Pơk uănh mông nar djăt: 21/8/2018

            VOV4.Mnông:Tâm kuh (nău Jarai lah Kđi) lah nău way ơm bâh nu^h Jarai ta Tây Nguyên. T^ng ne\, nu^h Jarai [ư kuh ăp nu^h [ư khuch tât nău rêh n’hanh nău kan bâh nu^h êng tâm [on lan. A[aơ, ta du xã nkual njônh ngai ta Gialai,nău way tâm kuh hôm nha geh mât n’hanh ns^t tay ăp nău tât jêr njrăng.

 

            Yor geh nău tâm janh tâm du rơh ngêt sông ta ntu\k tâm nsông ta năp ne\, măng nar 28/4/2018, 32 nu^h mom ndăm bâh 6 [on ta ăp xã Ia Krái, nkuăl Ia Grai n’hanh xã Ia Nan, nkuăl Đức Cơ, n’gor Gialai [^t ndeh máy n’hanh njôt leo pêh mâng tât mâp mpôl mom ndăm ta [on Yom, xã Ia Khai, nkuăl Ia Grai gay ma rklaih nău tâm janh. Rơh tâm lơh le\ [ư an Ksor Su deh năm 2001, gu\ ta [on Yom, xã Ia Khai kh^t, du hê bu ndăm êng rmanh hô.

            Lôch nău aơ, rnăk vâl Ksor Su le\ đă 32 rnăk geh oh kon tât râng tâm lơh ndơ\ an rnăk nơm lah 2 rmen prăk ndrel đah du đê| ndrôk, rpu, sur gay ma an brah. Lah ăp rnăk mô ndơ\, rnăk vâl mbra do\ng ndeh công nông rdeng băng Ksor Su hăn ta ăp jay, ăp [on. Aơ lah nău  du\t ver đah nu^h Jarai, yor t^ng nău way, nău kan aơ mbra [ư an [on lan geh nău kop ji, âk nu^h kh^t n’hanh mbra ntrơn du ntu\k êng. 32 rnăk vâl le\ ndơ\ rlău 1 rmen prăk an rnăk nu^h kh^t. mbơh rblang mpeh nău kuh aơ, wa Rơ Châm Tíu, i bơ\ nu^h kh^t an lah.

            “Rnăk vâl gâp du\t ji nuih, yor bu klô hên du\t bleh, mô geh tâmlah tâm janh đah bu ma mpôl mom ndăm aơ lơh tât kh^t. hên kuh đah rnoh prăk drăp ndơ âk kơt ne\ lah yor kon gâp mhe hăn săm rek ta Sài Gòn mhe s^t, ê ho\ to\ng du khay r^ bu lơh kh^t. rnoh prăk ne\, hên do\ng [ư ngih môch, tâp njor an kon, hôm e njoăl ngân hàng do\ng gay ma [ư kuăl brah lơi lôch t^ng nău way bâh nu^h Jarai”.

            Tâm 1 năm ba năp, rơh tâm lơh kơt ne\ đo\ng đah 2 rmôt nu^h mom ndăm ta [on Mít Jep, xã Ia O n’hanh [on Lân, xã Ia Krái, nkuăl Ia Grai [ư an Ksor Blim deh năm 1995, nu^h ta [on Mít Jep kh^t. đah ntrong kan lah nkri ntung băng nu^h kh^t tât ta [on Lân, rnăk vâl nu^h kh^t le\ kuh đă ăp rnăk lơh kon păng kh^t ndơ\ rnoh prăk rlău 870 rkeh prăk.

            Ta le\ 2 nău ne\, rnăk vâl ăp nu^h kh^t le\ geh nău kuh ua\nh ta knơm ta nău m^n, n’hanh tâm kuh lah hô. Mbơh rblang nău aơ, wa Rơ Châm Nuynh, nu^h kan rjaih nău ta [on Yom ta rơh tâm kuh lah bâh rnăk Ksor Su an g^t, t^ng nău way tâm kuh, nău tih lơ ma hô r^ nău kuh lơ ma âk.

            “T^ng nău way kăl e, lah bu mô geh [ư, ma geh nu^h tât ndu^h lah, lơh nu^h r^ t^ng nău way ta [on mbra kuh du\t âk gay ma bah tay nău ne\”.

            Nău way tâm kuh bâh nu^h Jarai knơm ta nău  ndơ\ êng dăn nău yô| bâh nu^h geh tih lôch rnôk geh g^t mpeh nău tih nơm n’hanh mô geh kuh đah prăk. Rlău ma ne\, nău [ư tu\n mpet nău m^n, đă ndơ\ prăk kuh bâh rhiăng rkeh tât rmen prăk tâm ăp nău ne\ le\ njêng nău jêr mpeh wa\ng sa an âk rnăk vâl geh tâm nău tât. T^ng đại tá Tăng Năng Ái, kruanh công an nkuăl Ia Grai, nău aơ geh saơ nău tâm nchâp, tâm nkri, pit in drăp ndơ. Yor mô g^t vât, ăp rnăk geh nu^h sôt rmanh mbra jêng nu^h geh nău tih pháp luật, lah ăp ding geh mbơh rnoh ndơ kuh phong ta toà án. Đại tá Tăng Năng Ái an g^t:

            “Le\ rngôch ăp nu^h geh oh kon tât râng r^ geh nău dơn kan da dê. Tâm ne\, geh ăp rnăk du\t ach o, khân păng manh prăk, geh nu^h tăch ndeh tăch ntu. Hôm lah toà rmal mô lah kơl prăk tâp njor lor, mô lah 2 ding tâm nchră. Lah ma mô trok ndơ\ 1 rmen prăk r^ tung băng hăn tât ta [on r^ le\ jêng nău êng. Mpôl hên m^n ua\nh mpeh nău pháp luật, lah nău tâm ton kan dân sự nchâp đă lah mô tâm di. Nău m^n ua\nh rmal 1 rơh, lah [ư tih, njêng lah đă jay ne\ mplơ\ tay prăk r^ tât rơh ba kơi mô hôm geh [ư tih tay kơt aơ đo\ng”.

            Nău tâm kuh bâh nu^h Jarai mpo\ng tât rdâk njêng nău rêh ueh tâm ntu\k rêh jêng. Yơn lah, nău êng bah nău tâm kuh yor mô g^t pháp luật tâm 2 nău ne\ jêng tât ăp nău tât mô ueh jêr tâm nău rêh jêng.

 

                                    Nu^h rblang: Thị Đoắt

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Kpă Simon - Hoàng Trung Dũng