Pơk uănh mông nar djăt: 17/7/2019

 

VOV4.M’nông – T^ng nchih rgum bah n’gâng kan dak si ăp n’gor Tây Nguyên, ntơm bah bôk năm tât a[aơ, lơn lah ntơm bah khay 6, ăp nu^h geh ji luh mham rih ta n’gor ho\ hao ndal. N’gâng kan dak si ăp n’gor njrăng đă, a[aơ Tây Nguyên dôl lăp tâm n’gul khay mih, trôk nar dơh an măch deh rơ\ jêng nô nău ji luh mham rih tâm let năp aơ tay du\t krit hô, mô g^t năl lor.

 

Na nê|, ta n’gor Dak Lak, kơp tât pơh bah năp, lam n’gor le\ saơ 152 ntu\k srê ta le\ rngôch 15 nkuăl, nkual têh, nkual [on têh đah rlău 3.500 nu\ih ntưp ji, tâm ne\ êng khay 6 lah 3.200 nu\ih. Ji rgum âk ta Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, nkuăl Buôn Đôn, Krông Năng, Krông Buk, Cư M’gar, Krông Ana…

Ta n’gor Dak Nông le\ djôt dơn rlău 1.300 nu\ih ntưp duh rtoh trong mham ta le\ rngôch 8 nkuăl, nkual têh. Ta Gia Lai, bơi 2000 nu\ih ntưp kop duh rtoh trong mham; n’gor Kon Tum rlău 200 nu\ih ntưp kop duh rtoh trong mham…. Lap lah ta ăp ntu\k mô ho\ geh nu\ih kh^t yor duh rtoh trong mham.

Phung pah kan dak si Gia Lai nt^m nu\ih [on lan trăm mung rchăng n'gang măch

 

Kruanh Ngih dak si Y tế dự phòng n’gor Dak Lak, nai dak si Phạm Văn Lào, an g^t, way ring du năm rnoh nu\ih ntưp duh rtoh trong mham ta n’gor knu\ng bah 1000-1.200 nu\ih. Yơn lah, knu\ng tâm 6 khay bôk năm aơ, rnoh nu\ih ji duh rtoh trong mham le\ hao ndal n’hanh hôm e dôl geh trong hao ngăch. A[aơ Dak Lak kơt ăp n’gor Tây Nguyên dôl tâm rnôk hô bah yan mih jêng nu nău trôk nar, mih n’hach du\t dơh an măch hun hao, nchroh mbơh nu nău srê duh rtoh trong mham tâm khay tât mbra geh âk, jêr njrăng âk lơn.

Ăp n’gor Tây Nguyên geh duh nđik, ntu\k ntô gu\ âm n’hanh nău wa\ng sa-rêh jêng kon nu\ih geh nău êng jêng trong kan rchăng n’gang duh rtoh trong mham mâp âk jêr jo\t. na nê|, ta âk thôn, [on a[aơ, [on lan hôm e mât nău way ntêm dak, do\ng âk ndơ gay ntêm dak mô di trong nta nơih an măch, tu dak, rhai dak hun hao.

Lơn lah, ta nkual Tây Nguyên, rnoh neh tơm cao su du\t âk, nu\ih [on lan rnôk kor rtăk, ăp ngăn rtăk way mô dơi mkra rjăp an ntu\k gu\ ndê, deh tăp ueh bah tu dak, rhai dak. Bah meng ne\, nău wât mpeh mât uănh, njrăng n’gang săk soan, răk ntu\k ntô gu\\ âm rêh jêng bah du đêt gưl nu\ih [on lan, ngăn lah [on lan rnoi mpôl đêt n’hanh nu\ih [on lan ta nkual jru ngai hôm e đêt, khuch mô jêt tât trong kan rchăng n’gang srê lah nsum, kop ji duh rtoh trong mham lah êng.

Rchăng n'gang kop duh rtoh trong mham ta Krông Pa

 

Tâm rnôk ne\, du đêt gưl uỷ, n’gâng kan [on lan mpp ho\ nsrôih ngăn lăp ndrel đah nău dak Y tế rchăng n’gang duh rtoh trong mham. Trong kan nkoch trêng mô ho\ ngăch n’hanh mô m^n nchrăp lor, trong nkoch trêng mô ho\ ueh, mô geh mhe jêng ăp nău mbơh mpeh rchăng n’gang srê duh rtoh trong mham mô ho\ tât đah nkual jru ngai, nkual rnoi mpôl đêt; du đêt gưl nu\ih [on lan hôm e thơ tha, tâm trong kan nkh^t tu dak, rhai dak. Trong kan groi nđôi n’hanh uănh năl tu\k srê, mkra ntu\k srê geh tơ\, geh ntu\k mô ho\ [a [ơ, ngăch ơm…

T^ng năl lah bah nău kan dak si, nu nău kop ji duh rtoh trong mham tâm khay tât mbra geh du\t n’hâm jêr, jêr njrăng yor a[aơ Tây Nguyên dôl tâm yan hô bah yan mih, trôk nar, duh nđik du\t dơh an măch deh. Lah mô geh trong rchăng n’gang ueh mbra dơh jêng srê têh. Yor r^, ăp ntu\k an rgum le\ rngôch ăp nu\ih gay rchăng n’gang kop srê duh rtoh trong mham.

Bah bôk năm tât a[aơ n’gor Kon Tum le\ [ư puh 233 rơh hoá chất; ndâk njêng rlău 700 rmôt hăn lor rchăng n’gang srê duh rtoh trong mham ta ăp xă, phường, nkuăl têh gay rgo\ jă ndrel đah nu\ih [on lan [ư t^ng trong kan nkh^t tu dak, rhai dak ta ăp thôn [on, tổ dân phố; [ư hang rhiăng rơh răk rao ntu\k ntô gu\ âm, nkh^t măch, tu dak, rhai dak.

But uănh kop ji ta ngih dak si nkual Tây Nguyên

 

Nău kan dak si n’gor Dak Lak le\ nchrăp ndoh ndơ, măy mo\k, dak si săm nchrăp rdâng đah nu nău kop srê duh rtoh trong mham hao ngăch; [ư puh dak si nkh^t măch ta ăp ntu\k, lơn lah ta ăp nkual ntoh ăp ntu\k srê duh rtoh trong mham. Yơn lah, ndrel đah nău nsrôih bah nău kan dak si ri ăp nu\ih an nchrăp rchăng n’gang srê, n’hao răk rao ueh ăp ndơ do\ng n’gâr dak ta rnăk wâl, ntu\k nsum mpôl gay n’hu\ch nău deh bah măch. Nkre nsrôih tâm rgop đah nău kan dak si tâm rơh puh dak si nkh^t măch rchăng n’gang srê duh rtoh trong mham.

UBND ăp n’gor nkual Tây Nguyên le\ an trong nchrăp rchăng, n’gang srê tâm tưp năm 2019, rchăng n’gang duh rtoh trong mham. Nkre nt^m rđau N’gâng kan dak si, UBND ăp nkuăl, nkual têh, nkual [on têh ndăn n’hanh nsrôih mbơh [ư răk rao ntu\k ntô gu\ âm, nkh^t tu dak, măch, rhai dak; mkra ăp ntu\k srê duh rtoh trong mham, puh dak si nkh^t măch duh rtoh trong mham n’hanh nkh^t tu dak, rhai dak ta ntu\k srê; n’hao groi nđôi rnoh âk măch n’hanh tu dak, rhai dak; puh dak si nkh^t măch nkual geh âk n’hanh to\ng ăp ndơ…

 

Nu\ih rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng