Pơk uănh mông nar djăt: 3/12/2020

VOV4.M’nông: Nar 2/12, Tổng Bí thư, Kruanh dak Nguyễn Phú Trọng n’hanh Bí thư bôk năp Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Cuba Raul Castro ho\ geh rơh kuăl điện tâm nchră gay tâm ôp mpeh nô nău bar Đảng, bar dak, tâm boh tâm rnglăp mha êng Việt Nam- Cuba, ăp trong ntru\t ntrôl tâm boh bar ding tâm rnôk bar dak nkah ndray 60 năm Nar njêng tâm boh (02/12).

Tổng Bí thư, Kruanh dak Nguyễn Phú Trọng lah rjăp, Đảng, Ngih dak n’hanh [on lan Việt Nam way uănh khlay n’hanh u\ch ro\ng [ư jru hvi lơn tâm boh tâm rnglăp mha êng, tâm boh lam le\ rngôch đah Đảng, Ngih dak n’hanh [on lan Cuba oh nô, tâm nê tâm boh đah bar Đảng đah nău khlay [ư tơm r[o\ng trong tơm. Tổng Bí thư, Kruanh dak Nguyễn Phú Trọng u\ch ro\ng tâm let năp tay, bar ding mbra ntrôl dăng tay nău tam ăp nău way tâm boh bar ding lam le\ rngôch gay n’hao tay tâm boh bar ding lăp jru hvi, đăp mpăn./.

Nu^h rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương