VOV4.Mnông: Bâh năm 2011 tât a[aơ, bơi tât 900 rnăk [on lan ta nkuăl Đức Cơ, n’gor Gia Lai geh pă ndrôk me deh kon t^ng ăp bôk nău kan mât đăp mpăn nău rêh jêng. Yơn lah, yor nău bên mât rong bâh âk rnăk [on lan ê ho\ tâm di, tât a[aơ, rhiăng ndrôk geh pă an le\ kh^t mô lah rph, rnoh ndrôk me deh kon ê ho\ âk. Nău aơ [ư an ăp nău kan pă ndrôk me deh kon ta ntu\k ê ho\ n’hao nău geh săk rnglăy.

 

Kơp ta rnoh ach o jêng ta khay 6 năm e, rnăk vâl yuh Kpuih H’Tiên, ta [on Plei Mook Trang, xã Ia Dom, nkuăl Đức Cơ, n’gor Gia Lai geh pă 1 mblâm ndrôk bâh bôk nău kan 135. ne\ lah drăp ndơ geh rnoh du\t khlăy, lah nău u\ch gay ma rnăk vâl bâh ch o.

Ta ôi, yuh mbơk ndrôk ta mir an sa pih. Kêng măng, yuh H’Tiên veng ndrôk s^t ta n’gar ma mô an ndrôk sa tay pih mô lah ndơ sa êng. Bôl ma trôk  duh mô lah mih, ndrôk geh kru\ng ta n’gar geh [ư ntưp chu\t ma poăn mâng nkar ta 4 njônh, ntưm ma bat lhơ, kiau meng mô geh nching. Yor ne\ ma way mô geh ndơ sa ta ăp nar trôk mih, săk ndrôk rgăy, mô dăng lôch ne\ kh^t. nău u\ch bah ach o bâh rnăk yuh H’Tiên le\ mô dơi [ư.

 Lôch geh pă an gâp ndrôk bar pe nar lah gâp njôt ndrôk ta mir, lôch ne\ saơ păng ji, gâp leo s^t. thú y chih dak si, lôch ne\ bah, gâp leo hăn ta mir tay, yơn păng ji tay. Lôch nê kh^t. ndrôk gâp an sa pih hon êng dơm, nău rêh jêng jo\t mô geh nău nơih ma mât rong ueh, ndrôk ăp nar lơ ma rgăy, jêng tât kh^t. geh [ư n’gar, yơn [ư mô nâp mô j^r, ntưp ma bat bah mih nar dơm. u\ch geh ndrung n’gar ueh gay ma ndrôk der mih der nar, yơn nău rêh jêr jo\t mô dơi [ư.

Bâh năm 2011 tât a[aơ, bơi tât 900 rnăk ach o nkuăl Đức Cơ geh pă ndrôk t^ng bôk nău kan 135 n’hanh bôk nău kan rêh jêng bâh rnâng kan nt^m leo Tây Nguyên. Ê lor pă an ăp ntu\k, rnoh ndrôk ap le\ geh đăp mpăn 3 nău mpo\ng; ba dâng 1 năm , rlău 110kg n’hanh geh chuh ăp ntil văn xin njrăng đah naư ji. T^ng ntu\k mbơh pă, r^ đah nău mpo\ng aơ, lah geh mât rong ueh, r^ lôch 1 năm, ndrôk mbra deh kon. Yơn lah, lôch 5 năm dơn ndrôk geh pă t^ng bôk nău kan 135, lam nkuăl mhe geh 134/811 mblâm ndrôk le\ deh kon, rhiăng ndrôk êng le\ kh^t mô lah roh hêng.

T^ng nău mbơh bâh wa Phan Đình Hải, kruanh ntu\k kan tuch tăm mât rong n’hanh hun hao [on lan nkuăl Đức Cơ, geh 2 nkô| nău tơm jêng tât nău ndrôk geh pă t^ng ăp bôk nău kan mô geh săk rnglăy. Tal 1, [on lan rnăk ach o, na nê| lah rnăk [on lan rnoi đê| ê ho\ g^t nău mât rong ndrôk. Ta meng ne\, nău bên mbơk lêng ndrôk, mô geh hăn chiăp ua\nh jêng ndrôk dơh roh, mô lah dak sa ndơ sa [ư mô ueh tât ndơ rong. Wa Phan Đình Hải, kruanh ntu\k kan tuch tăm mât rong n’hanh hun hao [on lan nkuăl Đức Cơ ngơi.

Nu^h [on lan mbơk lêng ta [^t dak me, tal ngoay lah roh, geh dak rdu, geh tu\p ta bro\ng, geh ndrôk geh sa ăp ntil dak dak si kh^h, ntô bum, ndrôk dah sa jêng kh^t. way lah ndrôk di đah nău mpo\ng bâh 1 tạ 3 tât 4 tạ lah du năm păng deh kon dơm. Yơn lah, geh du đê| rnăk geh pă mô tâm ban, rnăk [on lan rnoi đê| r^ ê ho\ geh mât ua\nh, ndrôk mhe sa pih, yơn mô ngăch mbơh mpôl kan mất ăm ndơ rong, jêng tât ndrôk kop ji, âk nar mơ d^ng mbơh.

Pă ndrôk me deh kon an rnăk ach o lah nău kan du\t khlăy. Yor ndrôk lah ndơ rong ns^t tay nău geh đăp mpăn, dơh mât rong, tâm di đah nău way mât rong bâh [on lan, na nê| lah [on lan nkual [on lan rnoi đê|. Yơn lah, gay ma nău kan aơ geh săk rnglăy na nê|, kơl an nău jut jăng ach o, năp lor, nău kan mbơh tơih rgâl nău m^n, năp kan, ntrong kan bâh [on lan tâm nău mât rong an geh ua\nh khlăy, wa Kpă Đô, kruanh rnâng kan Dân tộc n’gor Gia Lai ngơi.

Ntu\k kan mât ua\nh ngih dak mbra ndrel đah mpôl kan cán bộ thú y tâm rgop na nê| đah mpôl kan way kan ta nkuăl ndrel nti nău tuch tăm, mât bri, rong ka mbra mbơh tơih an [on lan nău g^t m^n, ntrong mât rong gay mhâm [ư an geh săk rnglăy, gay ma jut jăng ach o an [on lan.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

 

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng