Nhớ ơn Bác Hồ

Dân ca: M’nông

Diễn xuất: Bap Rơih