Pơk uănh mông nar djăt: 13/2/2019

VOV4.Mnông - Ta Tây Nguyên, nău ji phu\ng tă lah nău klach bâh [on lan ta ăp ntu\k. ăp nu^h geh ji phung way geh bu mưch, an gu\ êng. Yơn a[aơ, bâh bôk nău kan njrăng nău hi phu\ng le\ geh mbơh [ư săk rnglăy, ăp nu^h tă ntưp nău ji phu\ng le\ gu\ ndrel đah ntu\k rêh jêng. Di nar lam ntur neh njrăng nău ji phu\ng, phóng viên radiô nău ngơi VN geh nău nkoch ta nkuăl Chư Sê, n’gor Gialai. Ngoăy tâm âk ntu\k [ư ueh jăp nău kan njrăng ji phu\ng bâh ta ntu\k kan ba dâng

Wa Đinh Gác, rnoi Ba Na, [on Quái, xă Bờ Ngoong, nkuăl Chư Sê, n’gor Gia Lai, năm aơ le\ rlău 80 năm. Wa geh ji phung rlău 50 năm bah năp n’hanh geh [on lan mưch mach, dêr ngai, tâm [on âk năm. Jêh rklaih đăp mpăn, ăp năm khay geh mưch rmot mhe bah rnôk wa dơi ăp nai dak si [on lan săm bah nău ji m’ha n’hanh. Bôl n’glơi bah nău ji hôm e yơn wa le\ dơi răm m’ak, tâm rnglăp đah [on lan, so\k ur, deh kon. Tât a[aơ, wa hôm e [a [ơ dơi ăp y nai dak si bah xă n’hanh nkuăl tât but uănh, pă dak si na nao, jêng săk le\ ranh n’hâm soan bah wa hôm e ngăch:

Gâp lah ueh ăp y nai dak si âk ngăn. Knơm ăp nai dak si ma gâp bah ji n’hanh hôm e dơi but uănh [a [a, nău rêh bah gâp ăp năm bah năp du\t đăp mpăn, săk soan du\t ueh. N’hanh mpo\ng dơi kơl âk lơn đah dak si dak glê

 

{on Jri, xă Bờ Ngoong hôm e dơi lah [on phung yor tâm [on tă geh du\t âk nu\ih ji aơ. Kơt âk [on phung êng, bah năp đaơ [on lan le\ mưch rmot, dêr ngai yơn a[aơ ăp nu\ih le\ dơi rêh ndrel rnôk le\ dơi săm bah. Rlău 10 nu\ih bu ur ranh tâm [on hôm e nklen du\t mbăn, geh nu\ih lu\t le\ nglău ty, nglău jâng, roh n’ăp muh, bôl ndr^ đah nău m^n uănh bah n’gâng kan [on lan, nău kan dơi kan n’hanh [on lan, khân pơng rêh răm m’ak. Wa Đinh Hok, [on Jri an g^t, ăp nău kơl bah ngih dak an nu\ih rnoi mpôl đêt, an nu\ih koet nte, nu\ih ntưp ji phung le\ kơl kônh wa đăp mpăn nău rêh:

Gâp geh ji phung bah jêt n’hanh geh ji du\t n’hâm hôm dơi ăp nai dak si săm an, săm an dơm, mô roh prăk. Tât a[aơ le\ bah hôm, lo\ dơi ngih dak geh nău kơl ntop an wa\ng sa tay, mpôl hên rêh ueh đăp mpăn. Lah ueh ăp nai dak si, lah ueh ngih dak le\ dơi kơl nu\ih ji kơt mpôl hên.

 

Wa Phạm Đình Liện, Kruanh Trạm y tế, xă Bờ Ngoong, nkuăl Chư Sê, n’gor Gia Lai an g^t, ji phung ta xă le\ kơt le\ dơi ntrôl jăng. Bôl ndr^, nău kan dak si hôm e du\t njrăng. Ta 2 “[on phung” ta xă, trong kan nkoch trêng n’hanh but uănh dơi [ư [a [ơ gay ơm saơ n’hanh săm an ăp nu\ih geh ji:

Mpôl hên tiăr nti an trong chính trị bah thôn kơt kruanh thôn, bu ranh [on, y tết thôn, y tế xă g^t nău ji bah ji phung gay njrăng săm ueh. Mpôl hên tâm rgop đah ntu\k rchăng n’gang ji tâm nău rêh n’gor n’hanh ngih dak si Tuy Hoà, ăp năm le\ hăn but ua\nh lor lam [on lan gay saơ ơm ji phung.

 

T^ng wa Nguyễn Đức Bảy, Groi Kruanh Ngih dak si nkuăl Chư Sê, n’gor Gia Lai tă bah trong kan but uănh lor, ăp năm ta nkuăl saơ đêt nu\ih ntưp ji phung. Geh nău nchrăp lor, du\t ueh jêng ăp nu\ih aơ saơ ơm n’hanh ngăch dơi săm bah. Tă bah ne\, nsum mpôl mô hôm klach rvê nău ji aơ, nta an nu\ih tă geh ji rêh tâm rnglăp ueh:

Ăp năm 80, 90 mplơ\ let bah năp nu\ih ji phung way geh mưch mach ndơ\ hăn tâm bri mô lah kăt rwa\k mô geh kơt a[aơ, ueh lăng hôm. Tă bah nkoch trêng mpeh ji phung du nău ji dơi săm, jêr ntưp, đêt ntưp, n’hêl na nê| du\t jêr ntưp jêng nău tâm mâp đah nu\ih ji phung a[aơ n’ăp tâm rnăk wâl du\t dăch dêh dơm.

 

Bôk nău kan rchăng n’gang ji phung ta nkuăl Chư Sê, n’gor Gia Lai le\ dơi [ư ueh bah [on lan. Ji phung mô hôm geh nău klach rvê n’hanh [on phung mbrơi mbrơi jêng neh ueh nđik gay ăp nu\ih ndâk njêng pah kan jan sa. Oh kon ta ăp [on phung dơi nti nsơm n’hanh geh dơi ndâk njêng nău kan kơt dâng âk nu\ih êng tâm nău rêh jêng.

Nu\ih rblang: Y Sưng Phê Ja

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng