Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng râng r[u\n nchră gưl prêh nkah ndray 25 năm tâm boh tâm nchră ASEAN-Hàn Quốc.

Wa Lê Hồng Anh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Rnâng kan Ban Bí thư wơt mpôl đại biểu tă [ư cán bộ kruanh rđau kan n’gor Kiên Giang.

Ban dân vận n’gor uỷ Gia Lai [ư r[u\n nchră glôch jêh trong kan rgo\ jă nkoch trêng bah ăp ntu\k kan Tahen gu\ kan ta n’gor.

Ukraine mbơh mbra n’hao âk tơ\ tơm prăk mât njrăng bri dak.  

Mỹ an g^t mô geh nău saơ dak Triều Tiên ntơm [ư nău rlong hạt nhân tal 4.

 

 

Rơh r[u\n gưl prêh nkah 25 năm tâm boh nchră nau ASEAN-Hàn Quốc ntơm [ư ta nar 12/12, ta nkuăl [o têh Bu san, Hàn Quốc. Rơh r[u\n ho\ ngluh nau ton mbơh nsum mpeh nau r[o\ng tâm boh ASEAN-Hàn Quốc, r[o\ng trong n’hanh pơk nau kan ân nau hun hao tâm boh kan nsum ASEAN-Hàn Quốc tâm ăp nau kan Chính trị-đăp mpăn, văng sa, văn hoá-rêh jêng tâm năm ba kơi, yor nau geh nsum bah 2 ding ko\ kơt lah nau rgop tâm nau đăp mpăn, rnă njrăng, tâm boh n’hanh hun hao tâm nkuăl. Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng leo tơm rmôt ntoh măt Việt Nam râng rơh r[u\n n’hanh geh nau ntoh ngơi khlay, rgop tâm nau ntru\t dăng nau tâm boh kan nsum ASEAN-Hàn Quốc nar lơn hăn tâm nau ngăn, ăp ding n’hanh săk rnglay. Ntoh nau ta rơh r[u\n, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng rnê prêh nau tâm boh ASEAN-Hàn Quốc nar lơn hun hao ăp ding, ngăn ngên n’hanh săk rnglay, lah rjăp êp nau tâm dăch mpeh ntu\k gu\, nau tâm boh mpeh nau vay ơm n’hanh tâm ban mpeh văn hoá, rêh jêng, du nau tơm khlay rgop tâm nau tâm boh 25 năm aơ lah nau tâm rnơm mpeh chính trị n’hanh u\ch nsum mpeh nau đăp mpăn, đăp mpăn n’hanh tâm boh gay hun hao bah ASEAN n’hanh Hàn Quốc./.

 

Kêng măng naơ, ta Ngih pah kan Trung ương Đảng, wa Lê Hồng Anh, Uỷ viên Bộ Chính trị, Rnâng kan Ban Bí thư le\ wơt mpôl đại biểu tă [ư cán bộ kruanh rđau kan n’gor Kiên Giang nkhêp di mpôl hăn khâl thủ đô Hà Nội n’hanh ăp n’gor mpeh Bắc. Ntoh mpơl nău răm rhơn dơi mâp tay ăp nu\ih đồng chí, ăp nu\ih oh nô tâm rmôt, wa Lê Hồng Anh an g^t: Năm 2014, tâm rnôk jâng wa\ng sa lam ntur neh hôm e jêr jo\t ntul rlong, yơn đah nău rđau kan bah Đảng, nău nt^m rđau [^t joet rjăp bah Chính phủ, nău nsrôih bah ăp n’gâng kan bah lơ, n’gâng kan [on lan le\ nsrôih hao, jêng wa\ng sa dak he le\ dơi geh ăp nău têh khlay. Đồng chí Lê Hồng Anh lah rjăp: Lam Đảng, lam [on lan nsrôih ntrôl dăng [ư t^ng Nghị quyết Trung ương 4 khoá 11 npeh ndâk njêng Đảng ndrel đah [ư t^ng nău nt^m đă 03 bah N’gâng kan Chính trị mpeh nti n’hanh [ư t^ng nău m^n ueh ang Hồ Chí Minh; nsrôih lơh n’gang ntrôl ru\ch nău roh rơi mpeh nău m^n chính trị, nău rêh jêng tâm du gưl cán bộ, đảng viên gay nâp nâl song di tay, n’hao nău nsing nơm bah nu\ih [on lan đah Đảng.

  Nar 12/12, ta n’gor Ninh Thuận, Groi Thủ tướng Hoàng Trung Hải, Kruanh rđau kan Ngih dak bôk nau kan diện ndrak nsiu Ninh Thuận ho\ ntơm đă nau ntơm leo ndâk ntrong diện kơl an nau ntơm nkra điện ndrak nsiu Ninh Thuận. Groi Thủ tướng Hoàng Trung Hải đă nu\ih tơm ntuh kơl, nu\ih rgop kan ntru\nh mbơh nau ntru\nh kan ăp ding, nê lah ntu\k ê nkra têh bah neh dak, geh nau kan khlay n’hanh [ư ân nâp, săch geh nau kan mhe ngăn a[aơ. Yor ri, gay đăp mpăn nu\ih pah kan, ndơ do\ng, rgop nsum ueh gay ndâk njêng nau kan đăp mpăn di đah nar nchrăp kan n’hanh săk nâp ngăn. Ntu\k kan geh trong pă điện lah ngoai tâm ăp ntu\k nkra tơm ngăn tâm bôk nau kan nkra gay kơl [ư ăp nau kan bah ngih máy đienẹ ndrak nsiu ta n’gor Ninh Thuận đah âk ntu\k kan êng êng kơt điện, dak, trong hăn./.

 

Kêng măng naơ, 12/12, ta Bộ Tư lệnh Thủ đô Hà Nội le\ [ư njêng oh nô đah Kiểm toán Ngih dak n’hanh Bộ Tư lệnh Thủ đô. 2 ngih pah kan tâm ban u\ch njêng oh nô le\ rngôch tâm ăp ntil nău kan, tâm rgâl nău blău ơm n’hanh tâm nta kơl ndrel [ư t^ng tâm nău kan chính trị bah ăp ding. 2 ding tâm ban u\ch tâm rgop [ư t^ng ntrong leo “Lam dak ndrel soan ndâk njêng thôn [on mhe”; râng ăp nău [ư rsơl plơng nuih n’hâm; ju\t n’hu\ch ach o, ndâk njêng jay tâm kơl an n’hanh ăp nău [ư long bôk tôr, kơl nu\ih, rchăng n’gang n’hu\ch trôk nar lơh, wơt kơl nu\ih rmanh.

 

 Kêng măng 12/12, Rnâng kan rgo\ jă n’gor uỷ Gia Lai [ư r[u\n lôch nau kan rgo\ jă bah ăp rmôt ta hen gu\ kan tâm n’gor. N’gor Gia Lai a[aơ geh 17 ntu\k ta hen gu\. Đah nau mi\n kan “Krêp dăch đah [on lan, ntu\k kan, ntu\k gu\ kan” n’hanh nau mi\n “ryơk [on lan, dăch [on lan, vât [on lan, nti ti\ng [on lan, geh nau kơl an đah [on lan”, năm aơ, ăp ntu\k kan ta hen gu\ ta n’gor Gia Lai ho\ nsôih, nchrăp ntru\nh âk nau kan bonh đă ăp ntil. Nau kan rjo\ jă [on lan geh săk rnglay ho\ rgop nau hun hao văng sa-rêh jêng, rnă njrăng đăp mpanư neh dak-đăp mpăn tâm n’gor. Đại tá Dương Thái-groi kruanh Chính trị, N’gâng kan ta hen n’gor Gia Lai, ngơi:

 ‘ Tâm năm, mra dơi lah ăp ntu\k kan gu\ pah kan tâm nkuăl bah n’gor pah kan ho\ geh âk nau dơi du\t ueh khlay ngăn. Ngăn lah ăp nau kan bonh đă [on lan kơt lah rmôt kan rgop nsum nti\m nti hăn kan ba dih [ư nau kan bonh đă rgo\ jă [on lan n’hanh leo rmôt kan jur du đê| nkuăl tơm ti\ng nau đă bah n’gor gay leo nsi\t nau săk geh văng sa âk. Ngăn lah geh Quân đoàn 3, Binh đoàn 15 [ư ueh ngăn”./.

 

  Nkhêp nkah ndray 70 năm nar ndâk njêng Tahen [on lan Việt Nam (22/12/1944-22/12/2014), măng naơ, 12/12, ta nkual di tích lịch sử địa đạo Củ Chi nkual [on têh Hồ Chí Minh, Bộ tư lệnh Quân khu 7 tâm rgop đah Quân đoàn 4 [ư rgum nchră way ơm “Druh ndăm mât bri dak” n’hanh rnê rhơn 70 nu\ih cán bộ tahen ntoh lư nkual miền Đông Nam bộ. Rgum r[u\n geh tât râng bah rlău 800 đoàn viên, druh ndăm, cán bộ, tahen ntoh lư tât bah 9 n’gor ta lam quân khu 7. Ta rgum r[u\n, geh âk nău [ư ngăn, geh nkô| nău kơt: khâl, an ndơ Mê| Việt Nam janh dăng; an jay tâm kơl an nu\ih druh ndăm ntoh ang tâm ntrong leo mât njrăng bri dak; an ndơ an ăp oh kon ho\k nti blău ta ntu\k; uănh nsong địa đạo Củ Chi…

 

Nar 12/12, ta nkuăl têh Gia Nghĩa, n’gor Dak Nông, Sở kế hoạch n’hanh Đầu tư rgop đah N’gâng kan tuch tăm –hun hao [on lan ho\ [ư rơh r[u\n ntơm nau ntuh kơl râng tâm ăp nau kan ê nkra tâm nau kan tuch tăm. Tâm nchră ta rơh r[u\n, ăp ntu\k kan, n’gor, ntu\k pah kan tăch rgâl ho\ rgum ntoh luh ăp nau ko\ kol a[aơ dôl mâp, kơt lah rgop nsum “4 ngih” tâm rnôk [ư nau kan ê nkra ê nâp nâl, nau blau ê nkra bah ntu\k pah kan tăch rgâl, ntu\k tâm boh nau kan, nu\ih [o lan ê geh rjăp, kan manh prăk bah Ngân hàng hôm jêr, nau kan nkoch trêng, bonh đă, mbơh nau mpeh nau kan rgop nsum tama nau pah kan tuch tăm tât nu\ih [on lan, ntu\k pah kan ê âk. Ta rơh r[u\n, ăp ntu\k kan, n’gor, ntu\k pah kan tăch rgâl ho\ đă âk nau kan gay rklaih nau jêr jot ba năp măt, ntơm bah nê ndrel rgop, gay n’hao săk geh tâm nau pah kan tuch tăm./.

 

  Khuch tưp bah trôk nar n’^k, âk nar aơ ta nkuăl yôk An Lão, n’gor Bình Định na nao geh mih, [ư p^ch rlâm du đêt trong hăn tâm xă, tăch proăt nkhah êng trong hăn. Mih têh le\ [ư p^ch rlâm bơi 30.000 mét khối trong hăn bah thôn 1 hăn thôn 3 xă An Nghĩa, nkuăl An Lão n’gor Bình Định, [ư trong hăn tăch proăt nkhah êng. Ta gưl trong bơi 3 km aơ a[aơ geh 6 ntu\k p^ch rlâm hô. Uỷ ban [on lan nkuăl An Lão n’gor Bình Định le\ rgo\ jă ndeh rklư ndăn rgum, koăi nsu\n neh, lu\. A[aơ, trong kan rdâk nkra p^ch rlâm dôl mâp âk jêr jo\t yor trôk hôm e mih.

 

 N’gâng kan neh dak Ucraine, wa Stepan Poltorak nar naơ 12/12 ân gi\t, dak aơ nchrăp n’hao rlau 2 tơ\ tơm prăk neh dak năm 2015 hao nklăp 3,2 rmen đôlar. Ntoh nau bah năp Quốc hội, wa Stepan Poltorak ân gi\t, rnôk ân do\ng nau nchrăp tơm prăk, N’gâng kan neh dak ho\ rnê ngăn ăp nau nkri đah neh dak n’hanh Ucranie gay geh du rmôt ta hen geh nchrăp ăp ntil ndơ do\ng n’hanh nti\m nti ueh. Tâm năm tât, mra geh nklăp 40.000 nu\ih mra geh kuăl hăn ta hen, n’ghao rnoh ta hen dak aơ hao 250.000 nu\ih./.

 

Du bôk nău [ư yor Ntu\k m^n njêng Hàn Quốc-Mỹ, geh ngih pah kan ta Mỹ [ư an g^t, mô geh nău têl dak Triều Tiên ntơm nău rlong hạt nhân tal 4. Ăp nu\ih rblang ru\p vệ tinh dăch aơ an saơ, mô geh nău saơ mpeh nău nchrăp an du rơh rlong hạt nhân ta ntu\k rlong hạt nhân mu\r bah dak Triều Tiên. Knu\ng geh du đêt nău [ư jêt saơ ta du ntu\k Punggye-ri, n’gor Bắc Hamgyong bah dak Triều Tiên tâm 4 khay bah năp. Nău aơ an saơ geh nău dơi Triều Tiên mbra [ư du nău rlong tâm bah 2 mô lah 3 khay tât. Triều Tiên bah năp ne\ mbơh mbra nthoi tay ăp nău rlong hạt nhân gay dun đah nghị quyết bah Liên hợp quốc mpeh nău dơi ta dak aơ.

 

Du nau đă rlu pănh ngăn geh nau tam ta Ucraine jêh 24 mông bôk năp tâm 7 khay rlau ma mô geh nau sôt rmanh. Aơ lah nau mbơh yor Tổng thống Ucraine wa Porosjenko ndơ\ luh nar 12/12. Nau mbơh bah wa Poroshenko geh ân lah nau nau ueh, leo geh nau mi\n ueh gay rklaih nau ru\ng răng mpeh ba dâng Ucraine ho\ [ư khi\t âk rbăn nu\ih. Tama rnôk aơ, ăp ding geh tât dôl nsôih ngăn gay r[u\n bah “Rmôt tâm mâp” gay rklaih nau ru\ng răng ta mpeh ba dâng Ucraine mra geh tât ơm ngăn./.

 

Nar naơ, 12/12, ăp công đoàn ta Italia [ư rơh rlu kan têh gay dun nău ntru\nh bah chính phủ mpeh nău “kroăt dăng” sam [u\t tâm ton đah ăp phung pah kan tâm nău kan nsum n’hanh nău hao prăk khay. T^ng CGIL-công đoàn têh ngăn ta Italia, phung pah kan rlu kan gay u\ch dun N’gâng kan bah Thủ tướng Renzi uănh rmưi rmot. Nău rlu kan geh bah 9 mông ôi nar 12/12 mông Italia (jêng lah 5 mông kêng măng Việt Nam) le\ [ư trong hăn ta Italia le\ bâp kol, âk trong mpăr le\ rlu. A[aơ, rnoh druh ndăm mô geh nău kan bah Italia-jêng wa\ng sa dâk tal 3 Liên minh châu Âu (EU), hao tât rnoh âk ngăn 44,2%. Ăp nu\ih dôl nsrôih joi nău kan way manh mô lah ký ton đêt khay đah đêt geh nău dơi đăp mpăn nău kan n’hanh nău geh kơl an.

 

Nar 12/12, du bôk ndeh mpăr ta hehn bah Sri Lanka ho\ tu\p êp Thủ đô Colombo, [ư 4 nu\ih khi\t n’hanh du hê nu\ih êng rmanh. Ti\ng cảnh sát tâm nkuăl, rơh tât rnôk bôk ndeh mpăr Antonov AN-32 dôl mpăr tă bah tach ndeh mpăr lam ntur neh ba dih Thủ đô Colombo tât ntu\k gu\ ta hen êp nê. Bri mih sial mô ueh [ư nau uănh mô saơ. Jêh tu\p tâm neh, ndeh mpăr u\nh sa hô. Rmôt hăn kan mêt n’ôi ho\ geh ndâk n’hanh ăơ nu\ih joi n’ôi nau tât ho\ tât ta ntu\k gay joi nkô\ nau bah rơh tu\p rmanh./.

 

                                                            Điểu Thân- H’Thi răk rblang

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng