Kruanh dak Trương Tấn Sang mâp [on lan quận 4 nkual [on têh Hồ Chí Minh.

            Kruanh Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng tâm nchră đah Kruanh Duma Quốc gia Nga wa Sergry Yevgenyevich Naryshkin.

            Mpôl đại biểu Quốc hội n’gor Dak Nông le\ geh rơh mâp đah [on lan xã Tâm Thắng (Chư Jut) n’hanh xã Dak Gân nkuâl Dak Mil.

            Ngoại trưởng ăp dak lăp kan nsum bah ntu\k tâm ton tahen Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương rgum họp ta thủ đô Brussels (Bỉ).

            Nga n’hao dăng tâm boh đah Thổ Nhĩ Kỳ.

 

             {ư tay bôk nău kan mâp [on lan jêh rơh r[u\n tal 8, quốc hội khoá 13, kêng măng nar 2/12, Kruanh dak Trương Tấn Sang ndrel ăp đại biểu Quốc hội ntu\k săch mrô 1, Mpôl đại biểu Quốc hội nkual [on têh Hồ Chí Minh le\ mâp nu\ih [on lan quận 4 gay mbơh jêh rơh r[u\n n’hanh djôt dơn ăp nău rgop bah nu\ih [on lan. Ntoh ngơi ta nar mâp, ăp nu\ih [on lan uănh lah prêh, rơh r[u\n tal 8 le\ lôch ueh âk nău kan têh đah nuih n’hâm rhăt jăp n’hanh [ư le\ nău kan. Yơn lah ăp nu\ih [on lan nkoch đo\ng du đêt nău kan hôm e âk nău jêr ngăn lah dak si n’hanh nt^m nti. Nu\ih [on lan Nguyễn Thị Ái Lan nkoch nău rgop.

“Ndrôm sam [u\t răk uănh a[aơ âk ir đah nău g^t ăp mon tiểu học. Nai ri nt^m t^ng ndrôm sam [u\t hôm ăp oh đah bôk rngok jêt ri mô dơi kăr. Me\ bơ\ lo\ rvê yor oh kon nơm lo\ an hăn nti ntop tay. Ăp oh hăn nti bah ôi tât 10 mông măng mơ dơi b^ch. Ndr^ ri phâm geh mông nar nchih [ai an nar bah kơi. Nău nti âk ir ne\ le\ [ư kon ho\k klach hăn nti. Ne\ lah nău an saơ nău nt^m nti le\ mô geh ngăn ngên. Aơ lah nău an rblang bah n’gâng kan nt^m nti. Lah mô rgâl trong nt^m ri ndrôm sam [u\t răk uănh geh rgâl ding âk kađôi ri mô geh săk rnglay”.

 

Kêng măng ntri 2/12, Kruanh Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng wơt mpôl đại biểu gưl Duma Quốc gia, Quốc hội liên bang Nga tă bah wa Sergry Yevgenyevich Naryshkin Kruanh Duma Quốc gia Nga leo hăn khâl Việt Nam. Lôch rnôk wơt bar ding le\ [ư tâm nchră. Ta rnôk tâm nchră, Kruanh Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng mpơl nău rhơn dơi mâp tay wa Naryshkin n’hanh mpôl đại biểu gưl têh Duma quốc gia liên bang Nga tât khâl Việt Nam. Hăn khâl lah ntơm tor trong khlay tâm boh đah Quốc hội bar dak lah êng n’hanh tâm boh jo\ jong le\ rngôch Nga- Việt Nam lah nsum. Kruanh Quốc hội rnê âk nău bar ding dôl nsrôih an [ư ăp trong nchrăp [ư nhih máy điện hạt nhân Ninh Thuận 1 n’hanh tâm boh njrăng n’gang neh dak n’hanh kỹ thuật- tahen. Kruanh Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng lah rjăp, Nga lah dak tâm boh du\t khlay n’hanh lah dak tăch n’gluh ndrak nsiu du\t âk an Việt Nam. Việt Nam u\ch ro\ng ndrel đah Liên bang Nga ndơ\ tâm boh hao prêh mhe./.

 

Ôi naơ, ta Hà Nội [ư rgum nchră Doanh nghiệp Việt Nam ăp năm (VBF) 2014 n’gle\ du\t năm đah bôk nău “Doanh nghiệp r[o\ng tât ăp nău tâm ton tăch rgâl mhe”. Aơ lah trong tâm nchră na nê| đah Chính phủ n’hanh le\ rngôch doanh nghiệp ta Việt Nam, gay ndâk njêng ntu\k ta\ch rgâl ueh, wa\ch rgum ntuh kơl n’hanh ntru\t nsôr hao jêng wa\ng sa. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng tât râng n’hanh djăt na nê|, tâm nchră đah ăp doanh nghiệp ta r[u\n. Djôt dơn ăp nău rgop song dăng, ndâk njêng, ngăn ngên bah ăp đại biểu ta r[u\n, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng an lah aơ lah nkô| nău gay Chính phủ djăt dơn tâm di, nkra rgâl tay, ntop tay, lôch ueh trong [ư, nău kơl đah na nê| lơn đah nuih n’hâm nta nơih an le\ rngôch doanh nghiệp hun hao. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng nkoch nău mpo\ng u\ch [a [ơ dơn nău tâm rgop bah ăp tập đoàn, doanh nghiệp, ăp rmôt kan dak bah dih mpeh ăp nău Việt Nam ân rgum rgâl nkra di tay gay nta nơih lơn an doanh nghiệp, nkre rgop hun hao ueh, nâp nâl jo\ jông lơn jâng wa\ng sa Việt Nam.  

 

            Nar ntri 2/12, Mpôl đại biểu Quốc hội n’gor Dak Nông le\ geh rơh mâp đah [on lan xã Tâm Thắng (Chư Jut) n’hanh xã Dak Gân nkuâl Dak Mil. Ta rơh mâp, ăp đại biểu Quốc hội n’gor Dak Nông mbơh mpeh jêh geh bah rơh họp tâl 8, Quốc hội khoá XIII. Lôch rnôk djăt nău mbơh, le\ rngôch ăp [on lan le\ rhơn mpeh jêh geh ma rơh họp le\ dơi geh. Âk [on lan le\ tâm ban u\ch, rnê âk nău Quốc hội le\ ndơ\ l;uh ăp rnoh tât kan na nê| mpeh hun hao wa\ng sa- rêh jêng kon nu^H năm 2015 tâm ban kơt ntêm âk mông nar gay ôp ăp Bộ trưởng mpeh ăp nkô| nău ntoh luh ma le\ rngôch [on lan lam dak uănh khlay đo\ng. ta xã Dak Gân, le\ rngôch ăp nău rgop bah [on lan rgum lah uănh nău [ư trong mbluh thôn [on hôm mbrơi da dê; nău mô to\ng drăp ndơ do\ng nhih nti [ư khuch hô tât nău gu\ nti bah oh kon se ta ntu\k. rlău ma nê, nău quy hoạch, trok tâm, n’hanh đă ntrơn du hôm khoah âk, nkra mô ho\ lôch bah, [ư jêr jo\t an nu^h [on lan../.

 

 

Nar naơ 2/12, ta nkual [on têh Buôn Ma thuột, n’gor Dak Lak, N’gâng kan rdâk njêng [ư r[u\n nchră “Mbơh dăp rgum ndâk njêng nkual Tây Nguyên tât năm 2030 n’hanh jao an ndrôm sam [u\t an ăp nkuăl”. Nău lah tâm dăp rgum aơ geh tay rlău 50 đô thị, ntil ndơ [ư chơ\ n’har bri, du đêt ngih dak si gưl nkual, ngih văn hoá-thể thao ngih sam [u\t đại học mbra dơi rdâk [ư ta Tây Nguyên gay tâm di nău u\ch hun hao. Ăp bri ngih dak mât uănh, nkual mât ndray bri nor gôl dak n’hanh ăp nkual bri do\ng êng dơi mât njrăng, [ư ueh gay do\ng an pâl nđaih, văn hoá n’hanh rdâk nkra tay ntu\k ntô gu\ âm.

 

            T^ng nchih rgum bah Chi cục Bảo vệ Thực vật n’gor Gia Lai, kơp tât a[aơ, ta n’gor Gia Lai le\ geh rlău 227 ha tiêu geh huănh kh^t ngăch. Nkô| tă bah tiêu tăm ta ăp ntu\k bri rđu\ng, mô hoch luh dak. Bah meng nê lah kỹ thuật tăm n’hanh mât chăm mô đăp mpăn di ue\h n’hanh poh lăn âk ir phân vô cơ, phân phức hợp…ăp ntu\k geh tiêu kh^t âk kơt: Chư Prông 78ha, Ia Grai 30ha, Đức Cơ 50ha, Chư Pưh 21ha n’hanh Chư Sê 26ha…A[aơ, Chi cục Bảo vệ Thực vật n’gor Gia Lai le\ rđău đă ăp trạm bảo vệ thực vật ăp nkuâl kan nsum đah Phòng Nông nghiệp n’hanh Phát triển Nông thôn nchroh nô nău ntoh luh huănh kh^t ngăch tiêu n’hanh dăn đă ăp trong njrăng n’gang./.

 

Nar naơ 2/12, Ntu\k mbơh joi nău kan mpeh tâm n’gâng kan Lao động thương binh n’hanh xă hội nkual [on têh Cần Thơ, [ư rơh mbơh joi nău kan an nu\ih koet nte nkual [on têh Cần Thơ. Rơh mbơh joi wa\ch rgum nklăp 200 nu\ih geh u\ch nău kan. Rơh mbơh joi nău kan năm aơ hôm geh âk nău [ư mhe kơt hăn khâl n’hanh an ndơ an ăp oh kon ho\k lah nu\ih koet nte ta ăp ngih sam [u\t an nu\ih koet nte, ndôp mbơh ăp jrô nti năp nău blău rêh jêng, jrô nti nău kan bah ăp doanh nghiệp geh nt^m nti n’hanh do\ng nu\ih koet nte lăp do\ng nkoch mbơh nău kan.

 

 Kêng măng ntri 2/12, Bộ Y tế [ư họp Ban rđău đă njrăng n’gang nuh srê, ta năp geh ma nău nuh srê dja lăp tâm Việt Nam. Rơh họp geh nău tât râng bah nu^h ntơh măt ăp n’gâng kan n’hanh du đêt n’gor geh mpông n’har bri, ndrâm dak lêng. Nkô| nău dơi lah rjăp ta rơh họp dja lah n’hao dăng mât njrăng đe gu\ nde ta ăp duk mpan yor lôch ăp rơh nuh srê ntơm nơh an saơ, ăp nu^h ji nuh srê lor bôk năp ta Việt Nam lah tă bah đe ndjôt tơm ji bah ăp duk mpan dak bah dih lăp. Yor kơt nê|, kruanh Bộ ytế đă ăp nhih pah kan mpeh Bộ n’hanh ăp nhih pah kan dơi kan bah Bộ Giao thông vận tải ân n’hao dăng ôp uănh groi nđôi ăp tơm nuh srê dak bah dih lăp./.

 

Kruanh n’gâng kan nchră nău ăp dak tâm Rmôt Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương nar naơ 2/12 le\ rgum r[u\n ta thủ đô Brussel (Bỉ) gay tâm nchră du trong nchrăp [ư mhe jêh du năm geh âk nău rgâl duh jêr. Tâm bar nar r[u\n, ăp kruanh n’gâng kan nchră nău NATO tâm nchră trong nchrăp ndâk njêng rmôt dun rlơn ngăch manh lor, nchrăp an lôch nău tâm lơh ta Afganistan, joi trong mkra an nău duh jêr Ukraine n’hanh Trung Đông. Tổng thư ký NATO wa Jens Stoltenberg an g^t: r[u\n nchră mbra tâm nchră gay phâm [ư an ndơ\ liên minh aơ t^ng tâm ban đah du ntur neh dôl rgâl.

 

            N’hanh ăp dak lăp kan nsum bah ntu\k tâm ton tahen Hiệp ước Bắc Đại Tây Dương mhe njêng 4 prăk nkrem ntêm an manh gay ma kơl an Ukraine rgâl geh ndơ do\ng kan tahen. Ăp prăk nkrem dja le\ dơi Ngoại trưởng ăp dak lăp kan nsum NATO ndơ\ luh ngăn tâm nar ntri 2/12. Tổng thư ký NATO, wa Jens Stoltenberg lah rjăp, ăp prăk nkrem dơi an manh đah nău u\ch gay ma rgâl trong kan tahen Ukraine kalơ ăp trong kan kơt: Kơl ndơ do\ng, mât bôk kan n’hanh mât uănh, rnă njrăng mạng, quân y…Nu^h kruanh dja an g^t, âk dak lăp kan nsum NATO dôl kơi ntop tay an Ukraine ma ăp trong kan bah ăp dak lăp kan nsum tahen dja, le\ ma kơl trong wa\ng sa n’hanh rvăt năp ndơ do\ng an tahen./.

 

Nga n’hanh Thổ Nhĩ Kỳ le\ ký ton sam [u\t khlay mpeh kan ndrel tâm ăp ntil nău kan u\nh nar, hạt nhân, wa\ng sa tăch rgâl, pah kan, nău rêh jêng kon nu\ih, đăp mpăn nău kan, kơl tư pháp. Aơ lah nău dơi geh tâm rơh hăn khâl Thổ Nhĩ Kỳ bah Tổng thống Nga Putin. Tâm rnôk hăn khâl, nar 1/12, Tổng thống Nga Vladimir Putin le\ tâm nchră đah Tổng thống Thổ Nhĩ Kỳ wa Erdogan mpeh ăp nău kan ndrel u\nh nar n’hanh kỹ thuật tahen, kơt ăp nău lam ntur neh, tâm ne\ geh nu nău ta dak Syria.

 

            Chính phủ Iraq le\ geh nău tâm ban u\ch đah n’gâng kan nkual mât êng nu^h Kurd geh tât nău tăch n’gluh pring n’hanh trok do\ng prăk ngân sách. T^ng nê, nkual mât njrăng êng nu^h Kurd mbra geh nău dơi tăch n’gluh 250 rbăn thung pring ăp nar bah ăp ntu pring ta ntu\k n’hanh  300 rbăn thu\ng pring ăp nar bah ăp ntu pring ta nkual Kirkuk ta nâm nău groi nđôi bah Ntu\k kan joi ntu\k tăch pring bah nghih dak Iraq. Nău tâm ban u\ch dja lôch geh rơh mâp đah mpôl đă hăn kan nkual mât njrăng êng nu^h Kurd đah ăp kruanh gưl têh bah Thủ tướng Haider al- Abadi rnôk kêng du\t pơh bah năp nơh./.

 

Liên hợp Quốc n’hanh Trung Quốc nar naơ 2/12, ký ton du nău tâm ton ma t^ng ne\ Trung Quốc mbra rgop nklăp 6 rkeh đôlar Mỹ an nsrôih lam ntur neh gay rdâng ta năp nău srê Ebola. Tâm ton aơ dơi ký đah ntoh măt N’gâng kan tăch rgâl Trung Quốc n’hanh nu\ih kan tâm pă nău  bah Liên hợp Quốc gu\ kan ta Trung Quốc, nkre lah Ntoh măt nu\ih bah Bôk nău kan hun hao Liên Hợp quốc gu\ kan ta Trung Quốc wa Alain Noudehou. Rnoh prăk rgop aơ mbra njuăl tât tơm prăk an manh dơi jao an kan ndrel mpeh rdâng ndal đah srê Ebola, gay kơl an mpôl kan đă rdâng ndal đah srê Ebola bah Liên hợp quốc.

 

13 dak mhe geh Nhih pah kan ndơ ngêt sa phe ba Liên hợp quốc (FAO) kơp dơn n’hanh mpư rnê yor ăp nău rgâl mhe ntoh lư tâm rơh rdâng lơh ji ngot. Ăp dak le\ geh ăp njuat hăn têh tâm rơh rdâng lơh tay nô nău brêt rgay lah: Brazil, Cameroon, Ethiopia, Gabon, The Gambia, Iran, Kiribati, Malaysia, Mauritania, Mauritius, Mexico, Philipine n’hanh Uruguay./.

 

                                                            Y’Sưng-Điểu Thân răk rblang

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng