Pơk uănh mông nar djăt: 22/9/2020

            VOV.Mnông-Đặc phái viên Mỹ mpeh nău Venezuela n’hanh Iran, wa Alliott Abrams nar naơ an g^t, Mỹ m^n rvê mpeh nău tâm kơl bâh Iran đah Triều Tiên, nkre lah na nê| Mỹ mbra [ư ăp nău kan gay ma njrăng nău tâm kơl kan ne\. Nău mbơh bâh đặc phái viên Mỹ geh ndơ\ mbơh lôch rnôh ntoh geh nău mbơh an lah Iran n’hanh Triều Tiên mhe geh ndâk nsơm tay nău tâm boh tâm kơl tâm bôk nău kan hun hao grăp phao u\nh bôk ndrak lot ngai, geh nđâp nău ndơ\ mbơh ăp ntil ndơ do\ng khlăy. Ndrel nar, Mỹ le\ geh mbơh đă ăp ntrong kan rmal mhe geh tât bôk nău kan phao blêu n’hanh hạt nhân bâh Iran.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương