VOV4.Mnông: Lôch âk năm [ư t^ng rdâk njêng nkual [on lan mhe, bâh nău kan rgo\ jă [on lan di n’hanh tâm di, nu^h [on lan nkuăl Đam Rông, n’gor Lâm Đồng le\ rgâl nău m^n, leo kan tât râng ntop soan ta ntrong kan rdâk njêng nkual [on lan mhe, [ư an nău rêh bâh nkual [on lan bâh Đam Rông le\ geh âk nău rgâl mhe, nău rêh bâh [on lan, nău m^n bâh [on lan nkual [on lan le\ geh njoat rgâl mhe âk.

                         Nkuăl Đam Rông, n’gor Lâm Đồng geh 8 xã, ta nkual njônh ngai, đah klâp ma 73% lah [on lan rnoi đê|, nău rêh wa\ng sa rêh jêng, nău g^t vât bâh [on lan ua\nh nsum lah hôm nha đê| đah nău rêh nsum bâh n’gor Lâm Đồng, tâm ban kơt lam dak đo\ng. yor ne\, rgum le\ soan [on lan ntop rdâk njêng nkual [on lan mhe lah du nău jêr jo\t đah nkuăl. G^t vât nău ne\ rnâng kan dân vận nkuăl đam Rông, mbơh tơih nău đah rnâng kan nkuăl Uỷ ntru\nh nău nchrăp kan [ư t^ng n’hanh njêng rmôt kan nt^m leo nău kan tâm rlong “dân vận blău” ta ntrong rdâk njêng nkual [on lan mhe. T^ng ne\, rnâng kan dân vận ăp gâl kan tâm rgop đah Mặt trận Tổ quốc, ăp ntu\k kan, mpôl kan, ăp gâl kan, ăp n’gâng kan rgum mbơh tơih nkô| nău kan, nău u\ch, nău khlay bâh bôk nău kan rdâk njêng nkual [on lan mhe, bâh ăp ntrong kan leo [ư rơh r[u\n nchră, ndrel đah  nău kan tâm mâp r[u\n rgum ta ăp thôn, [on, ăp ntu\k kan nsum mpôl, ăp bôk nău kan ntoh ngơi ta radiô ta ntu\k; rdâk njêng ăp ntu\k pano, áp phích, ăp bok nchih, nău nchih mbơh tơih, rgo\ jă ăp ntu\k…tâm ne\, ua\nh khlay tât nău mbơh tơih têh hvi ăp nkô| nău na nê| kơt lah: rgâl mhe ntrong kan rgâl mhe tơm tăm, kon rong, do\ng khoa học kĩ thuật ta nău pah kan jan sa, rdâk njêng nău rêh ueh mhe, mât đăp mpăn nău way ueh ơm, nău way pah kan ueh tâm [on lan rnoi đê|, ăp ntrong kan ueh, ăp nău kan ueh tâm nău rdâk njêng nkual [on lan mhe, gay ma njêng nău kan tre\ lam tâm nău rêh [on lan. Bâh ne\ [ư geh nău kan tâm rlong “nsum soan rdâk njêng nkual [on lan mhe” tâm ăp gâl kan, ăp n’gâng kan ta nkuăl.

                     Bâh nău kan tâm rlong”dân vận blău” ta ntrong kan rdâk njêng nkual [on lan mhe, le\ ntoh geh lơ ma âk ntrong kan ueh di, ăp nău kan ueh. Tât a[aơ, ta lam nkuăl le\ gẻh dâk njêng geh 358 nău kan ntoh lư ta ăp ntrong kan, tâm ne\ geh 240 nău kan ta ntrong kan wa\ng sa, 53 nău kan ta ntrong kan văn hoá rêh jêng…bâh nău ua\nh nđôi, ua\nh năl, rnâng kan dân vận nkuăl le\ mbơh ôp đah nkuăl Uỷ kơp dơn 17 nău kan ns^t tay nău geh têh khlay tâm nău rêh wa\ng sa, rêh jêng bâh ta ntu\k, gay ma rhoăt le\ nău tă kan, pơk hvi nău kan, njêng nău tre\ lam ntu\k rêh jêng.

                  Nău du\t nkah lah, đah nău tre\ lam bâh ăp ntrong kan ueh di, nău kan ueh tâm nău tâm rlong “Dân vận blău” ta ntrong rdâk njêng nkual [on lan mhe, le\ geh nău tât têh dăng tât nu^h [on lan, jêng geh âk nu^h [on lan tât râng rdâk njêng nkual [on lan mhe, đah ăp ntrong kan ngăn ngên, na nê|, săk rnglăy. Kơt lah, kanu\ng tâm 2 năm bâh năm 2012-2013 le\ geh rlău 12 rbăn rnăk tâm rgop rlău 445 rkeh prăk, bơi tât 5.500 nar pah kan n’hanh pă an rlău 300 rbăn met vuông neh gay ma [ư trong hăn nkual [on lan, hôm geh 2 xã Đạ Tông, Rô Men geh 13/19 nău mpo\ng, 1 xã Phi Liêng geh 10/19 nău mpo\ng nkual [on lan mhe. Aơ lah nău geh kơp dơn bâh nău kan tâm rlong “Dân vận blău” tâm ntrong kan rdâk njêng nkual [on lan mhe ta Đam Rông.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng