Xã Đak Djrăng lah du xã ntoh lư mpeh rdâk njêng nkual [on lan mhe ta nkuăl Mang Yang. Bâh du xã ach o, ndơ do\ng ntung trong hăn du\t jêr jo\t, lôch 5 năm [ư t^ng bôk nău kan, xã Đak Djrăng le\ jêng du xã nkual [on lan mhe têh ueh, 7/9 thôn [on geh kơp dơn lah [on văn hoá, nău rêh, ndơ do\ng bâh nu^h [on lan ăp nar lơ ma hao. Ntoh lư lah [on văn hoá Plei Brêp, rlău 60 rnăk nu^h Bahnar tâm [on le\ geh ngih jay têh ueh, máy cày, công nông, ndeh máy, điện mpoh ang…n’hanh le\ rngôch rnăk [on lan le\ tăm cà phê, tiu, rnăk tăm đê| geh 5 sào, rnăk tăm âk geh 2-4 ha.

Hôm ta [on Plei Đe Hrak- [on du\t jêr jo\t ta xã aơ le\ dôl hun hao têh dăng. Điện- trong hăn- ngih nti le\ geh ntuh kơl [ư têh ueh, njêng nău kan tơm an nu^h [on lan hun hao pah kan jan sa, jut jăng ach o. saơ [on lan ăp nar lơ ma rgâl mhe, hơm răm, bu ranh [on Hon, 80 năm deh du\t rhơn.

        “{on hên ntơm nơh du\t jêr jo\t a[aơ le\ mbơm ngăn hôm. Điện mpoh ang le\ geh, trong bê tông geh, nău pah kan ăp nar lơ ma ueh. Ăp rnăk ach o way geh ngih dak mât kơl, pă ndrôk, kơl phe sa… [on Plei Đe Hrak a[aơ lah [on du\t jêr jo\t, ntơm nơh kanu\ng lah du [on ach o a[aơ le\ hun hao du\t ueh. Nu^h [on lan tâm [on du\t tâm rnglăp, lah ueh Đảng, ngih dak du\t âk ngăn.

   Duong be-tong moi xay tren dat nguoi dan hien tang tai lang De Hrak.JPG


Ua\nh năl gay ma hun hao ngăch n’hanh nâp nâl, năp lor an geh [ư lôch le\ ndơ do\ng, trong hăn, tâm 5 năm ba năp, nkuăl Mang Yang le\ ntuh kơl n’hanh geh ăp ntrong kan mhe ta nău rdâk njêng nkual [on lan mhe. Đah ntrong kan “ngih dak n’hanh [on lan ndrel [ư”, nkuăl le\r dâk njêng mhe n’hanh an do\ng 62 km trong hăn ta xã, 125 trong hăn ta thôn, bơi tât 7 km trong hăn tât ntu\k pah kan… ta meng ne\ hôm nha ntuh kơl rdâk [ư 8 ngih nti, 70 jrô nti mhe, 34 ngih gu\ r[u\n nsum… ndơ do\ng ntung trong geh n’hao n’hanh [ư lôch.

Ta ăp [on Bông, [on Kon Brung, xã A Yun; [on Plei Đak Trôk xã Đăk Jă, [on Groi [on Chưp bâh xã Lơ Pang…. Nău to\ [ư bê tông le\ trong hăn ta nkual [on lan le\ jêng nău kan tâm rlong ntoh n’gôr ta le\ thôn [on. Nu^h [on lan ta aơ sreh êng bar pe rhiăng tơm cà phê, n’gâng tiêu, [ư bar pe rbăn met vuông neh gay ma pơk hvi trong hăn, [ư ngih văn hoá ta [on…bâh ne\, ăp trong bê tông mhe [ư le\ ndơn an ăp trong neh bok mhir jê| ta ăp [on lan.

Nău rêh mhe ta [on le\ rgâl, trong hăn têh ueh, hăn nsong, pah kan dơh jêng nu^h [on lan du\t rhơn, wa Alin, 62 năm deh ta [on Kon Brung ngơi.

“Đảng, Ngih dak geh nău ntru\nh du\t tâm di đah [on lan, [on lan du\t u\ch. Rnôk [ư trong nkual [on lan mhe ngih dak kơl ndơ do\ng, kơt lah choih, xi măng, [o lan r^ ntop nar kan. Geh trong bê tông kloh ueh nu^h [on lan du\t rhơn, lah ueh Đảng ngih dal.

Nguoi dan tich cuc tham gia xay dung duong noi thon.JPG

Wa Ưn , nu^h [on lan ta [on Plei Bông- [on geh 15 rbăn pă neh [ư trong, ndrel nsum ti ntop soan [ư bôk nău kan rdâk njêng nkual [on lan mhe ua\nh năl.


“Trong bê tông kloh ueh lah nău u\ch ro\ng bâh nu^h [on lan hên. Jêng lah rnôk ngih dak rgo\ jă [ư trong lah [on lan du\t u\ch t^ng [ư. Le\ rngôch nu^h [on lan ndrel tâm rgop nar kan n’hanh sreh du đê| tơm càphê gay ma so\k neh [ư trong bê tông.

{ư t^ng nău mpo\ng kơl an nău pah kan jan sa, n’hao nău geh an nu^h [on lan lvang năm 2011-2015, nkuăl Mang Yang le\ pơk 78 jrô nti nău kan, kơl an bar pe jât tấn ntil ba, mbo, phân poh, rhiăng rbăn tơm ntil cà phê, bời lời, tiu, pă an 172 ndrôk deh kon an ăp rnăk acho…nkre lah rdâk [ư rhiăng nău kan mât rong, pah kan t^ng ntrong tăch rgâl.

Nău ntuh kơl na nê| bâh bôk nău kan le\ ntrôl an nău hun hao bâh wa\ng sa- rêh jêng ta ntu\k. tâm 5 năm ba năp, ăp năm hun hao wa\ng sa bâh nkuăl geh rlău 18%, nău geh râng geh du hê nu^h năm 2014 geh rlău 19 rkeh prăk/hê/năm, hao rlău 2,37 tơ\ đah năm 2010, rnoh rnăk ach o ăp năm huch bâh 4% let lơ. Nchrăp du\t năm 2015, rnoh rnăk ach o hôm rlău 15%..

Wa Phạm Ngọc Cơ, groi kruanh rnâng kan nt^m leo bôk nău kan nkô| mpo\ng ngih dak mpeh rdâk njêng nkual [on lan mhe, kruanh ntu\k kan tuch tăm mât rong n’hanh hun hao [on lan nkuăl Mang Yang, n’gor Gia Lai lah na nê|.

            “Lah rđih đah bôk năm 2011 r^ nkuăl Mang Yang kơt lah ê ho\ geh xã dơi geh du nău mpo\ng mpeh rdâk njêng nkual [on lan mhe. Yơn lah tât a[aơ r^ le\ geh xã geh du\t âk 13 nău mpo\ng, xã du\t đê| lah 5 nău mpo\ng. kơt ne\, ăp năm đah ăp xã jêr jo\t le\ nsrôih geh du nău mpo\ng, hôm ăp xã êng r^ geh bâh 2 tât 3 nău mpo\ng.

 

Nu^h rblang: Thị Đoắt

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng