VOV4.Mnông: 

            Tât a[aơ, n’gor Kontum le\ pă an mât klâp ma rlău 157 rbăn ha bri an rlău 5 rbăn rnăk [on lan, 73 ntu\k rêh jêng n’hanh 30 rmôt rnăk mât ua\nh. Le\ rnoh prăk trok kơl mât bri le\ trok tâm rlău 5 năm ba năp lah 171 rmen prăk. Êng đah 73 ntu\k rêh jêng, ăp năm rnoh prăk nkhôm mât bri ma ntu\k rêh jêng geh dơn klâp ma 143 rmen prăk.

          Nău kan kơl nkhôm mât bri le\ geh ntop ns^t tay săk rnglăy âk an ăp ntu\k rêh jêng tât mât bri. Nkuăl Đak Tô n’hanh Tu Mơ Rông lah nău nt^t tâm nău kan aơ.

            Ăp nar bôk khay 9 mhe nơh, cty NTHH Một thành viên Lâm nghiệp Đăk Tô [ư nău kan kơl trok nkhôm nău kan mât ua\nh bri ntop an bâh năm 2012 tât năm 2015 an 25 [on, ta 6 xã bâh 2 nkuăl Đăk Tô n’hanh Tu Mơ Rông. Dơi geh dơn ta rnôk u\ch geh prăk gay ma [ư rhơn nar Quốc khánh nar 2-9 n’hanh rvăt năp s[ nti an oh kon lăp năm nti mhe nu^h [on lan ta ăp [on du\t rhơn.

            Oh Y Luy, [on Tê Xô, xã Đak Tờ Kan, nkuăl Đăk Tô an g^t, păng nơm dôl t^ng nti Đại học sư phạm mầm non nti ntop tay ba kơi, geh tay rnoh prăk kơl an mât ua\nh bri [on pă kơl an oh đăp mpăn lơn rnôk lăp năm nti mhe:

            “Gâp dôl t^ng nti ê ho\ lôch, gap geh dơn prăk kơl an mât bri, do\ng prăk aơ trok prăk nti, prăk ntu\k gu\ n’hanh rvăt s[“.

            Le\ d^ng le\ ta rơh trok prăk nkhôm mât bri ntop bâh năm 2012-2015, 25 [on, ta 6 xã bâh 2 nkuăl Đak Tô n’hanh Tu Mơ Rông geh dơn rlău 768 rkeh prăk. Tâm ăp [on geh dơn ntop tay bar pe jât rkeh prăk ntop đah rnoh prăk nkhôm trok ta năm 2015 đah nău geh 148 rkeh prăk ăp ntu\k rêh jêng lah du\t têh tâm nău kan mât bri.

            Wa A Nghĩa, bu ranh [on Đak Brông, xã Đak Tờ Kan, nkuăl Đak Tô an g^t, [on Đak Brông dơn mât bơi tât 500 ha bri, ăp nu^h geh nău kan gay ma mât bri an ueh: “5 rmôt; 118 rnăk tâm thôn ăp khay le\ geh pă nău kan du khay du rmôt hăn ua\nh nđôi mât bri. Mât bri gay ma geh ueh an kon său nơm ba kơt tay”.

            Ndrel đah saơ nău dơi geh ueh bâh mât bri, nău du\t rhơn lơn lah nu^h [on lan 25 [on, ta 6 xã bâh 2 nkuăl Đak Tô n’hanh Tu Mơ Rông hôm nha nsrôih tât tăm bri. Đah nău leo kan, kơl an bâh cty TNHH Một thành viên lâm nghiệp Đăk Tô, nu^h [on lan ăp ntu\k tăm bri ta ăp nkual neh ma ntơm nơh le\ in ru\n gay ma [ư mir.

            Nô A Hồng, [on Kon Hia 2, xã Đak Rơ Ông, nkuăl Đăk Tô an g^t: “{on lan g^t vât năm tăm bri lah ueh an [on lan nơm. Geh mât bri geh tăm bri r^ mơ geh săk rnglăy âk an kon său ba kơi tay”.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng