Pơk uănh mông nar djăt: 25/11/2020

VOV4.Mnông – Tam trôm nău [ư bah lễ hội Cheh tanh Dak Nông rơh tal 2 năm 2020, kêng măng nđaơ (24/11), ta nkual [on têh Gia Nghĩa, UBND n’gor Dak Nông năm 2020. Ta r[u\n nchră, ntoh măt ăp công ty pah kan lữ hành, pâl nđaih an lah Dak Nông geh dơh du\t êng đah bri dak neh ntu n’hanh văn hoá. Dôl lah, đah 12 nău râng tâm nchră dơi nkoch ta r[u\n nchră, ăp nu^h ntuh kơl, ăp nu^h way kan le\ geh âk nău rblang ue\h gay hun hao, uănh lah nău geh ơm mpeh hun hao pâl nđaih ta Dak Nông.

Dak Nông [ư R[u\n nchră mple nsơ ru\p ndah n’hanh kuăl jă ntuh kơl pâl nđaih n’gor năm 2020

 

Wa Tôn Thị Ngọc Hạnh, Groi kruanh UBND n’gor Dak Nông, Kruanh mpôl rdâk [ư Lễ hội văn hoá cheh tanh Việt Nam rơh tal 2 an g^t: Đah nău Công viên Địa chất Dak Nông dơi UNESCO kơp dơn lah Công viên địa chất lam ntu\r neh le\ rgop khlay n’hanh têh lam ntu\r neh mpeh pâl nđaih an n’gor Dak Nông. N’gor dôl n’hanh [ư ăp nău khlay mpeh neh ntu, ru\p ndah neh ntu, văn hoá way ơm ta n’gor gay hun hao pâl nđaih.

 

Nu^h rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương