Pơk uănh mông nar djăt: 26/5/2020

VOV4.M’nông: T^ng Ban Dân tộc n’gor, t^ng [ư rnoh tât bôk nău kan gưl neh dak n’hu\ch ach o jo\ jong n’gor Dak Nông lvang năm 2016-2020, lam n’gor ho\ t^ng [ư ntop kơl deh prăk kon manh đah ăp rnăk ach o rnoi mpôl đê| [on tơm ta ntu\k gu\ rêh ta lam n’gor. Na nê|, 4.233 tơ\ rnăk dơi ntop kơl deh prăk kon đah rnoh rnon rlău 109 rmen prăk, rnoh deh prăk kon dơi ntop kơl lah 10 rmen prăk.

Aơ lah ngoăy tâm ăp trong kơl n’hu\ch ach o mha êng bah n’gor dơi HĐND n’gor [ư ngăn ngăn ngăn ma Nghị quyết mbrô 56. Ăp trong ntop kơl deh prăk kon ho\ kơl rnăk ach o rnoi mpôl đê| [on tơm ta ntu\k geh trong tât đah tơm prăk manh dơh gay hun hao tuch tăm, tăch rgâl, t^ng kơn đăp mpăn nău rêh, n’hu\ch ach o ngăch n’hanh nâp dăng. Ăp trong ntop kơl deh prăk kon rgop rgâl săk geh nău rêh an rnăk ach o mpeh rnoh huăt ndơ rho\ do\ng an nău rêh mpeh mât kloh ue\h, mât đăp mpăn lam rêh jêng kon nu^h, rgop t^ng [ư n’hu\ch ach o du\t ngăch t^ng trong tât âk ding./.

Nu^h nchih rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng