Rơh r[u\n Chính phủ ăp rơh tâm khay 11.

Groi Thủ tướng Hoàng Trung Hải rđau nau n’hao nau ntuh kơl ê nkra phân poh.

N’gor Dak Lak, rgum âk nau kan nsôih [ư jêh ăp nkô| nau hun hao văng sa-rêh jêng bah năm 2014.

Thủ tướng Thái Lan khâl Malaysia n’hanh tâm nchră mpeh n’hao nau tâm boh 2 dak.

Ntu\k kan hành chính Hồng Kông, Trung Quốc mbơh nchăng mpông ntu\k kan.

 

Nar ntri, 1-12, ta nhih pah kan Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng [ư tơm rơh họp Chính phủ way ăp khay khay 11, rgum uănh năl nô nău wa\ng sa rêh jêng kon nu^h 11 khay rlău aơ tâm ban kơt dơn ngoăy du đêt nkô| nău geh tât rđău đă, [^t juet bah Chính phủ tâm let năp aơ tay, lơn lah geh tât nău rdâk tay nău đăp mpăn wa\ng sa têh nkre đah ntru\t ntrôl hun hao tâm ban kơt nău n’glêh an mpeh mông nar rlu Tết, rnoh biên chế, mbơh kloh prăk do\ng hăn pah kan dak bah dih, rgâl di tâm trong kan tuch tăm…Tâm ban u\ch đah nău uănh năl bah ăp nu^h kan tâm Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng mpơl nău mpo\ng tâm năm aơ nklăp mbra dơi tât ăp rnoh u\ch geh, nău kan le\ mbơh Quốc hội n’hanh [on lan lam dak. Thủ tướng mbơh kloh du đêt ndơ mhe gay Chính phủ geh nău rlăch dun ngăch, [^t juet ngăch ngăr mô dơn tâm khay 12 dja ma đah le\ rngôch rnôk rđău kan, [^t juet jâng wa\ng sa tâm năm tât aơ tay. Thủ tướng đă ăp Bộ trưởng ôp uănh tay ăp to\ng le\ rngôch mbơh ngăch rgâl di tay doanh nghiệp nghih dak le\ mpeh nău ngăch, nău dơi le\ geh tâm ban kơt nău ko\ kol, ntoh luh ân dơi nkra đo\ng./.

 

Gay ntru\t dăng nau nkra phân poh, [ư to\ng nau u\ch do\ng tâm dak n’hanh n’hao nau kan mata nau rvăt lăp, tăch rgâl phân poh, Groi Thủ tướng Hoàng Trung Hải mhe đă N’gâng kan Công thương, N’gâng kan tuch tăm n’hanh hun hao [on lan rđau ăp ntu\k kan ê nkra phân poh tâm dak n’hao nau kan ê nkra ăp ntil phân poh, ngăn lah phân Kali, DAP. Nkre pơk hvi ntrong pă do\ng, n’huch ăp nhoat tâm nklang gay pă luh ăp ntil phân poh geh săk rnglay, rnoh ntul rlong lơn, [ư dơi ăp nau u\ch mpeh nau kan tuch tăm. Groi Thủ tướng Hoàng Trung Hải jao ân N’gâng kan Công thương, N’gâng kan tơm prăk n’hao [ư ăp nau kan mât nau rvăt lăp phân poh mpeh nau rvăt klăp, soay rnôk rvvăt lăp ti\ng nau ntru\nh bah pháp luật n’hanh rđau bah Thủ tướng chính phủ, năl nchrăp luh ăp nau kan gay đăp mpăn mât ân nâp nâl lơn tâm nau rvăt lăp phân poh tă bah dak ba dih./.

 

Nar ntri, 1/12, ta nhih pah kan Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương, Kruanh rmôt Nghị sĩ tâm rnglăp Việt Nam- Nhật Bản, le\ wơt wa Takashi Shiraishi, Giám đốc Học viện Chính sách Quốc gia Nhật Bản. Ta rơh wơt, wa Tô Huy Rứa rnê âk nău tâm boh tâm trong kan nt^m nti đah ăp nu^h tâm boh Nhật Bản đah ăp nhih pah kan dơi kan bah Việt Nam tâm bah ri aơ nơh, lơn lah Học viện Chính sách Quốc gia Nhật Bản; an lah nău săk geh tâm boh đah bar ding hôm du\t âk; dăn đă bar ding n’hao dăng tâm ôp tâm rgâl, tâm boh kalơ ăp trong kan bar ding săk geh. Wa Tô Huy Rứa lah rjăp, Việt Nam way u\ch ro\ng n’hao dăng tâm boh lơn đo\ng đah Nhật Bản, lơn lah kalơ ăp trong kan jo\ jong, tâm nê geh hun hao tơm nu^h kan săk blău; dăn đă Học viện Chính sách Quốc gia Nhật Bản tâm let năp aơ tay kan nsum lhăt đah ăp nhih pah kan dơi kan Việt Nam an [ư geh nău dơi ăp bôk nău kan nt^m nti an cán bộ rđău kan ăp gưl bah Việt Nam./.

 

Tâm rơh hăn kan ta Lào, ntơm nar 30/11 tât nar 4/12, Rmôt kan Uỷ ban Dân tộc bah Chính phủ Việt Nam yor wa Sơn Phước Hoan, Groi kruanh uỷ ban leo tơm, ôi naơ 1/12 rmôt kan ho\ tâm nchră đah wa Chanthavong Sengamatmounti-Groi Kruanh Uỷ ban Trung ương mặt trận Lào ndâk njêng neh dak. 2 ding ho\ rne prêh nau tâm boh, rgop nsum tâm nau [ư ăp nau kan rnoi mpôl bah 2 dak tâm rơh rlau aơ, lah rjăp nau kan rjăp bah Đảng n’hanh Ngih dak Việt Nam n’hanh Lào mro uanưh khlay nau kan rnoi mpôl, mô rlu n’hao nau rêh [on lan ăp rnoi tâm nau kan tâm ban, tâm rnglăp, tâm ryơk, tâm kơl nsum ndrel hun hao, năn nchrăp luh ăp nau kan ân tâm di tâm ăp nkuăl n’hanh ăp rnoi mpol. 2 ding ho\ tâm nchră tâm pă âk nau tă blau tâm nau kan rnoi mpôl, rnê ueh nau kan tă dơi tâm nau tă ký ton đah 2 ding rvang năm 2012-2020./.

 

Le\ n’hâm suan rgum âk trong nkra nsrôih [ư lôch ăp rnoh tât hun hao wa\ng sa- rêh jêng kon nu^h bah năm 2014, nê lah nkô| rgum khlay bah Tâm nchră tă bah Uỷ ban Nhân dân n’gor Dak Lak [ư ôi ntri, 1/12. Tâm bah ri aơ nơh, n’gâng kan dơi kan n’gor Dak Lak le\ nsrôih do\ng ăp trong nchâp đă so\k rnon đah rlău 2000 doanh nghiệp, kơt nchâp đăp so\k rnon ma tài khoản, ku\p hoá đơn, so\k ma nhih pah kan tâl 3…Wa Bùi Văn Chuẩn, Groi Cục trưởng Cục thuế n’gor Dak Lak an g^t:

            Mpôl hên le\ mbơh kơl an gưl uỷ n’gâng kan n’gor njêng ăp Ban rđău đă so\k mplơ\ rnon, n’hanh le\ rgum dơi ăp mpôl chính trị ndrel râng đah n’gâng kan so\k soăy. Mpôl hên rđău đă lah ân nsrôih do\ng le\ rngôch ăp trong nchâp đă so\k rnon, gay đăp mpăn so\k mplơ\ dơi prăk rnon so\k soăy. A[aơ ri cán bộ công chức lam n’gâng kan so\k soăy dôl nsrôih ntrôl ngăch so\k soăy, rgo\ jă ăp doanh nghiệp t^ng [ư jăp luật pháp so\k soăy, bol ma kơt nê| nha kan nsum đah ăp n’gâng kan gay ma so\k soăy rnon khan ma trong n’gluh tơm prăk rdâk njêng bôk năp tâm kêng du\t năm đo\ng”./.

 

Kêng măng 1/12, Rmot kan ntoh măt Quốc hội ntu\k kan n’gor Quảng Ngãi yor wa Vũ Trọng Kim, Groi Kruanh nkre [ư Tổng thư ký Uỷ ban Trung ương Mặt trận tổ quốc Việt Nam [ư kruanh leo tơm ho\ mâp [on lan ta nkuăl Mộ Đức n’gor Quảng Ngãi. Ta nar vơt, nu\ih [on lan nkuăl Mộ Đức, wa Vũ Trọng Kim rnê prêh nau nsoih bah ăp n’gâng kan tâm ăp nau kan gung trong nchuăn rdeng. Yơn lah, âk nu\ih [on lan ntoh nau ji nuih mpeh nau ntru\nh nau n’hao nkra, pơk hvi trong 1A mbrơi [ư khuch tât nau rêh [on lan. Du đê| nu\ih [on lan ntph nau kan bah nai dak si tâm ăp ngih dak si tâm dâng mô ueh, [ư nau ji nuih tâm [on lan./.

 

Măng nơh, 1/12, ta nkual [on têh Hồ Chí Minh, Thành đoàn nkual [on têh le\ [ư tâm mâp tâm nđu\r đah 76 cán bộ, tahen Trường Sa, jay nkơng n’hanh cảnh sát dak lêng đah đoàn viên druh ndămq. Rơh tâm mâp [ư tâm rnôk n’gu\r m[ak njroh mprơ mpeh nu^h tahen n’hanh dak lêng gôl dak, tă bah ăp tahen n’hanh đoàn viên druh ndăm mprơ. Rlău 200 băl mom le\ ndrel tâm mâp tâm nđu\r, nkoch bri đah cán bộ, tahen n’hanh dơi djăt ăp nô nkoch mpeh nău rêh ntu\k gôl dak ngai ngât. Du đêt băl mom nchrăp ăp nklâm ndơ nkah an, ăp săm[u\t nchih ma ti gay an tahen. Ăp nklâm ndơ jê| yơn đâng dơ bêng nău ro\ng n’hanh nuih n’hâm nkah g^t đah nu^h tahen ntu\k gôl dak./.

 

Di nar lam ntur neh rchăng HIV/AIDS (1/12), ntơm nar 1/12 tât nar 10/12 ta Hà Nội, Ngih dak si Nhiệt đới Trung ương mra ntơm xét nghiệm n’hanh khám săch ji klơ kman C mô roh prăk ân nu\ih [on lan. Nau kan aơ mra [ư ntơm 4 mông kêng măng ăp nar ta Ngih dak si Nhiệt đới Trung ương (ntu\k 1 ta 78 trong Giải phóng n’hanh ntu\k tal 2 ta xã Kim Chung, nkuăl Đông Anh, Hà Nội). Nau geh uănh năl mra geh mplơ\ tâm ba kơi nê du nar. Nau kan aơ geh kơl an bah dak si Hofmann-La Roche bah Thuỵ sỹ pă dơm ân 800 test huyết thanh uănh năl ji klơm kman C./.

 

Nar ntri 1/12, Thủ tướng Thái Lan Prayuth Chan-ocha hăn khâl ngăn Malaysia n’hanh [ư tâm nchră đah Thủ tướng Najib Razak mpeh n’hao dăng tâm boh đah bar dak. Ta rơh tâm nchră, bar ding tâm ban u\ch ntru\t ntrôl tâm boh wa\ng sa kalơ âk trong kan; lơn lah mpeh tâm boh hun hao n’hanh đăp mpăn rnă njrăng ta nkual n’har bri nsum bar dak; n’hao dăng tâm boh buăt nthoi nkual n’hanh hun hao wa\ng sa t^ng ăp trong tâm boh bar ding n’hanh âk ding./.

 

Ôi 1/12,  ntu\k rđau kan Hồng Kông, Trung Quốc ho\ mbơh nau ân nchăng mpông ntu\k kan bah N’gâng kan tâm mông ôi yor nu\ih [ư ru\ng răng ho\ rchăng ăp trong tơm hăn tât ntu\k kan aơ. Bah năp nê, ntơm bôk măng, 30/11. bol ma geh nau nkah bah cảnh sát ko\ kơt lah nau mô tâm di nuih bah [on lan Hồng Kông, ăp nu\ih [ư ru\ng răng ta Hồng Kông ho\ [ư ti\ng nau kuăl jă bah 2 ntuk kan lah Rmôt kan sinh viên Hồng Kông n’hanh Học dân tư triều mbơh n’hao tay nau [ư ru\ng răng n’hanh hăn nchueng ntu\k kan Hồng Kông. Cảnh sát ho\ n’hao rmôt kan tât ntu\k gu\ bah Admiralty n’hanh nkuăl Mương Kuck gay rchăng ăp nau tât khuch mra tât./.

 

Nar ntri, 1/12, geh tay rơh ntu\p bom ta ntu\k tăch ndơ bah nkual [on têh Maiduguri bah Negieria đo\ng. Nău geh mô ho\\ tât du pơh lôch rnôk 2 hê bu ur ntu\p bom nkh^t săk tâm ntu\k dja [ư 45 nu^h kh^t đo\ng. Ăp nu^h saơ an g^t, nu^h tơm ntu\p bom dja lah du hê bu ur đo\ng. Mpôl dân phòng le\ saơ nu^h dja mô u\ch mbơh ndơ mpôn tâm săk. Rnôk saơ ndjôt nsiu rtoh, nu^h bu ur dja le\ pet rtoh. Cảnh sát an g^t, a[aơ nha hôm ơm gay ma g^t rnoh nu^h kh^t rmanh bah rơh ntu\p bom dja. Mô ho\ geh nu^h I dâk dơn nău tih yơn m^n lah tă bah mpôl tahen dâk lơh Boko Haram gu\ bah kơi./.

 

Ntu\k nkoch mbơh nau mhe Apganixtan nar 1//12 ndơ\ nau, chính phủ tâm boh rnoi mpôl bah dak aơ ho\ nsru\ng nau ndâk chính phủ mhe tâm 2-4 pơh tay. Jêh mbơh ndơn kan Tổng thống nar 29/9 mhe nơh, wa Ashraf Ghani tă mbơh chính phủ mhe mra ndâk tâm 45 nar yơn tât a[aơ ho\ rlau nar nchrăp ma Afganistan ê geh chính phủ mhe. Kan nchrăp nsru\ng ndâk chính phủ mhe ho\ [ư Hạ viện Afganistan ndơ\ nau ôp mpeh nau tâm di pháp luật bah chính phủ tâm rnglăp rnoi mpôl./.

 

Nar ntri, 1/12, du bôk du\k lơh joi ka bah Hàn Quốc rdang 60 nu^h le\ ngâm ta nklang dak lêng Bering mpeh bah lơ luh nar Nga [ư du\t n’hâm đê| 1 hê nu^h kh^t, 52 nu^h roh. Kalơ duk geh 35 nu^h Indonesia, 13 nu^h Philipines, 11 nu^h Hàn Quốc n’hanh 1 hê thanh tra nu^h Nga. Kruanh bộ Đại dương n’hanh ngư nghiệp Hàn Quốc an g^t, mpôl kan dơi kan le\ kơl geh 7 nu^h hăn tâm duk, tâm nê geh 1 hê nu^h Nga, n’hanh kơl săk du hê nu^h kh^t Hàn Quốc. yơn lah, trôk nar n’hanh dak lêng ncho\ch dăng dôl nking kol pah kan joi ăp nu^h hôm [a [a\./.

 

 

                                                H’Thi – Điểu Thân răk rblang

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng