Pơk uănh mông nar djăt: 17/7/2019

VOV4.Mnông:  Liên Hợp Quốc mbơh, ăp ding ta rơh tâm rkeh Yemen le\ tâm ban u\ch mpeh “ăp ntrong kan mhe”, gay ma [ư t^ng nău đă rlu tâm lơh tâm ban kơt mbơh nău pah kan rhoăt lih ndrâm dak lêng Hô-đây-đa (Hodeidah) – ntu\k duh jêr mpeh nău tâm lơh n’hanh lah ntu\k  nchoăn rdeng drăp ndơ kơl an nu^h dơi kơl ta lam ntur neh ta Yemen. 2 nar ba năp, ndơn kan an chính phủ Yemen n’hanh mpôl tahen Huthi le\ tâm mâp gay ma tâm nchră mpeh nău mbơh [ư ntrong kan nchrăp rhoăt luh ndrâm dak lêng Hô đây đa, mpo\ng tât nău LHQ mbra mât ua\nh ndrâm dak lêng tơm khlăy aơ. T^ng nău mbơh bâh LHQ, a[aơ le\ bar ding tâm rdâng Yemen le\ u\ch n’huch bah ir geh nău duh jêr lôch âk năm [ư tih nău đă rlu tâm lơh.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng