VOV4.Mnông: {ư t^ng bôk nău kan nkô| mpo\ng ngih dak rdâk njêng nkual [on lan mhe, nkuăl Ia Grai, n’gor Gia Lai le\ rgum le\ ntrong kan chính trị tât râng n’hanh bôk năp le\ ns^t tay nău geh ueh, nău rêh, ndơ do\ng n’hanh nău m^n bâh nu^h [on lan le\ geh n’hao,nău rêh ta nkual [on lan le\ geh âk nău rgâl mhe.

Tât ta xã Ia Der lah ngoăy tâm pe ntu\k geh nkuăl Ia Grai săch [ư t^ng bôk nău kan nkô| mpo\ng ngih dak rdâk njêng nkual [on lan mhe. Tât a[aơ, xã Ia Der le\ [ư lôch 17/19 nău mpo\ng rdâk njêng nkual [on lan mhe, tâm ne\, xã ua\nh khlăy tât nău mpo\ng n’huch rnoh rnăk ach o, n’hao nău geh an [on lan. Aơ lah nău mpo\ng tơm gay ma rdâk njêng nkual [on lan mhe bâh xã. Ndrel đah nău ntuh kơl bâh ngih dak ta nău kơl prăk, ntil, ndơ do\ng gay ma [on lan pah kan jan sa, xã le\ [ư âk rơh rgo\ jă rgâl nău m^n ntrong kan, hun hao êng tâm ban bah ach o. t^ng ne\, nu^h [on lan ta xã, tâm ne\ geh rlău 85% lah rnăk [on lan rnoi đê| le\ g^t ntuh kơl n’hao nău dơi bâh ăp tơm công nghiệp jo\ năm kơt lah cà phê, tiu, bời lời, du đê| tơm sa play, nkre lah mât kuaih ueh mir tăm, mô nklơi dơm neh…ndrel đah ne\, ăp nău kan rong sur, hun hao mpôl ndrôk geh săk rnglăy, tât năm 2015 huch hôm 6,62% nău geh râng geh bâh nu^h [on lan geh 22 rkeh prăk/hê /năm.

Yuh K Sor H’Lak ta [on Breng 2 xã Ia Der, nkuăl Ia Grai an g^t.

Jay gâp [ư pah kan wa\ng sa  tăm tơm bời lời, cà phê, sầu riêng, lôch ne\ lah rong ăp oh kon hăn nti, lôch ne\ geh mpêt nkrem gay ma [ư ngih jay têh ueh du đê|. Rnăk vâl gâp nsrôih pah kan jan sa gay ma geh nău wa\ng sa to\ng ăp.

Rnôk nău rêh wa\ng sa bâh nu^h [on lan geh hun hao, nău rgum le\ soan [on lan le\ geh xã Ia Der mbơh [ư ngăch. Ta rơh rgo\ jă le\ [on lan tâm rnglăp rdâk njêng nău rêh văn hoá ta nkual [on lan gu\, xã le\ geh rlău 1200 rnăk mbơh dăn rdâk njêng rnăk vâl văn hoá, nu^h [on lan ta ăp thôn [on tâm rgop rlău 600 rkeh prăk gay ma ndrel đah ngih dak [ư 13 ngih văn hoá ntu\k rêh jêng, nău mpo\ng rdâk njêng trong hăn let thôn le\ geh nu^h [on lan [ư t^ng. kơp êng tâm 6 khay bôk năm 2015 nu^h [on lan le\ tâm rgop an 67 rkeh prăk măt, rhiăng nar rgop kan n’hanh pă an bơi tât 2500 met vuông neh [ư trong, ăp nău kan aơ kơl âk tât nău rêh, nău u\ch bâh nu^h [on lan.

Wa K Sor Huân- kruanh mặt trận xã Ia Der, nkuăl Ia Grai an g^t.

Mpeh đah nău kan bâh mặt trận mpeh nău kan rgo\ jă [on lan nsum soan rdâk njêng nkual [on lan mhe, geh [ư t^ng rgum 6 rơh rgo\ jă bâh mặt trận ne\ lah hun hao wa\ng sa, rgo\ jă [on lan rgâl mhe tơm tăm kon rong…kơt ta [on ntơm nơh r^ tăm âk ntil tơm tăm ma săk rnglăy wa\ng sa mô âk, a[aơ ăp rnăk bâh geh rơh rgo\ jă rgâl nău m^n ntrong kan tâm [on lan rnoi đê| hun hao êng tâm nău kan bah ach o geh rgâl kơt lah tăm biăp, tăm cà phê, tăm tiu, tăm ăp ntil tơm ns^t tay nău geh wa\ng sa âk r^ nu^h [on lan le\ geh g^t m^n n’hanh g^t t^ng nău pah kan khoa học kĩ thuật mhe.

T^ng ntrong nchrăp kan ta du\t năm 2015, xã Ia Der lah ngoăy tâm âk xã tơm lor [ư gay ma t^ng tât bôk nău kan nkô| mpo\ng ngih dak rdâk njêng nkual [on lan mhe bâh nkuăl Ia Grai, n’gor Gia Lai. Gay ma dơi [ư nău aơ, xã ua\nh năl nkre ma rgum mât nâp ăp nău geh dơi geh nkre ma n’hao dỏh klaih ăp nău jêr jo\t, ndâk nsơm [ư nkra ăp nău hôm ko\ kol , geh njoat rgâl mhe nău rêh [on lan bâh xã ăp nar lơ ma hun hao [ư lôch t^ng nău mpo\ng ngluh mbơh.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng