Groi Thủ tướng, Kruanh n’gâng kan tâm rnglăp nchră nău Phạm Bình Minh khâl na nê| dak Lào.

Kruanh Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, wa Nguyễn Thiện Nhân khâl ăp rnăk dơi kơl, rnăk [on lan joi ka n’gor Khánh Hoà.

Ta n’gor Dak Lak, Ngih phat dôih [on lan gưl prêh tâm rgop đah Uỷ ban nău dơi kon nu\ih Australia [ư rgum nchră mpeh nău dơi rơh râng phat dôih tâm ban.

Tổng thống Nga Vladimir Putin răk nău mbơh Liên bang bah năp quốc hội Nga.

Mỹ n’hanh Anh m^n lah ton tay kơl chính phủ tâm rnglăp mhe ta Afganisstan bah kơi năm 2014.

 

Tâm 2 nar 4-5/12, groi Thủ tướng, kruanh n’gâng kan nchră nău đah dak bah dih Phạm Bình Minh tât khâl dak Lào. Nar naơ 4/12, groi Thủ tướng, kruanh n’gâng kan nchră nău đah dak bah dih Phạm Bình Minh le\ geh rơh tâm nchră đah groi Thủ tướng, kruanh n’gâng kan nchră nău đah dak bah dih Thoongloun Sisoilith, tâm mbơh ăp ntrong kan ntrôl dăng nău tâm boh bar dak n’hanh tâm mbơh nău m^n mpeh du đê| nău ta nkual n’hanh lam ntur neh ma bar ding ndrel mât ua\nh. Bar groi Thủ tướng le\ ndrel tâm mbơh mpeh nău kơl đah dak bah dih bâh ăp dak, nkre lah tâm mbơh nău m^n, ua\nh năl mpeh du đê| nău ta nkual n’hanh lam ntur neh ma bar ding ndrel mât ua\nh kơt nău ta lam ntur neh n’hanh ta nkual Châu Á- Thái Bình Dương, ntrong kan rdâk njêng ntu\k rêh jêng ASEAN. Groi Thủ tướng, kruanh n’gâng kan nchră nău đah dak bah dih Phạm Bình Minh lah na nê|, Việt Nam mbra kơl n’hanh tâm kơl na nê| gay ma Lào mât đăp mpăn geh nău dơi nău kan kruanh ASEAN ta năm 2016.

 

Thủ tướng Chính phủ mhe ntop tay rlău 25 rmen prăk an N’gâng kan Tư pháp gay [ư t^ng ntru\nh an kơl pháp lý an nu\ih ach o, [on lan rnoi đêt ta ăp xă ach o lvang năm 2013-2020. Thủ tướng Chính phủ đă nău mât uănh n’hanh do\ng rnoh prăk ntop tay [ư t^ng nău ntru\nh an a[aơ. T^ng ne\ nu\ih ach o, [on lan rnoi đêt n’hanh nu\ih dơi kơl pháp lý êng t^ng nău ntru\nh bah pháp luật dơi an mbơh nkoch dơm pháp luật, râng phong dôih, ntoh măt rlău ma phong dôih, ăp trong [ư êng t^ng nău ntru\nh bah pháp luật mpeh ntop kơl pháp lý.

{ư tay rơh pah kan ta ăp n’gor miền Trung, kêng măng nar naơ 4/12, Uỷ viên Bộ chính trị, kruanh Uỷ ban Trung ương Mặt trậ Tổ quốc Việt Nam Nguyễn Thiện Nhân ndrel đah mpôl pah kan  le\ s^t khâl ăp rnăk dơi kơl, rnăk vâl [on lan joi nhup ka n’gor kHánh Hoà, tât khâl, ua\nh g^t nău kan pâng duk ta dak lêng Trường Sa bâh rnăk vâl 2 nu^h [on lan joi ka: Mai Thành Phúc n’hanh Lê Tuấn Hiệp, ndrel gu\ ta thôn Thành Đạt, xã Phước Đồng, nkuăl [on têh Nha Trang, n’gor kHánh Hoà. Aơ lah 2 rnăk vâl nu^h [on lan joi ka ntoh lư, geh nău way hăn dak lêng. Ta aơ, wa Nguyễn Thiện Nhân le\ tâm rgo\ n’hanh kơp dơn ăp nău u\ch ro\ng bâh [on lan nhup joi ka rnôk geh dăn manh prăk gay ma pâng duk ntô composite công suất têh.

            Mpôl kan tât ta aơ mâp nô n’hanh rnăk vâl, rhơn nău kan way ơm rnăk vâl, rơh tal 4 pah kan joi nhup ka., nkre kan an nơm nkre ntop mât [on tơm dak lêng. A[aơ, hôm nha nsrôih [ư nău kan an geh [ư ueh, rgâl do\ng duk loih mô lah duk composite. Nô geh nti geh g^t kơt ne\ lah ueh ngăn, a[aơ mpôl pah kan geh ndơ pă an, u\ch nău ntop kan bâh [on lan kơl an hun hao wa\ng sa dak lêng.

Rơh aơ, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam le\ kơl ăp rnăk [on lan joi ka ta dak lêng Trường Sa 300 rkeh prăk gay ma pâng duk.

 

Tâm 2 nar 4 n’hanh 5 khay 12, ta nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n’gor Dak Lak, Ngih phat dôih [on lan gưl prêh tâm rgop đah Uỷ ban nău dơi kon nu\ih Australia [ư r[u\n tâm nchră mpeh nău dơi geh rơh phat dôih an g^t nkô| nău. Tât râng rgum nchră geh kruanh ngih phat dôih ăp n’gor Miền Trung-Tây Nguyên. Nău dơi geh rơh phat dôih an g^t nkô| nău lah ngoay tâm âk nău dơi kon nu\ih khlay ngăn, dơi nchih dơn tâm âk nău nchih tâm ton lam ntur neh n’hanh nkual. Ta Việt Nam, nău dơi aơ dơi ntru\nh kloh tâm Hiến pháp n’hanh âk bộ luật. Tâm năm bah năp, ngih phat dôih [on lan ăp gưl uănh [ư ueh nău tâm rlăch dun ta ngih phat dôih, nta an nu\ih tih dôih, nu\ih uănh n’gang di nkô| nău, nu\ih râng phong dôih [ư t^ng tong ăp nău dơi n’hanh nău kan [ư phat dôih. Yơn lah, hôm e âk nău tih dôih mô ho\ di, rnoh tâm di nău dơi geh rơh phat dôih tâm ban lah mô ho\ ring.

 Gay ma njrăng rdâng đah nău ji căt, sto\ nđik, ji ngot an ndrôk rpu, gay ma n’huch bah ir geh nău khuch roh tâm nău mât rong ta yan puh wai năm 2014-2015. kruanh n’gâng kan tuch tăm mât rong n’hanh hun hao [on lan mhe geh nău nt^m đă mbrô 9648 đă Uỷ ban nhân dân ăp n’gor, nkuăl [on têh ta gôl yôk mpeh Bắc, Bắc Trung bộ n’hanh Tây Nguyên nt^m đă ăp ntu\k kan tâm n’gor njrăng lor đah sro\ nđik an ndrôk rpu. Do\ng lor tơm prăk ngih dak ntêm nkrem bâh ta ntu\k gay ma kơl nău kan njrăng rdâng sro\ nđik, ji kăt an kon rong, kơl ndơ do\ng, prăk kan an ăp rnăk mât rong ach o, rnăk vâl dơi kơl, rnăk [on lan rnoi đê| gay ma nkra an ueh, nching ueh ndrung n’gar, n’hanh rvăt ndơ sa ntop an ndrôk rpu. Mbơh nău tă g^t njrăng đah sro\ nđk, ji ngot an ndrôk rpu bâh ăp ntu\k n’hanh rdâk [ư nău kan tâm rdâng ngăch rnôk geh sro\ nđik hô.

 

  {ư t^ng bôk nău an rgop nkra rgâl jâng tuch tăm, yan wai năm 2015, n’gor Thái Bình mbra rgâl 1.000ha ba wai an tăm mbo. Nchrăp du ntrong kan mhe geh rnoh neh bah 30 tât 50 ha, tăm rgum du ntil mbo n’hanh ntơm ký ton ta\ch rwa\t đah Công ty nkret njêng. Nău [ư t^ng trong nchrăp rgâl 1.000ha ba wai an tăm mbo lah njoăt hăn tâm nău [ư t^ng rgâl nkra n’gâng kan tuch tăm ma Thái Bình dôl [ư, gay ndâk njêng ăp nkual tuch tăm nkra njêng ndoh ndơ dơi ký ton bah bôk lăp tât trong luh, đăp mpăn hao khlay tuh mbo ta du ntu\k neh.

Mih dak buk tâm 2 nar ba năp ta nkuăl Quảng Điền, n’gor Thừa Thiên –Huế [ư an âk ngih jay bâh [on lan geh dak băm, ăp ntu\k dak bât, ntu\k nching le\ geh pit đang khuch âk tât nău rêh bâh nu^h [on lan. Âk nkual rđung kơt lah xã Quảng An, Quảng Thành, Quảng Thọ, nkuăl Quảng Điền, n’gor Thừa Thiên Huế hôm nha geh dak băm jêng nău rêh pah kan bâh [on lan du\t jêr jo\t. ta năp nău mih sial dôl geh âk, gay ma đăp mpăn nău rêh n’hanh drăp ndơ bâh [on lan, nkuăl Quảng Điền le\ n’hao nău nt^m đă ăp ntu\k mbơh pă mpôl kan kâp chăm ta ntu\k jru, ăp ntu\k dak băm ler gay ma mbơh đah [on lan lơi d^ng hăn nsong njrăng geh nău tât mô ueh.

 

Du hê uănh bah ăp nai dak si Ngih dak si Ung bướu nkual [on têh Hồ Chí Minh dơi mbơh ta Rgum nchră Ung thư dôl [ư an g^t rnoh nu\ih ji bu klô ntưp ung thư toh ăp năm dăch aơ geh nău hao. Âk nu\ih aơ dơi saơ mbrơi. Uănh nđôi rlău 27 nu\ih ji bu klô tât khăm ta ngih dak si Ung bướu nkual [on têh Hồ Chí Minh tâm năm bah năm 2008 tât 2013, ăp nai dak si saơ săk ndăm gâng ung thư toh lah 59. Nău ji bôk năp way mâp bah ung thư toh ta bu klô du\t âk lah pu\k môr nklang toh n’hanh ji. Nu\ih ji dơi saơ ta lvang 2, 3 bah ji ung thư (geh tât 73%).

 Nar naơ, 4-12, Tổng thống Nga Vladimir Putin le\ geh ua\nh răk nău mbơh Liên bang ta năp QH Nga. Nău mbơh ma nar aơ Tổng thống Putin răk lah nău mbơh Liên bang tal 21 tâm lịch sử dak Nga mhe n’hanh lah nău mbơh tal 11 bâh wa Putin đah nău kan Tổng thống Nga. Yơn lah, tâm rnôk dak Nga n’hanh lam ntur neh dôl geh ăp nău jêr jo\t mpeh ăp nău tâm boh lam ntur neh, [ư khuch âk tât nău rêh chính trị, wa\ng sa, rêh jêng..nău mbơh năm aơ geh âk ntu\k du\t mât ua\nh, kơp ua\nh. Nău du\t khlay lơn lah ăp ntrong kan tơm khlay tâm nău kơl nchră nău đah tâm dak, n’hanh dak bah dih bâh Nga tâm rnôk let năp atay, nău kơl gay ma ndơ\ ngih dak bah nău duh jêr a[aơ. Ăp nău geh âk ntu\k mbơh nkoch lah nău rgâl jêr njrăng bâh prăk do\ng ta ntu\k tăch rgâl Nga.

 

Rơh r[u\n Quốc hội rơh tal 8, khoá 7 dak Lào mbra [ư bah nar 9 tât nar 26/12. Ăp đại biểu râng rơh r[u\n mbra djăt nău mbơh, tâm nchră n’hanh mbơh âk nău khlay bah neh dak Lào. Rơh r[u\n mbra uănh lah jêh [ư t^ng nkra rgâl di tâm prăk ngih dak 6 khay du\t năm 2013-2014; jêh [ư t^ng nău kơl ntru\t nsôr nkra njêng ndoh ndơ bah nu\ih [on lan. Rơh r[u\n Quốc hội tal 8 khoá 7 dak Lào rơh aơ geh nkô| nău du\t khlay đah lam Đảng, lam tahen n’hanh le\ rngôch nu\ih [on lan ăp dum rnoi Lào oh nô. Tâm nar r[u\n [ư, Quốc hội Lào le\ ndâk njêng du rmôt uănh kan mât uănh trong jăch ndal gay ăp ngih pah kan n’hanh nu\ih [on lan Lào dơi an rgop nău song dăng bah nơm tât Quốc hội Lào.

Ta rơh r[u\n nchră lam ntur neh mpeh Afghanistan geh [ư ta thủ đô London dak Anh, chính phủ Mỹ n’hanh Anh du tơ\ tay lah na nê| nău tâm ton geh kơl an chính phủ tâm rnglăp mhe ta Afghanistan lôch năm 2014 rnôk ma ăp mpôl kan tâm lơh dak bah dih rhoăt le\ rngôch luh ngih dak Nam Á aơ lôch 13 năm tât tâm lơh. T^ng nău mbơh bâh kruanh n’gâng kan nchră nău đah dak bah dih Mỹ Jonh Kery, chính phủ mhe bâh Tổng thống Afghanistan wa Ashraf Ghani le\ geh ăp njoat hăn na nê| gay ma an bah nău do\ng prăk geh mô tâm di jêng prăk tâm di n’hanh nău sa khiăn sa [er kơp bâh ntơm njôt kan rnôk khay 9 mhe nơh lôch rơh mbơh ndơ\ nău [on lan [ư tơm bôk năp tâm nău kan bâh ntơm ta Afghanistan.

 

Tâm 2 nar naơ ta Trung Quốc geh tât rlău 80 rbăn cán bộ đảng viên le\ saơ geh tih, tâm ne\ rlău 23 rbăn nu\ih le\ rmal bah trong [ư kỷ luật let lơ. Aơ lah mrô na nê| dơi Uỷ ban mêt nđôi kỷ luật Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc mbơh di tong 2 năm dak aơ an n’hanh [ư t^ng “8 nău ntru\nh” đah cán bộ đảng viên (4/12/2013). Nău an n’hanh [ư t^ng “8 nău ntru\nh” dơi ua\nh lah trong nsrôih ngăn bah rơh kơn kruanh rđau kan tal 5 ta Trung Quốc, djôt bôk lah Tổng Bí thư, Kruanh Tập Cận Bình, gay rdôl lơh dăng đah nău sa khâm sa [er, uănh nkra tay trong kan tâm Đảng, ndâk nsơm tay nău nsing nơm bah nu\ih [on lan đah nău dâk [ư kruanh rđau kan bah Đảng Cộng sản Trung Quốc.

 

Nar naơ 4/12, du bôk ndeh păr Mic 29 MIG 29 bâh Nga geh tup ta nkual mpeh bah dih Moscow, Nga. Bar hê nu^h [^t ndeh păr du\t lap mô geh nău tât. T^ng nău mbơh bâh hãng tin Interfax bâh Nga, rơh tup ndeh păr aơ geh ta nkual luh nar ba dâng thủ đô Moscow, kanu\ng ngai đah nkual [on lan gu\ bar pe jât m. ăp nu^h kan dôl ua\nh nđôi nkô| nău tu\p ndeh păr aơ.

 

                                                            Thị Đoắt- Y’Sưng răk rblang

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng