Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng [ư tơm r[u\n nu\ih kan ndrel hun hao Việt Nam 2014 ta Hà Nội.

Groi Thủ tướng Vũ Văn Ninh le\ đêp rmên wơt wa bu ur Victoria Kwakwwa Kruanh Ngân hàng Lam ntur neh (World Bank) ta Việt Nam.

Đại hội đại biểu ăp rnoi mpôl đêt n’gor Dak Nông rơh tal 2, năm 2014 lôch ueh.

Mỹ n’hanh Hàn Quốc joi trong nthoi tay tâm nchră 6 ding mpeh nău Triều Tiên.

Thái Lan ntrôl nga\ch nău rgâl nkra le\ rngôch neh dak.

 

            Đah bôk nău “Rgâl mhe ăp nău kan w\ang sa, n’hao nău dơi mât kan êng lah nău tâm rlong bâh n’gâng kan wa\ng sa Việt Nam”. Rơh tâm mâp hun hao Việt Nam 2014 le\ ntơm pơk ôi nar 5/12, ta Hà Nội đah nău leo kan nsum bâh Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng n’hanh wa Victoria Kwakwa, Giám đốc ngân hàng lam ntur neh ta Việt Nam. Tâm nău tâm nchră răng dăng, rdâk njêng n’hanh ndrel geh nău dơn kan. thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng ndrel đah nu^h leo kan ap n’gâng kan, ntu\k kan ta ntu\k le\ geh djăt, tâm mbơh, tâm nchră ndrel đah ăp nu^h hun hao, ăp ntu\k kan lam ntur neh, ăp ntrong kan mât ua\nh tơm prăk lam ntur neh mpeh ăp bôk nău dnrel đah nău tơm leo kan bâh chính phủ. Na nê| lah tât nău rgâl mhe pah kan wa\ng să tăch rgâl n’hanh hun hao nkual mât kan êng. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng lah na nê| Việt Nam an geh lăp kan ndrel tay đah dak bah dih, rgum mbơh [ư an geh săk rnglăy ăp nău tâm ton tăch rgâl bar ding đăp mpăn yor rơh mhe bâh ne\ an geh tâm nchră dơh nơih, ntru\t đă ntrôl nău tăch rgâl n’hanh an geh aka nu^h ntuh kơl bâh dak bah dih. Thủ thướng Nguyễn Tấn Dũng le\ lah na nê| chính phủ Việt Nam mbra [ư ueh lơn nău kan mât đăp mpăn an tâm ban, rnă njrăng rêh jêng ta le\ rngôch ăp ntrong kan, nkre lah [ư t^ng an geh săk rnglăy ăp nkô| mpo\ng âk răch năm.

 

            Kêng măng naơ, nar 5 khay 12, ta Ngih pah kan Chính phủ, Groi Thủ tướng Vũ Văn Ninh le\ đêp rmên wơt Kruanh Ngân hàng Lam ntur neh (World Bank) ta Việt Nam, wa Victoria Kwakwa. Ndơn măt Chính phủ Việt Nam, Groi Thủ tướng Vũ Văn Ninh nkoch nău lah ueh ăp nău nsrôih bah WB đah Việt Nam tâm năm bah năp. Groi Thủ tướng Vũ Văn Ninh n’hanh wa Victoria Kwakwa le\ tâm rgâl ăp nu nău ma 2 ding ndrel uănh tât, geh tât 3 nău kan khlay ân rgâl nkra tay. Na nê|, lah nău World Bank kơl nu\ih way kan g^t blău ơm tâm rgâl nkra tay nkual prăk kaih, kơl nu\ih way kan kỹ thuật tâm nău rgâl nkra tay doanh nghiệp Ngih dak.

 

dai hoi dtts tinh dak nong.jpg
Nar naơ, 5/12, ta ntu\k r[u\n nchră n’gor Dak Nông le\ geh Đại hội đại biểu ăp mpôl rnoi đê| nu^h Dak Nông tal 2, năm 2014. bâh 5 năm [ư t^ng nău ntru\nh kan n’hanh bôk nău kan pah kan bâh Đại hội tal 1, ndrel đah ăp nău ntru\nh, bôk nău kan, ntrong kan bâh Đảng, ngih dak ntuh kơl an nkual [on lan rnoi đê| le\ [ư an nău rêh bâh [on lan rnoi đê| geh rgâl mhe, nău tâm rnglăp, dêh dăch đah ăp mpôl rnoi geh ndâk nsơm, n’gâng kan wa\ng sa geh âk nău  kan le\ njêng n’hanh hun hao, ntrong kan wa\ng sa rgâl t^ng ntrong pah kan âk ndơ. Đại hội geh nchrăp nkô| mpo\ng tâm lvang năm 2014-2019 lah: hun hao wa\ng s,a rêh jêng le\ rngôch, ngăch, nâp nâl, ntrôl dăng nău kan bah ach o, rhoăt gleh nău tâm [ah đah ăp mpôl rnoi, n’huch bah ir geh nkual jêr o\t, geh njoat njêng ăp nkual wa\ng sa, văn hoá nkual rnoi đê|, hun hao rnoh nu^h kan nkual rnoi đê|, n’hao rnoh nu^h kan, n’hao nău geh mpôl cán bộ lah nu^h rnoi đê|, ndrel rdâk nsơm trong kan chính trị ta ntu\k, mât nâp nău rnă njrăng ngih dak.

 

Ôi naơ, nar 5 khay 12, ta nkual [on têh Bảo Lộc, n’gor Lâm Đồng [ư nar r[u\n mbơh nu nău mhe mpeh Pơh văn hoá trà Lâm Đồng rơh tal 5 năm 2014. Aơ lah nău [ư tâm trôm nău [ư lôch jêh Năm pâl nđaih lam dak năm 2014 Tây Nguyên-Đà Lạt. Đah bôk nău “Trà [ô kah ta nkual yôk prêh Lâm Đồng”, Pơh văn hoá trà Lâm Đồng rơh aơ mbra [ư ăp bôk nău khlay kơt: Măng nchơm rgum [ư “Trà B’lao-Neh ueh rgum nu\ih”, rgum nchră khoa học “Ăp trong mkra hun hao nâp nâl jo\ jông nkual trà Lâm Đồng”, Rgum tâm rlong tôch trà “Rhơn gơm săk geh”, rgum r[u\n tăch ndơ mpla n’hơ nău kan trà n’hanh [ư nsong uănh nkual tăm trà… Ăp nău [ư ta Pơh văn hoá trà Lâm đồng rơh tal 5, [ư ta nkual [on têh Bảo Lộc, bah nar 20 tât 25 khay 12.

 

 Nar naơ 5/12, ntu\k kan mât ntu\k rêh jêng n’hanh ntu\k gu\ âm n’gor Dak Lak [ư lễ ntru\p ndơ nchih mbơh mât tơm si tu dak, ndrâm dak, ta ndrâm dak Buôn Ju, xã Ea Tu, nkuăl [on têh Buôn Ma Thuột,. lôch geh ntru\p ndơ nchih, ăp rơm si têh aơ mbra geh ntu\k kan n’gor mbơh dăn đah Trung ương kơp dơn lah tơm mât ndrăy gâl ngih dak. Rlău ma naư kan nchih mbơh nău mât ndrăy, ntu\k kan mât ndơ si gle n’hanh ntu\k gu\ rêh ta Dak Lak hôm nha [ư nău tâm ton pháp luật mât ntu\k gu\ rêh an nu^h [on lan ta ntu\k. wa Đoàn Ngọc Khuê-kruanh ntu\k kan mât si gle n’hanh ntu\k gu\ rêh ta Dak Lak an g^t.

            ăp năm hên geh [ư ntru\p ndơ nchih mbơh mât tơm si tu dak, lah gay ma mât bri n’hanh lah mât rnoh dak an [on lan rnoi đê|. Tal 2 lah mât ntu\k gu\ rêh đah ta ntu\k [on lan rnoi đê| n’hanh n’gor, đă [ư t^ng mpeh pháp luật mât ntu\k gu\ rêh. Tal pe lah nt^m nti nău way ơm mât bri mât ntu\k gu\ rêh. Na nê| lah ta nkual njônh ngai [on lan rnoi đê| g^t na nê| mpeh pháp luật ê ho\ to\ng ăp r^ hên mbra mbơh du đê| nău mpeh pháp luật mât ueh ntu\k gu\ rêh.

 

Kêng măng naơ nar 5/12, ta nkual [on têh Quy Nhơn, n’gor Bình Định n’hanh Rmôt kan Orbis Việt Nam le\ ký ton kan ndrel [ư t^ng nău nchrăp an “Hun hao nău mât uănh măt an kon se ta Bình Định”. Nău nchrăp an [ư an dơi [ư tâm 4 năm đah ding le\ prăk rlău 1,2 rkeh đôlar. Tâm ne\, prăk ntop kơl mô mplơ\ tay bah rmôt kan Orbis Việt Nam lah 1 rkeh đôlar hôm [a [a\ manh bah n’gor Bình Định. Nău [ư khlay bah nău nchrăp an [ư lah ndâk njêng n’hanh ndơ\ an do\ng Ntu\k mât uănh măt dăch dêh đah kon se, [ư ta Ngih dak si Măt n’gor Bình Định, khăm măt n’hanh săm măt an dơm ăp nu\ih ji măt, ăp nu\ih ngo măt an kon se.

 

Yor geh nău khuch tât bâh phu\t mbrô 4, bar pe nar ba năp ta Gia Lai geh mih ta âk ntu\k, [ư khuch âk mpeh nău pah kan ta du đê| ntu\k, tâm ne\ mpôl ndrôk rpu bâh nkuăl Kông Chro geh kh^t âk. T^ng rnâng kan nt^m leo njrăng phu\t sial Gia Lai, tât rnôk aơ ta nkuăl Kông Chro geh 76 mblâm ndrôk kh^t. nkô| nău lah yor mô njrăng bâh nu^h mât rong ta ntu\k geh nău way kât ndrôk n’hanh bê dăch dak me, ta măng. Jêng rnôk dak hao têh, [ư an ndrôk be rmok dak mô lah dak rdu, roh. N’gâng kan n’hanh ntu\k kan têh ta ntu\k dôl ua\nh kơp rnoh khuch khat gay ma kơl an ăp rnăk geh kon rong kh^t n’hanh roh.

 

Tâm âk nar bah năp ta nkual [on têh Kon Tum, n’gor Kon Tum nu\ih [on lan le\ saơ bih ku moăl lăp tâm jay. Nu\ih mhe ngăn geh ta klo\ng nar 2 khay 12, yuh Đỗ Thị Hồng Hạnh, ta jay mrô 162/13 trong Duy Tân, phường Trường Chinh, nkual [on têh Kon Tum hăn chơ\ s^t saơ du mlâm bih ku moăl gu\ rvêl ndring hao jay. Klach ir, yuh Hạnh kuăl nu\ih tât kơl. T^ng ngih dak si n’gor Kon Tum, bah bôk khay 11 tât a[aơ wơt săm 6 nu\ih geh bih chôk. Tâm rnôk ne\ 2 nu\ih geh nău ji ko\t mham, ntôn geh bih ku moăl chôk. Le\ rngôch ăp nu\ih ji dơi săm ngăch n’hanh le\ s^t da dê.

 

Ndơn kan na nê| bâh Mỹ mpeh nău kơl bâh dak Triều Tiên, wa Sung Kim nar naơ, 5/12, le\ geh rơh tâm nchră đah nu^h kan ndrel Hàn Quốc Hwang Joon Kook ta thủ đô Seoul bâh Hàn Quốc gay ma tâm nchră mpeh ntrong kan nthoi tay ăp rơh tâm nchră 6 ding mpeh nău hạt nhân ta gôl dak Triều Tiên ơm geh rlu bâh jo\ aơ. Rơh tâm mâp Triều Tiên Kim Jong Un, ta rơh tât khâl Nga dăch aơ le\ mbơh an lah Bình Nhưỡng mbra nthoi tay ăp rơh tâm nchră 6 ding geh Triều Tiên, Hàn Quốc, Mỹ, Trung Quốc, Nga n’hanh Nhật Bản ma mô kâp geh ăp nău lor bôk năp. Ta meng ne\, le\ geh ăp nău mbơh an lah ăp nu^h kan têh Triều Tiên n’hanh ăp nu^h way kan rnă njrăng Mỹ dôl ua\nh n’hêl [ư du rơh tâm mâp mbra dơi geh [ư ta Singapore ta khay tât atay.

 

Tiểu ban dơn nău rgop mpeh tâm Hội đồng nkra rgâl tay ngih dak Thái Lan nar naơ an g^t, jêh nău dăn đă bah ntoh măt 23 chính đảng ta Thái Lan ma tiểu ban aơ dơi dơn mpeh ăp nkô| nău nkra rgâl tay neh dak n’hanh ndâk njêng hiến pháp mhe, ăp chính đảng an lah, Thủ tướng ân jêh săch bah du Quốc hội. Yơn lah geh tât dăp rgum tay bah Quốc hội, geh 15 chính đảng an lah an mât kơt ơm trong [ư 2 viện kơt a[aơ lah thượng viện n’hanh hạ viện. Tâm rnôk ne\ 6 chính đảng êng an lah ân ndâk njêng du Quốc hội geh 3 viện lah thượng viện, hạ viện n’hanh hội đồng nhân dân. Thái Lan hôm e mât nău mô an nsong ta lam dak n’hanh n’gâng kan a[aơ mô an rhăt jăp ăp chính đảng mô lah rmôt kan kon nu\ih dơi ntơm ăp nău [ư geh tât chính trị.

 

            Tổng thống Pháp Francois Hallande nar naơ 5/12 kuăl đă Ukraine, Nga n’hanh Đức ndrel tâm kơl gay ma n’huch bah ir geh nău duh jêr ta Đông Âu. Ntoh ngơi ta rơh r[u\n mbơh nsum đah nu^h kan ndrel Kazakhstan wa Nursultan Nazarbayev ta rơh tât khâl Thủ đô Astana, Kazakhstan, Tổng thống Pháp lah na nê|, nău duh jêr hôm nha geh tay văr nău duh jêr Ukraine mbra mô dơi geh tât ntrong kan êng an nău aơ. Wa Hollande kuăl đă Tổng thống Nga Vladimir Putin mpo\ng ua\nh let năp atay ndơn an ua\nh nkah nău ơm gay ma [ư an bah ir duh jêr geh tât rơh duh jêr ta Ukraine.

 

N’gâng kan nkual miền Trung Philippin nar naơ, 5 khay 12 trơn hăng rbăn nu\ih luh bah dih ăp [on kơh dak lêng n’hanh nkual geh p^ch rlâm neh. T^ng ngih pah kan uănh nđôi nău geh trôk nar lơh Liên hợp quốc, nklăp 200 rbăn nu\ih ta n’gor Cebu miền Trung le\ dơi ndơ\ trơn du. Nău đă trơn du dơi ndơ\ du nar lor rơh phu\t dăng Hagupit lăp dak Philippin tâm nar aơ. Âk ndrâm dak lêng le\ til mpông [ư rlău 2 rbăn năch khan ta thủ đô Manila, nkual miền trung Bicol n’hanh gôl dak Min-đa-nao, rnôk ăp nău kan ta dak lêng le\ rlu tay lor rơh phu\t tât.

 

Ntu\k kan mbơh nău mhe Antara bâh Indonêsia ôi aơ 6-12 an g^t, geh du\t đê| 29 nu^h le\ kh^t yor kh^h ngêt ndranh n’gon êng ta n’gor Tây Giava bâh dak aơ tâm ăp nar ba năp. Lôch geh ăp nău aơ, cảnh sát ta ntu\k le\ nhup ăp nu^h n’gon ndrănh. Trôk nar sro\ nđik [ư an nău tăch rvăt ndrănh ta Indonêsia hao âk. Âk ntu\k [ư ndrănh mô tâm di ta Indonesia le\ te\ methanol ta ndrănh gay ma bah ir hoach âk prăk n’gon n’hanh tăch đah rnoh thuk. Nău aơ le\ khuch âk tât săk soan nu^h do\ng.

 

                                                            Thị Đoắt- Y’Sưng răk rblang


 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng