Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng wơt đại sứ [^t joet le\ rngôch nău kan Liên bang Nga ta Việt Nam.

Kruanh dak Trương Tấn Sang khâl n’hanh pah kan ta Thanh Hoá.

Dak Lak dâk ta năp nău geh duh phang tâm yan tuch tăm khay puh êp tât.

Mỹ mô ho\ ntru\nh râng tâm nchră 6 ding mpeh nău hạt nhân ta gôl dak Triều Tiên.

Ngih pah kan săch nu\ih rđau kan Tunisia mbơh, rwa\ch rơh săch Tổng thống ta dak aơ mbra [ư tâm nar 21/12.

 

1Kêng măng nar naơ 8/12, ta ntu\k kan Trung ương Đảng, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng vơt Đại sứ Đặc mệnh toàn quyền Liên bang Nga ta Việt Nam Andrei Kovtun tât nt^ng s^t di rơh lôch năm pah kan. ta rơh tâm mâp, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng lah na nê|:Việt Nam na nao ua\nh nău hun hao tâm boh tâm rnglăp way ơm n’hanh tâm kơl ndrel le\ rngôch đah LB Nga. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng mpơl nău rhơn ta năp ăp njoat hun hao rlău bâh nău tâm boh Việt Nam-Nga tâm ăp năm ba năp ta le\ rngôch ăp ntrong kan:chính trị, wa\ng sa, rnă njrăng ngih dak, nt^m nti..Đại sứ Andrei Kovtun mpơl nău rnê mpeh ăp nău dơi hun hao rlău, geh nău khlay tâm lịch sử bâh [on lan Việt Nam. Đại sứ Andrei Kovtun lah na nê|, tâm let năp atay, bôl ma ta ăp nău kan, mbra geh ntop kan âk ta nău n’hao n’hanh hun hao tâm boh tâm rnglăp way ơm n’hanh kan ndrel le\ rngôch đah bar dak Việt Nam n’hanh liên bang Nga.

 

Nar naơ, Kruanh dak Trương Tấn Sang n’hanh mpôl pah kan Trung ương le\ tât khâl n’hanh pah kan ta n’gor Thanh Hoá mpeh nu nău hun hao wa\ng sa rêh jêng n’hanh đăp mpăn rnă njrăng bri dak ta n’gor. Ntoh ngơi ta nar pah kan đah nt^m rđau tơm bah n’gor, Kruanh dak lah rjăp, he dôl nchrăp an Đại hội Đảng ăp gưl, yor ne\ Đảng bộ, n’gâng kan n’hanh nu\ih [on lan n’gor Thanh Hoá ân nsrôh lôch ueh nău kan chính trị hun hao wa\ng sa rêh jêng gay nta lor an lvang hun hao mhe tâm 5 năm tât. Kruanh dak Trương Tấn Sang djôt dơn ăp nău geh ma n’gor Thanh Hoá geh tâm âk năm bah năp, ngăn lah le\ ndâk njêng 45 xă n’hanh 6 [on dơi di thôn [on mhe, nău r[o\ng tâm năm 2015 geh 20% rnoh xă dơi di. Aơ lah nău geh nkô| khlay du\t têh nta an muh măt n’hanh mông nar mhe ta ăp nkual thôn [on.

 

Ôi nar naơ, 8/12, ta ntu\k kan Trung ương Đảng, đ/c Tòng Thị Phóng, groi kruanh Quốc hội, ndơn kan an nu^h leo kan Đảng n’hanh ngih dak geh vơt mpôl đại biểu mpôl mom ndăm Lào n’hanh mpôl Đại biểu Hội Liên hiệp thanh niên Campuchia, di rơh bar mpôl kan tât ta Việt Nam râng rơh r[u\n nchră tâm kơl mom ndăm Việt Nam-Lào-Campuchia, yor Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh [ư bâh nar 5 tât nar 11/12. ta rơh vơt, đ/c Tòng Thị Phóng rnê âk nău leo kan rơh r[u\n nchră tâm kơl mom ndăm Việt Nam-Lào-Campuchia; lah na nê| rơh r[u\n nchră lah nău kan khlay ntop nt^m nti mom ndăm pe dak mpeh nău tâm boh tâm rnglăp way ơm na nê| đah pe mpôl rnoi, nkre lah rơh gay ma n’hao nău tâm g^t vât ndrel đah [on lan n’hanh mom ndăm pe dak.

Ta r[u\n nchră ntru\t ngăch ntuh kơl n’hanh ntop kơl hun hao wa\ng sa-rêh jêng nkual rnoi đêt, nkual yôk yor Uỷ ban Dân tộc tâm rgop đah Liên hiệp ăp rmôt kan dăch dêh [ư nar naơ, ăp nu\ih ntuh kơl ton ntop kơl rlău 15.200 rmen prăk gay hun hao nău rêh nkual rnoi đêt n’hanh nkual yôk. Ntoh ngơi ta r[u\n nchră, groi Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc uănh lah prêh nău kơl bah băl mpôl lam ntur neh, ăp rmôt kan tâm dak tâm nău ndâk njêng, hun hao neh dak, lơn lah đah bôk nău kan n’hu\ch ach o nâp nâl jo\ jông tâm nkual rnoi mpôl đêt n’hanh nkual yôk. Nkre, đă ăp gưl n’gâng kan n’hanh n’ăp trong Chính trị bah Trung ương tât [on lan lăp nsum, m^n njêng nkra rgâl di ntop tay du đêt nău kơl an tâm di [ư t^ng trong kan ju\t n’hu\ch ach o, n’hao ueh nău rêh an nu\ih [on lan. Nău r[o\ng tât năm 2020 hao nău geh ring bôk nu\ih bah ăp rnăk ach o rlău 3,5 tơ\ nkôp đah a[aơ, rnoh rnăk ach o ta xă  ach o hu\ch 4%/năm.

 

N’gor Dak Lak dôl dâk ta năp nău mbra geh duh phang hô ta yan puh wai tât atay, yor ăp ntu\k dak bât to\ djrah mô to\ng dak gay ma to\ djrah. Wa Trang Quang Thành, GĐ ntu\k kan tuch tăm mât rong n’hanh hun hao [on lan n’gor Dak Lak an g^t, t^ng nău nchrăp, ăp nău kan [ư dak bât đăp mpăn rnoh dak an ¾ rnoh tơm tăm u\ch to\ djrah bâh n’gor. Yơn yor rnoh mih mô âk tâm ăp khay ba năp, jêng le\ khay mih, rnoh dak ta ăp dak bât ta Dak Lăk kanu\ng geh 60% đah nău âk dak ăp năm. Tâm rnôk ne\ rnoh dak ta ăp dak me dak diăng đê| lơn đah rnoh way geh n’hanh dôl huch âk. Yor ne\, nău mbra duh phang ta Dak Lak ta âk ntu\k ta du\t khay wai lah nău mbra geh. Ta năp nău aơ, n’gâng kan tuch tăm mât rong ta ntu\k le\ geh nău nchrăp sr^h tăm yan puh wai huch 8 rbăn ha đah năm e, nkre lah [ư âk ntrong kan gay ma bah ir roh hoach yor duh phang lơh.

 

Tâm rnôk pe\ play mô ho\ jêh, ri âk rnoh neh cà phê ta nkuăl Đak Hà, n’gor Kon Tum le\ luh nkao. Nău cà phê luh nkao rlơ\ khay dôl [ư nu\ih [on lan ta aơ rvê. Nkô| nău [ư âk rnoh neh, tâm ne\ rlău 7.000 ha cà phê ta nkuăl Đak Hà, n’gor Kon Tum luh nkao, lah khuch yor phu\t sial mrô 4 jêng tâm âk nar mhe rlău ta nkuăl aơ trôk mih na nao. Rnoh n’^t mpêh bah ăp rơh mih rlơ\ khay le\ ntru\t tơm cà phê luh nkao dil n’ăp rnôk play ta tơm mô ho\ jêh pe\. T^ng ăp nu\ih tăm cà phê ta nkuăl, mô dơi to\ t^ng mih gay mât rơh nkao aơ n’hanh nău cà phê luh nkao rlơ\ khay [ư tơm mô dăng mbra jêng tât roh hu\ch săk geh năm bah kơi.

 

 Lôch 4 năm mbơh [ư bôk nău kan rdâk njêng nkual [on lan mhe, ndơ do\ng ntung trong ta nkuăl Dak Mil, Dak Nông le\ geh ntuh kơl, n’hao mhe, ntop ntrôl nău pah kan jan sa, tăch rgâl, n’hao nău rêh bâh [on lan. Nkuăl Dak Mil le\ ntuh kơl ta nkual [on lan bơi tât 1.600 rmen prăk, tâm ne\ tơm prăk ngih dak bơi tât 160 rmen prăk n’hanh [on lan ntop êng rlău 1.400 rmen prăk. Bâh rnoh prăk aơ, ta ntu\k le\ ntuh kơl rdâk [ư geh 59km trong xã, thôn, [on n’hanh 55 km trong [on, njônh n’hanh trong hăn ta ntu\k.

 

Kêng măng naơ, N’gâng kan Công thương gưl nkual [on têh Hồ Chí Minh [ư r[u\n nchră mbơh [ư trong kan rchăng n’gang tăch rwa\t ntu\ng, ndơ rlăm n’hanh nthoi trong đăp mpăn kloh ueh đah trong tâm pă ndơ nkual [on têh Hồ Chí Minh. Ta r[u\n nchră, N’gâng kan Công thương nkual [on têh n’hanh ntu\k mât uănh tăch rgâl le\ ký ton đah 24 ntu\k kan lah ăp doanh nghiệp, ntu\k kan tăch rgâl n’hanh chơ\ mpeh tâm ton nkra njêng, ta\ch rgâl ndoh ndơ đăp mpăn n’hanh kloh ueh ndơ ngêt sa. Di rơh aơ, ntu\k mât uănh ntu\k tăch ndơ nkual [on têh Hồ Chí Minh le\ mpla âk ntil ndơ ngăn, ndơ rlăm, kơt: ndơ điện tử, du\ng cheng, ndơ nkrơh rhơn bu ur…. Gay nkoch trêng an nu\ih do\ng g^t na nê| moh ndơ ngăn, moh ndơ rlăm.

 

Nu^h kan mbơh nău Mỹ mpeh nău kơl đah dak Triều Tiên, Sung Kim an g^t, nău Triều Tiên mbơh mbra tât râng ăp rơh tâm nchră ê ho\ to\ng đă gay ma Mỹ plơ\ tay ăp rơh tâm nchră mpeh nău kan mô do\ng hạt nhân ta gôl dak Triều Tiên, geh rlu kan bâh jo\ aơ. Ntoh ngơi ta rơh tâm mâp đah nu^h ndrel nău kan Nhật Bản Junich Ihara ta thủ đô Tokyo, wa Sung Kim lah na nê| : “Mỹ ê ho\ knơm ngăn, ta nău ngă, dak Triều Tiên mbra [ư t^ng na nê| nău tâm ton tâm ban kơt nău nsrôih mpo\ng tât nău mô do\ng hạt nhân ta gôl dak Triều Tiên. Hên kanu\ng plơ\ tay ta ntu\k tâm nchră rnôk ma geh saơ ăp nău tâm ton aơ le\ geh mbơh saơ an na nê|.

 

Ngih pah kan săch nu\ih kan Tunisia nar naơ (8/12) mbơh, rwa\ch 2 rơh săch Tổng thống ta dak aơ mbra [ư tâm nar 21/12 tât, đah 2 nu\ih dơi săch bôk năp lah Tổng thống ơm wa Moncef Marzouki n’hanh kruanh Đảng thế tục Nidaa Tounes, Thủ tướng ơm Caid Essebsi. Nu\ih [on lan Tunisia ta dak bah dih dơi nklăch ph^u đo\ng tâm ăp nar 19, 20 n’hanh 21/12. Rơh tâm rlong săch na nê| ntơm tâ nar aơ 9/12 n’hanh mbra lôch tâm n’gul măng nar 19/12. Uỷ ban săch nu\ih kruanh rđau kan Tunisia đă ăp nu\ih dơi săch n’hanh ăp ăp nu\ih nchih nău mhe “ryơk ăp nău way bah du nău tâm rlong” yor uănh nău khlay bah rnôk nău têh khlay aơ.

 

Canada nar naơ 8/12, nău mbơh ntâl mpông bâh Đại sứ quán bâh dak aơ ta thủ đô Cairo dak Ai Cập, yor m^n rvê geh ăp nău duh jêr mpeh rnă njrăng. Đại sứ Canada le\ njoăl nău mbơh aơ tât nu^h [on lan Canada rêh ta Ai Cập đah thư điện tử, lah na nê| mbra ntâl mpông an tât rnôk geh nău mbơh mhe. Mô dơn geh Canada ma ta năp ne\ Anh le\ ntru\nh ntâl mpông Đại sứ ta Cairo lôch rlu le\ rngôch ăp nău kan nsum ta aơ, ăp nău kan aơ geh tâm rnôk mpôl tahen bâh Ansar Beit al-Maqdis ton kan jăp đah ntu\k kan [ư rlăng ngih dak Hồi giáo IS, mhe aơ ua\nh năl dơn nău kan nkh^t kh^t nu^h kan dầu khí bâh Mỹ, William Henderson ta Ai Cập.

 

Groi kruanh tâm rnglăp nchră nău Nga wa Sergei Ryabkov nar naơ 8/12, ntôn Mỹ dôl joi trong rgâl n’gâng kan ta dak Nga mbơh an âk nău đă rmal nchro\ng tâm dak aơ, geh tât nău duh jêr ta Ucraina. Tâm du nău ngơi bah năp Hạ viện wa Ryabkov an lah, tâm boh đah Nga n’hanh Mỹ dôl tâm “Lvang [ah hô ngăn” n’hanh mbra kơt ne\ tay lah Mỹ mât ăp nău rmal tâm năm jo\ jông. Nău u\ch bah ăp nău rmal aơ gay nta an ăp nău wa\ng sa n’hanh rêh jêng an du nău rgâl nău tam ta Nga.

 

 

Nău tâm boh đah Trung Quốc n’hanh Mỹ geh nău tât duh jêr geh tât nău Mỹ tăch phao blêu an Đài Loan. Lôch rnôk Thượng viện Mỹ mbơh nghị quyết tăch 4 duk mât grăp phao u\nh an Đài Loan, mpeh đah Trung Quốc le\ dun hô n’hanh đă chính phủ Mỹ mô dơi mbơh tơih nău ntru\nh aơ, mô an nău aơ khuch tât nău tâm boh bar ding. Nu^h kan ntoh ngơi kruanh n’gâng kan nchră nău đah dak bah dih Trung Quốc Hồng Lỗi le\ đă ntu\k kan têh bâh Mỹ do\ng ăp ntrong kan geh săk rnglăy gay ma njrăng nău tăch phao blêu an Đài Loan, mô an geh khuch tât nau tâm rnglăp bar dak.

 

                                                                        Y’Sưng n’hanh Thị Đoắt răk rblang

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng