Pơk uănh mông nar djăt: 25/11/2020

VOV4.Mnông – N’hao trong kan mât uănh đại học, ngăch dơh trong [ư; nta an ntu\k nti nsơm an sinh viên ngăch, dăch ue\h n’hanh tâm kơl; uănh khlay rdâk njêng nău kan, tâm boh doanh nghiệp n’hanh nău an sinh viên…

Hiệu trưởng Ngih sam [u\t Đại học Tây Nguyên go\ gâr ntơm năm nti mhe

 

lah ăp nău kan khlay dơi Ngih sam [u\t Đại học Tây Nguyên nkoch ta ntơm [ư năm nti mhe 2020-2021 dơi [ư nar 24/11. Ngih sam [u\t Đại học Tây Nguyên a[aơ geh âk nt^m nti rlău 10.000 sinh viên, đah 5 nău kan tiến sĩ, 12 nău kan thạc sĩ n’hanh chuyên khoa cấp 1, 36 nău kan đại học, 1 ngih sam [u\t THPT n’hanh 1 ngih sam [u\t mầm non thực hành.

An prăk kơl hăn nti an sinh viên geh nău rêh jêr jo\t

 

Đah nău r[p\ng ndâk njêng tay jêng ngih sam [u\t geh lư tâm dak n’hanh nkual mpeh nt^m nti, m^n njêng khoa học n’hanh jao an công nghệ, Ngih sam [u\t đại học Tây Nguyên dôl nsrôih rgâl mhe, n’hao ue\h nt^m nti; ntop kơl ue\h ngăn an nu^h nti, an nsum mpôl t^ng nău tơm khlay “M^n [ư mhe-ue\h nâp-rgum lăp nsum”.

 

Nu^h rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương