Pơk uănh mông nar djăt: 25/11/2020

VOV4.M’nông: Âk năm [ư pah kan nt^m nti ta ntu\k [ư nhih nti xã du\t jêr jo\t Ia Bă, nkuâl Ia Grai n’gor Gia Lai, nai nt^m Phan Thị Khánh, Nhih nti Tiểu học Nguyễn Viết Xuân ho\ nkra bah nău jêr jo\t, nsrôih mât rnoh âk kon se hăn nti, blău [ư mhe tâm pah kan nt^m, nkre mât chăm nău rêh an kon se nti ach o Jrai.

         Bol ma, jrô nti ndop 4-5 ta nhih nti Nga Yố, xã Ia Bă, nkuâl Ia Grai dơn nti bah ôi dơm, yơn pơh 2 kêng măng, nai nt^m Phan Thị Khánh hôm hao jrô nti gay kơi nt^m tay an 13 kon se nti bah he đo\ng. kon se nti tâm jrô nti lah nu^h Jrai da dê, nău rêh rnăk wâl du\t jêr jo\t. A[aơ dôl lah khay klêh cà phê đo\ng, yơn mô geh du hê kon se rlu nti gay t^ng me bơ\ hăn luh mir kơt ntơm nơh đo\ng ôh, ma way geh măt di mông, ăp to\ng nu^h.

Kon se nti nu^h rnoi mpôl đê| ta Gia Lai, lơn lah ta ăp ntu\k ngai ngât, mô rnhônh rnhănh, mô lăng g^t mpeh nău ngơi Yuăn. Yơn ntu\k nhih nti Nga Ýô, ăp kon se nti ngơi yuăn hăr blău da dê n’hanh nsing nơm tâm dâl ngơi ăp nar. Nai Khánh nkoch, gay nt^m kon se nti geh nău tam, nai nt^m nkual jêr jo\t mô dơn roh âk mông nar, njrăng uănh mpeh way kan dơm, ma hôm jêng nu^h tâm rnăk wâl bah kon se nti n’hanh ăp nu^h dêh bên bah khân păng:

“He nkoch trêng an khân păng mpeh nău ue\h bah nău hăn nti r^ng, gay jêh aơ tay oh kon têh jêng mô geh nău kan dja ri joi geh nău kan êng; [ư mir ba ri du\t o\ r’ah. Ntơm bah nê, khân păng g^t lah, an oh kon he nti ăp to\ng. Đah kon se nti nu^h rnoi mpôl đê|, ăp nar he ân nkoch bri gay khân păng geh nău dêh bên đah nai nt^m n’hanh kon se nti rgum djăt, djăt nău nai nt^m lơn. Lah khân păng ơm mô rât mbơh ngơi ma he lơn ma lah wăl ri khân păng mô dơi nti ôh”.

Ndrel đah uănh khlay chuyên môn, le\ nuih n’hâm tiăr nti kon se nti, nai Phan Thị Khánh tâm ro\ng đo\ng, mât chăm nău rêh an ăp kon se nti. Bôk năm nti n’hanh bôk khay sial puh, nai Khánh hôm rgo\ jă lam ăp xã, rlău ma nkuâl gay geh kho ao răm nsoh, si [u\t si tra, mâng chih an kon se nti. Ăp nklâm ndơ jê|, geh rnôk lah ndrôm si [u\t, geh rnôk lah ao n’glang mhe, mô lah ndeh wah jâng an kon se nti Nga Yố hăn tât nhih nti bah ir o\ r’ah, ndjôt t^ng nuih n’hâm tâm ro\ng bah nai nt^m da dê. Wa Nguyễn Thị Hiệp, Hiệu trưởng Nhih nti Tiểu học Nguyễn Viết Xuân du\t yô| đo\ng rnôk nkah tât nuih n’hâm bah nai nt^m tâm nhih nti an kon se nti:  

He hăn ta trong saơ nar prao nai hôm ju\r [on đo\ng, ôp nai ntu\k hăn ju\r [on nê|, nai lah “bơi thi hôm, geh oh răk mô ho\ hăr blău, nai ju\r kơi nti”. He saơ du\t nkah tâm nuih n’hâm, du\t yô| nai nt^m”.

5 năm nsrôih, krêp dêh đah nkual du\t jêr jo\t, nai Phan Thị Khánh mô dơn n’hao jâng chuat âk kon se nti rnoi nu^h Jrai hao ăp jrô nti bah lơ ma hôm mbrơi mbrơi kơl nu^h [on lan ta aơ jêng nău g^t uănh khlay êng nău kơt nti bah oh kon se nti bah he. Nô Rơ Mah Hêm, bơ\ kon se nti ta [on Nga Yố an g^t:

“Nai nkah me bơ\  đă oh kon he nti ân ue\h ân jăp. Kơt rnăk gâp ri mô an kon rlu nti  ôh, an kon nsrôih nti, me bơ\ an kon hăn nti tât lôch tât du\t.”

Ăp nău nsrôih bah nai Phan Thị Khánh ho\ dơi nchih nkah ma ăp săk ntơ  tâm rlong gưl tâm dâng n’hanh gưl n’gor, dơi me bơ\ ăp kon se nti dơn tâm njêng rnăk wâl. Ăp nău rgop ru\ hôch nê n’hanh nău nsrôih nê, dôl rgop [ư ue\h tay rup gui nai nt^m kơt me mbleh, rgop tâm nău dơi nsum bah n’gâng kan nt^m nti n’gor Gia Lai tâm n’hao săk blău nt^m nti ta nkual [on lan rnoi mpôl đê| ta ntu\k./.

            Nguyễn Thảo- Nu^h rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương