Pơk uănh mông nar djăt: 25/11/2020

VOV4.M’nông – Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres nar nđaơ (24/11) kuăl đă rlu pănh “dâl n’hanh mô geh nău nkoch” ta Afghanistan gay geh ntu\k ntô nơih an ăp rơh tâm nchră đăp mpăn đah Taliban ta Đô-ha, Ca-ta. Ntoh ngơi ta r[u\n nchră ntop kơl an Afghanistan ta Gieneve, Thuỵ Sỹ, Tổng thư ký Liên hợp quốc kuăl đă lah rjăp n’hao âk tơ\ nău nsrôih r[o\ng tât rlu pănh dâl n’hanh mô geh nău nkol gay mât ue\h nău rêh an nu^h [on lan n’hanh nking n’gang nău rêng hvi bah srê Covid-19. Ndrel nău m^n, ntoh măt gưl prêh Liên minh châu Âu mât uănh nău kơl rnă njrăng n’hanh tâm rnglăp nchră nău bah dih Josep Borrell le\ kuăl đă rlu pănh dâl ta Afghanistan n’hanh an g^t kđôi ăp nău [ư ndâk njêng du tiểu vương quuốc Islam mbra khuch tât nău kơl bah rmôt aơ.      

Nu^h rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương