Pơk uănh mông nar djăt: 17/7/2019

 

VOV4.Mnông:  Nthoi tay rơh r[u\n nchră 35, nar naơ 16-7, Uỷ ban rnâng kan Quốc hội nglôch lôch rơh r[u\n nchră tal 7, an tâm rgop nău bôk năp mpeh nău chrăp rơh r[u\n nchră tal 8 bâh Quốc hội. du nkô| nău khlăy mpeh nău ntru\nh ntuh kơl rdâk njêng nău nchrăp kan Quốc hội điện tử lvang năm 2019-2026. ntrong kan gay ma t^ng nkô| mpo\ng n’hao săk rnglăy pah kan n’hanh nău ueh di kơl an [on lan, [on lan bâh ăp ntu\k kan Quốc hội, n’hao nău dơi mât ua\nh bâh Quốc hội, ntu\k kan văn phòng Quốc hội n’hanh ăp ntu\k kan, n’hao nău tâm rgop kan bâh ăp [on lan tâm n’hanh dak bah dih đah ăp ntu\k kan bâh Quốc hội n’hanh Đại hội biểu Quốc hội, ntop mbơh tơih mpeh Quốc hội Việt Nam. Ta rơh r[u\n nchră tal 7 mhe nơh, rơh bôk năp Quốc hội le\ do\ng phần mềm kơl rgâl nău ngơi jêng chữ nchih nchoăt ta màn hình bâh nu^h leo r[u\n nchră n’hanh kơl an nău leo r[u\n nchră ueh di lơn. Đah nău rlong phần mềm mhe, Quốc hội khoá 14 mbra geh ntơm an du rơh mhe, rơh bâh nghị viện số.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

 

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng