Pơk uănh mông nar djăt: 13/11/2019

VOV4.M’nông – Ta Nhih pah kan Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc wơt Viện trưởng Ntu\k gu\ m^n njêng Đông Á, Nhật Bản, wa Hatoyama Yukio, tă [ư Thủ tướng Nhật Bản. Wa Hatoyama Yukio du\t uănh m^n  tât nău hun hao tâm boh dăch dêh Việt Nam-Nhật Bản ta ăp nău kan wa\ng sa, văn hoá, rêh jêng, râng âk nău [ư rgum nchră mpeh hun hao công nghệ bah Việt Nam. Wa âk tơ\ [ư ăp bôk nău kan an ndeh rlă ntop kơl ntop kơl an kon se n’hanh ăp nu^h koet nte yor khuch khih dak si dioxin bah Việt Nam. Ta nar wơt, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc lah ue\h ăp nău rgop bah wa Hatoyama Yukio tâm boh 2 dak. Thủ tướng uănh lah prêh nău wa Hatoyama hôm e uănh m^n tay n’hanh dăn đă âk nău rgop gay ntrôl kan ndrel đah Việt Nam n’hanh Nhật Bản tâm âk ntil nău kan kơt nt^m nti nu^h kan, ndâk njêng ntung trong ngih wâl…. Aơ lah ăp nău ma 2 dak geh nău u\ch n’hanh nău dơi pơk hvi kan ndrel. Thủ tướng nsing nơm an lah wa Hatoyama mbra geh âk tay tâm rgop ue\h tâm nău n’hao tâm boh 2 dak.

 

Nu\ih rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng