Đah nău geh bơi tât 300 rkeh rpăk ăp năm, kanu\ng lôch 3 năm, rnăk vâl wa Cil Roan ta thôn Bon Dưng 1, nkuăl têh Lạc Dương, nkuăl Lạc Dương, n’gor Lâm Đồng mô dơn geh ngih jay têh ueh ma hôm nha geh prăk njoăl nkrem ta ngân hàng đo\ng.

            Wa Cil Roan ta thôn Bon Dưng 1, nkuăl têh Lạc Dương, nkuăl Lạc Dương geh 3 sào neh. Le\ ma cải thảo tât hành tây, cà rốt..wa pah kan năm khay, neh mô rlu du năm yơn lah wa Cil Roan ê geh ho\ prăk ntêm nkrem đo\ng. “năm I geh âk, ăp sào neh kanu\ng geh klâp ma rlău 10 rkeh prăk, lah mô geh r^ ji ngot, mô to\ng ndơ sa”. Wa Cil Roan kahg^t đah nău jêr jo\t ntơm nơh.

            Ta Bon Dưng 1, mô êng đah wa Cil Roan, bar pe jât rnăk êng kơt ne\ da dê. Neh ntu mô geh âk, mô geh prăk ma ntuh [ư nău kan têh jêng nău ach o hôm nha t^ng mbro. Wa K’Ra Jan Sron nkoch tay: “Ngih jay păng kanu\ng geh 3 sào neh, tuch tăm yơn ê ho\ geh to\ng ndơ sa đo\ng. âk năm ba năp, lah mô geh prăk kơl an bâh ngih dak klâp ma le\ kh^t ji ngot hôm”.

            Ta ba dâng jâng yôk Lang Biang, ntu\k ăp nar vơt rlău rhiăng năch pâl nđaih, klâp lah geh đo\ng nău kan gay ma kơl an [on lan sâm geh”. Lôch geh ua\nh năl, saơ nău u\ch do\ng dâu tây ntoh lư ta Lâm Đồng bâh năch du\t âk. Ntu\k kan tuch tăm nkuăl le\ pơk jrô nti mbơh nău mât tăm dâu tây an [on lan. Ê ho\ knơm ta ntil tơm tăm mhe, âk nu^h le\ m^n rvê.

            Yơn lôch geh saơ wa Cil Roan hăn lor bôk năp geh pah kan ueh âk, bar pe jât rnăk êng le\ pah kan t^ng. “Rnôk mhe geh tăng cán bộ rgo\ jă, gâp ntơm m^n g^t yo\ng ma dơi kan. Yơn m^n tay, [ư t^ng nău kan ơm mô to\ng sa jêng gâp rlong tăm 1 sào”- wa Cil Roan nkoch tay nău kan ntơm tăm dâu tây.

            3 khay lôch ne, bâh geh g^t đah kĩ thuật bâh ăp jrô nti nă kan, mir tơm dâu tây bâh wa Cil Roan le\ an nău geh âk. Tâm 2 nar, wa geh ns^t tay 30 kg play, tăch geh 1,2 rkeh prăk. Mô hôm m^n rvê, wa Cil Roan do\ng le\ 5 sào neh gay ma tăm dâu tây. Kanu\ng 3 năm, đah nău kan bơi tât 300 rkeh prăk ăp năm, rnăk wa Cil Roan le\ mô dơn geh ngih jay têh ueh ma hôm nha geh prăk njoăl nkrem ta ngân hàng đo\ng.

            Wa Trần Quang Kỳ, kruanh Hội nông dân nkuăl têh Lạc Dương, nkuăl Lạc Dương, n’gor Lâm Đồng an g^t “Bar pe năm ba năp, ntu\k kan aơ hôm nha geh rlău 20% [on lan rnoi đê ta rnoh ach o. yor ne\ ma kanu\ng tâm 3 năm, âk rnăk vâl mô dơn geh rvăt ndeh klư hăn nsong ueh mhe đah rnoh khlay bar pe jât rkeh prăk, ăp ntil ndơ do\ng khlay kơt lah tủ nđik, lò vi sóng..ma hôm nha geh [ư ngih jay nâp ueh, têh hvi, mô đê| rnăk vâl hôm nha geh njoăl nkrem prăk an ngân hàng đo\ng.

 

                                                Thị Đoắt răk rblang


NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng