Kruanh dak Trương Tấn Sang râng n’hanh geh nău lah ta Lễ nkah ndray 60 năm Nhih nti kon se miền Nam ta neh Bắc (1954-2014).

            {ư tâm nchră Chánh án ăp dak ASEAN mpeh nău khlay kan bah nhih phat dôih tâm nău mât njrăng ntu\k gu\ rêh [ư ta Hà Nội.

            Mpôch du\t rơh họp tâl 9, HĐND n’gor Dak Lak.

            Du\t jêh tâm nchră rgâl duh nđik trôk nar ta Li-ma, Pê-ru, ăp đại biểu uănh an do\ng nău tâm ban u\ch lor ton koh n’hu\ch n’hôl djơh [ư jêng kru\l duh.

            Liên minh mât bôk geh nău dơi âk tâm rơh bầu cử lăp tâm Hạ viện ta Nhật Bản.

 

 Ôi nar naơ, 14/12, ta Hà Nội, rnâng kan tâm mbơh nău đah kon hoc miền Nam Trung ương tâm rgop đah nkuăl [on têh Hà Nội n’hanh n’gâng kan nt^m nti [ư rơh kahg^t 60 năm ngih nti kon hoc miền Nam ta neh Bắc năm 1954-2014. tâm nău ntoh n’gôr hơm răm bâh nar tâm mâp, ăp rơh kon hoc ơm miền Nam le\ nkah tay ăp nău kahg^t ta ngih nti nội trú an kon hoc miền Nam ta neh Bắc. tâm 60 năm ba năp, lôch Hiệp định Giơnevơ le\ geh [ư ton đah nău ntru\nh bâh wa Hồ, Trung ương Đảng n’hanh chính phủ, ntrong kan cách mạng ta miền Nam le\ geh ta nkual neh Bắc le\ geh njêng. Rlău 32 rbăn oh kon cán bộ cách mạng ta miền Nam le\ geh ndơ\ ta Bắc gay ma mât rong, nt^m nti gay ma kơl an nău kan mât rklaih mât njêng n’hanh rdâk njêng ngih dak. Ntoh ngơi ta rơh lễ, kruanh dak Trương Tấn Sang lah na nê|: năm khay le\ rlău ngai, he an geh to\ngnău gay ma mpơl saơ na nê| an lah, ngih nti kon hoc miền Nam ta neh Bắc lah du nău kan nt^m nti geh nău dơi têh bâh n’gâng kan nt^m nti cách mạng bâh dak he. Nău geh dơi têh du\t rnê ryơk bâh ăp ngih nti kon hoc miền Nam lah tâm nău du\t jêr jo\t yơn hôm nha geh nău dơi nt^m nti têh khlay, le\ pă an ngih dak mpôl cán bộ âk đah nău dơi kan têh. Bôl ma ta ăp naư kan, ăp cán bộ geh mât nti, nt^m nti ta ngih nti kon hoc miền Nam ta neh Bắc le\ kan du\t jăp đah ngih dak đah Đảng, đah [on lan.

 

            Ôi nar 13-12, ta Hà Nội, Nhih phat dôih [on lan gưl têh kan nsum đah Ngân hàng Phát triển Châu Á [ư tâm nchră Chánh án ăp dak ASEAN mpeh nău khlay kan bah nhih phat dôih tâm nău mât njrăng ntu\k gu\ rêh. Tâm nchră lah rnôk gay ma ăp Chánh án, phẩm phán râng tâm pă nău ơm g^t kan nkra rmal, pháp luật neh dak n’hanh dak bah dih mpeh mât njrăng ntu\k gu\ rêh tâm ban kơt ăp trong nkra ue\h gay mât uănh ăp ntul rlong đah ntu\k gu\ rêh đo\ng. Tâm nchră Chánh án ăp dak ASEAN tâl 4 mpeh ntu\k gu\ rêh geh moh: Ntul rlong ntu\k gu\ rêh n’hanh nău khlay kan bah nhih phat dôih. Lah ta rnôk ntơm pơk tâm nchră, Chánh án nhih phat dôih [on lan gưl têh Trương Hoà Bình, lah rjăp khuch djơh ntu\k gu\ rêh n’hanh ăp nău tât an bah kơi khuch djơh ntu\k gu\ rêh a[aơ dôl ta rnoh mbơh njrăng lor ta âk dak lam ntu\r neh. Nhih phat dôih đah nău dơi kan bah he nar lơn ma mpơl kloh nău khlay kan tâm mât njrăng ntu\k gu\ rêh. Yor kơt nê|, mpo\ng u\ch bah rơh tâm nchră dja lah ăp đại biểu râng tâm nchră mbra nsrôih tâm pă ăp nău g^t lư, nău ơm g^t kan khlay tâm trong nkra rmal ăp nău tih mpeh lơh khuch djơh ntu\k gu\ rêh n’hanh joi luh trong kan tâm di an nău tâm boh đah Nhih phat dôih ăp dak ASEAN tâm nău mât njrăng ntu\k gu\ rêh./

 

Lôch pe nar pah kan, ôi aơ nar 13/12, rơh r[u\n nchră tal 9, HĐND n’gor Dak Lak nglôch lôch, bâh ăp Nghị quyết n’hanh nău mpo\ng kan hun hao wa\ng sa –rêh jêng năm 2015. năm 2015, Dak Lak le\ nău mpo\ng an hun hao wa\ng sa rêh jêng geh tât 9% đah năm aơ, nău geh râng geh du hê nu^h lah 35 rkeh prăk, rgum le\ prăk ntuh kơl lam ntuk rêh jêng lah 17 rbăn rmen prăk, hao 26% đah năm 2014, naư geh tơm prăk ngih dak klâp ma 3600 rmen prăk, rnoh rnăk ach o huch 2%, pă nău kan an 27 rbăn nu^h pah kan, rnoh nu^h roh nău kan ta nkual [on têh ba dâng 3%. Mpeh ntrong kan pah kan, Dak Lak ua\nh năl ntrong njêng tay nău wa\ng sa nkre đah rgâl mhe nău kan hun hao, [ư t^ng ăp ntrong kan an geh âk ntuh kơl, n’hao naư kan tơm khlay bâh [on lan tâm nău kan rdâk njêng nkual [on lan mhe, leo kan so\k prăk an ngih dak, n’hao nău kan mât ua\nh do\ng tơm prăk ngih dak.

 

            T^ng [ư trong kan chuh n’gang dơm vaccine Rubella an kon se ntơm bah 1 tât 14 năm deh lam dak dôl an [ư rơh 2 ta 63 n’gor, nkual [on têh lam dak. T^ng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), tât a[aơ, pah kan chuh n’gang [ư đăp mpăn đah rlău 12 rkeh kon se dơi chuh n’gang, lơn âk bah 1 tât 10 năm deh. Geh 27 n’gor an chuh lor an kon se ntơm bah 1 tât 14 năm deh ta du đêt nkuâl, xã jru ngai jêr tât. Uănh nsum lam dak le\ geh 50 n’gor, nkual [on têh geh rnoh âk chuh n’gang rlău 95%. Du đêt kon se an ntruch tay nar chuh lơn âk lah tă bah mpơl tât khuch n’hâm suan geh tât rgâl trôk nar tâm rnôk rgâl khay. A[aơ, ăp n’gor dôl [ư chuh n’gang ntêr tay, gay đăp mpăn ue\h an njrăng n’gang nău ji Sởi n’hanh Rubelle an kon se./.

 

 Ôi nar naơ 14/12, ta ngih văn hoá thanh niên nkuăl [on têh Hồ Chí Minh, rnâng kan tuyên giáo nkuăl [on têh tâm rgop đah ntu\k kan đoàn nkuăl [on têh, ntu\k kan hội âm nhạc n’hanh hội nhiếp ảnh  nkuăl [on têh Hồ Chí Minh [ư pla n’hơ rup nghệ thuật đah bôk nău “Bộ đội Cụ Hồ-ăp nu^h du\t ueh”, nkre lah mbơh ndrôm s[ “Khi được sống hoà bình hãy nhớ tới anh”…n’hanh [ư bôk nău kan pla n’hơ nghệ thuật-tâm nđur đah bôk nău “Bài ca người lính”. Aơ lah ăp nău kan na nê| vơt rhơn  kahg^t 70 năm nar njêng quân đội nhân dân Việt Nam, 25 năm nar quốc phòng le\ [on lan. Pla n’hơ rup nghệ thuật đah bôk nău “Bộ đội Cụ Hồ- ăp nu^h du\t ueh” geh 102 tác phẩm bâh ăp nghệ sỹ nhiếp ảnh ntoh lư. Nkô| nău ăp tp geh rgum nkoch na nê| bôk nău  “tahen [on lan Việt Nam mbra pah kan mât ngih dak” “cán bộ tahen tâm nău rêh ăp nar” n’hanh “văn nghệ sĩ nkuăl [on têh kahg^t Bộ đội cụ Hồ”.

 

            Nhih phat dôih nkuâl K’Bang, n’gor Gia Lai mhe pơk rơh nkra rmal bôk năp n’hanh phat rmal 12 khay gu\ ndrung đah du hê cán bộ Kiểm lâm kơl an mpôl lơh si. Cán bộ Kiểm lâm ân geh rmal dja lah Hồ Như Khôi (deh năm 1982), mpeh Hạt Kiểm lâm nkuâl K’Bang, mât njrăng bri mpeh xã Kon Pne. Bah năp nê, Khôi le\ an Nguyễn Ngọc Quýnh (deh năm 1963, gu\ ta thị trấn K’Bang, nkuâl K’Bang) koh 21m3 si bách xanh (mpeh rmôt IIA), si n’ger (rmôt II) n’hanh si tô hạp (rmôt V) ta nkual bri K’Bang. Rnoh si dja dơi dăp kalơ ndeh rdang bum blang gay ma pôn đah mpôl kan dơi kan. Khôi nsoh kho ao kiểm lâm, ncho ndeh honda leo trong hăn lor an ndeh rdeng si dja tât thị trấn K’Bang tăch. Tât mpông kâp njrăng bri bah Công ty TNHH MTV Lâm nghiệp Krông Pa (nkuâl K’Bang), nu^h gu\ mât njrăng king uănh, ban saơ n’hanh mbơh an Công an nkuâl K’Bang rmal săm[u\t, ntơm lah phong./.

 

Kêng măng nar naơ 14/12 le\ geh du rơh u\nh sa bri ta nkual Kép, ntu\k nglâ| du\t nor yôk Trúc Tay, ta xã Yên Lư, nkuăl yên Dũng, n’gor Bắc Giang. Wa Trương Anh Trường, Hạt kiểm lâm nkuăl Yên Dũng an g^t an g^t, mpôl kan mât ua\nh bri ta nkuăl le\ ndăn [ư nsât u\nh n’hanh le\ dơi nsât ntu\k u\nh sa, nău khuch khat bôk năp le\ klâp ma 2 ha bri geh ăp ntil tơm si bạch đàn, keo..n’hanh mô geh khuch đah nu^h. ta năp ne\, ta nar 13/12, ta bri bạch đàn n’hanh ăp tơm si tăm êng geh pă mât ta ntu\k nkual Hàm Long, dăch n’har đah xã Tiền Phong n’hanh xã Yên Lư, nkuăl Yên Dũng le\ geh du rơh u\nh sa bri. Lôch geh saơ u\nh sa, mpôl kan têh ta ntu\k geh kiểm lâm, tahen, công an, [on lan le\ tât nsât u\nh n’hanh geh tât klâp ma rlău 8 mông ôi nar naơ 14/12 u\nh sa mơ dơi nsât le\ rngôch.

 

Lôch geh ntoch tay mông nar tâm nchră hôm 2 nar ta ăp rơh tâm nchră mpeh trôk nar mih sial bâh LHQ ta thủ đô Lima bâh Pêru, ơm ôi nar naơ, 14/12, ăp nu^h tâm nchră tât bâh rlău 10 ngih da le\ mbơh du nău nchrăp tâm ton. Nău nchrăp aơ, hôm geh ntơ lah “nău kuăl jă an nău kan mpeh trôk nar ta Lima”, rơh bôk năp đă le\ rngôch ăp ngih dak, ăp n’gâng kan wa\ng sa mhe ntoh tâm ban kơt ăp ngih dak têh ndro\ng, an geh nău kan gay ma njrăng nău rgâl trôk nar mih sial. Nău tâm ton aơ dơi ua\nh lah njoat hăn du\t khlay bôk năp gay ma mpo\ng tât njêng du nău tâm ton lịch sử mpeh njrăng rgâl trôk nar mih sial lam ntur neh, nchrăp geh mbơh ta Paris, Pháp ta du\t năm ba kơi, ndơn an Nghị định thư Kyoto. Nău nchrăp lah na nê|, ăp ngih dak geh nau dơn kan êng êng ta rơh pah kan rdâng đah rgâl trôk nar mih sial. Yor ne\, păng geh dơi ua\nh lah le\ [ư kol an bah ir geh nău m^n rvê bâh ăp ngih dak dôl hun hao, geh nđâp Trung Quốc n’hanh Ấn Độ, ơm an lah, ăp s[ nchrăp ta năp ne\ le\ geh nău ntul rlong têh an ăp n’gâng kan wa\ng sa mhe ntoh  đah ăp dak têh ndro\ng, ta rơh tâm rdâng đah rgâl trôk nar mih sial. Rlău ma ne\, nău nchrăp aơ geh mbơh kloh na nê| an lah, ăp dak têh ndro\ng mbra geh pă tơm prăk an ăp ngih dak dôl hun hao ta rơh tâm rdâng kan têh dăng aơ.

 

Đài truyền hình NHK bah Nhật Bản mbơh jêh geh ôp lor nău lư lôch rnôk bầu cử Hạ viện ta Nhật Bản nar ntri (14-12) an saơ, liên minh mât bôk geh nău dơi âk đah 2/3 rnoh nsưng gu\ kan ta Hạ Viện. Nu^h kan uănh rblang năl lah, đảng Dân chủ Tự do (LDP) mât bôk bah Thủ tướng Shonzo Abe mbra geh nsưng gu\ kan du\t âk lah 300 nsưng ta Hạ viện. T^ng lôch geh ôp lor nău lư, liên minh mât bôk mbra geh nklăp 317 nsưng gu\ kan tâm le\ rngôch rnoh 475 nsưng gu\ kan bah Hạ viện ta Nhật Bản. T^ng nê, êng đảng Dân chủ Tự do mbra geh ntơm bah 275 tât 306 nsưng gu\ kan. Nu^h tâm boh kan nsum Komeito tâm liên minh mât bôk nchrăp geh 31 tât 36 nsưng gu\ kan. Tâm rnôk nê, đảng đối lập du\t têh ta Nhật Bản- Đảng Dân chủ nchrăp geh 61 tât 87 nsưng gu\ kan./.

 

Ta măng nglâ| du\t rơh tâm rlong hoa hậu lam ntur neh 2014 geh [ư ta nkuăl [on têh London dak Anh, măng nar naơ 14/12 đah nău tât râng bâh 122 nu^h ueh ta ăp dak n’hanh nkual neh ta lam ntur neh. Mô geh rlău đah nău nchroh lor bâh mpôl way kan ua\nh năl nău ueh, nu^h geh dơn Hoa hậu thế giới lah bu ur Nam Phi, Rolene Strauss. Á hậu an bu ur Hungary Edima Kulcsar, Á hậu 2 bu ur Mỹ Elizabeth Safrit. Ăp ndơ nkhôm rnê bâh ăp rơh tâm rlong hoa hậu năm aơ le\ geh mbơh kơt lah, Hoa hậu thể thao an bu ur tât bâh Phần Lan Krista Haapalainen. Hoa hậu biển an bu ur Thuỵ Điển Olivia Asplund. Geh 5 hoa hậu geh nău rnê hoa hậu tâm ro\ng tâm kơl, hoa hậu Maylaysia Dewi Liana Seriestha đah nău tâm rlong ueh le\ geh nău rnê Hoa hậu blău du\t tâm di. Ndơn kan bâh Việt Nam tât râng tâm rlong lah Hoa hậu biển Nguyễn Thị Loan le\ lăp ta rmôt 25 nu^h du\t ueh ta rơh tâm rlong.

 

10 công nhân le\ geh bôr ndâp tâm du rơh rtoh ntu sah ônh ta nkual [on têh Kê Tây, n’gor Hắc Long Giang, mpeh bah lơ dak Trung Quốc. Nhih pah kan groi nđôi đăp mpăn nău kan ta n’gor an g^t, rơh rtoh geh nklăp 10h ôi ntri, 14-12 (t^ng mông ntu\k nê), le\ rngôch rnoh công nhân dja kh^t. Mpôl kơl joi nu^h le\ ndơ\ ăp săk nu^h kh^t luh bah trôm ntu. Nkô| bah rơh rtoh dôl geh ôp uănh [ư kloh./.

 

 

                                                Thị Đoắt – Điểu Thân răk rblang

 

 

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng