VOV4.Mnông: Xã Đinh Trang Thượng, nkuăl Di Linh, n’gor Lâm Đồng, ta rơh tâm lơh tâm su đah Mỹ geh lơh rai, a[aơ le\ geh ngih jay têh ueh tâm dăch, ăp mir tơm cà phê ueh nđir, têh hvi le\ [ư jêng nău rêh mhe bâh nkual [on cách mạng. bâh g^t kơp nchrăp pah kan jan sa, jêng nău rêh bâh [on lan ta aơ ăp nar lơ ma ueh lơn.

 

Xã Đinh Trang Thượng dôl  le\ geh ăp njoat hun hao, ndâk nsơm ăp nău jêr jo\t, knơm do\ng le\ nău dơi ta ntu\k, gay ma hun hao wa\ng sa jut jăng ach o, ji ngot. Ne\ lah nău ma K’Wệ-groi Bí thư Đảng uỷ xã Đinh Trang Thượng nkah tât âk đah hên:

Xã Đinh Trang Thượng le\ tâm ôp đah ntu\k kan tuch tăm mât rong bâh nkuăl gay ma rgâl mhe khoa học kĩ thuật, ndơ\ khoa học kĩ thuật an [on lan gay ma ma rgâl du đê| rnoh neh ntơm nơh mô geh nău dơi, na nê| lah a[aơ ndơ\ ntil mhe rgâl an ntil ơm. A[aơ du đê| rnoh neh ta xã Đinh Trang Thượng rgâl jêng dơi, ndơ\ nău geh bâh 2 tấn/ha tât 2 tấn n’gul/ha gay ma n’hao nău rêh an [on lan.

Ăp năm n’gâng kan ta ntu\k le\ua\nh nđôi le\ rngôch ăp rnăk ach o gay ma geh ntrong kơl an na nê|, bâh kơt ne\ ma [on lan ta aơ le\ tâm rlong pah kan jan sa gay ma n’hao nău geh tơm tăm, kon rong bah ach o nâp nâl. Rnăk vâl nô K’Clok ta thôn 4, xã Đinh Trang Thượng ntơm nơh lah rnăk ach o yơn bâh geh nău kơl an bâh n’gâng kan ta ntu\k, nô le\ rgâl neh tăm tay cà phê. Bâh ne\, nău geh tơm tăm ăp nar lơ ma hao. Bâh năm 2013, rnăk vâl nô le\ bah ach o n’hanh tât a[aơ le\ geh [ư ngih jay têh ueh. Nô K’Clok ngơi:

Manh ngân hàng gâp rvăt phân poh n’hanh tơm nti. Ta mpeh nkuăl le\ jur 3 rơh gay ma nti n’hanh ăp năm geh nti kĩ thuật koh n’g^ng cà phê, poh phân, puh dak si, geh [on lan do\ng. rnăk vâl gâp le\ ndăn nsrôih kan gay ma bah ach o, năm aơ gâp nchră tăm tay cà phê tay đo\ng gay ma đăp mpăn wăng sa rnăk vâl.

Bâh geh manh prăk bâh ngân hàng chính sách xã hội ma rnăk vâl nô Tạ Văn Vân ta thôn 5 xã Đinh Trang Thượng le\ geh nău dơh nơih pơk hvi tay rnoh neh tăm cà phê. Tât a[aơ,rnăk vâl nô le\ geh rhiăng rkeh prăk bâh prăk tăch cà phê. Nô Tạ Văn Vân an g^t:

Ntơm nơh gâp geh tăm bar pe sào cà phê, lôch ne\ mơ gâp pơk hvi rnoh neh tăm, gâp saơ tăm cà phê ăp năm geh rnoh khlay da dê, mô ir jur thuk kơt ba. Neh ntu tâm di 1 ha geh bâh 2 tấn 8 tân 3 tấn đo\ng.

A[aơ âk rnăl vâl ta Đinh Trang Thượng le\ g^t do\ng nău dơi bâh ta ntu\k gay ma jut n’huch ach o. na nê| đah nău ndơ\ ntil cà phê geh nău dơi n’hanh nău ueh ta nău tuch tăm, a[aơ hôm nha geh âk rnăk le\ bah ach o n’hanh rdâk [ư ngih jay têh ueh. Yuh K’Hường ta thôn 4 xã Đinh Trang Thượng an g^t: nău rêh bâh nu^h [on lan nar aơ le\ hơm răm đăp mpăn n’hanh to\ng ăp lơn du\t âk.

{on lan gâp rgâl mhe du\t âk, ntơm nơh ê ho\ geh trong, ê ho\ geh ngih dak si, gâp du\t jêr jo\t, muih bri [ư mir du\t o\ r’ah, du năm mơ geh ba sa, lah geh âk r^ bar pe jât bao, lah mô geh r^ mô geh ba ma ntêm sa. Bâh ntơm g^t [ư cà phê gâp saơ ta ntu\k aơ le\ geh âk nău rgâl n’hanh hun hao na nê|, trong, điện, ngih nti, ngih dak si le\ geh da dê. Kăl e nơh kanu\ng sa hơm, nsoh răm dơm, yơn a[aơ le\ âk jay geh mbơm oi sa kah nsoh răm.

Mbra dơi lah wa Đinh Trang Thượng nar aơ le\ geh nău rgâl  mpeh ăp nău kan, trong hăn ta nkual [on lan le\ geh to\ bê tông le\ rngôch, điện ta trong, ngih dak si le\ geh [ư ueh lơn. Ua\nh saơ nău rgâl mhe bâh [on tơm, wa L’Bril ta thôn 4 xã Đinh Trang Thượng mô mpôn nău rhơn :

kăl e nơh du\t jêr trong hăn mô geh dơh kơt aơ, nu^h [on lan hôm ntrơn ntu\k gu\ ntu\k kan, ngih jay r^ [ư ma mpir, ja. Hôm a[aơ ăp rnăk, ăp jay le\ geh ndeh máy, geh ô tô , geh ndeh hăn nsong. Gâp du\t rhơn n’hanh u\ch ngăn, oh kon , kon său geh hăn nti to\ng ăp, trong hăn dơh nơih.

A[aơ rnoh rnăk ach o ta xã Đinh Trang Thượng kanu\ng hôm rlău 3%, nău rêh geh n’hao âk jêng [on lan le\ geh nău nơih lơn tâm nău an oh kon hăn nti. Wa K’Wê- groi Bí thư Đảng uỷ xã Đinh Trang Thượng an g^t:

Ta aơ r^ êng cấp 1 ăp năm thi hao cấp 2 lah dơi le\ rngôch. Tâm ba năp nơh, bâh geh nău mât kơl bâh Đảng n’hanh ngih dak xã Đinh Trang Thượng le\ lôch nti tay an ăp nu^h mô g^t play sơ, mô hôm geh kon hoc nkơi nti n’hanh du đê| kon hoc nti le\ cấp 3 le\ hăn nti ta ăp ngih nti cao đẳng, cao đẳng nghề, du đê| ngih nti Đại học kơt Đại học Đà Lạt, Đại học nkuăl [on têh Hồ Chí Minh.

{on lan ta Đinh Trang Thượng le\ n’hanh dôl nsrôih rdâk njêng [on tơm ăp nar lơ ma rgâl mhe hun hao têh dro\ng n’hanh tâm di lah xã têh dăng.

Răk rblang: Thị Đoắt

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng