Pơk uănh mông nar djăt: 3/12/2020

VOV4.M’nông: Ôi 2/12, ta Nhih nti Trung học phổ thông Dân tộc nội trú N' Trang Lơng, (nkual [on têh Gia Nghĩa) Cục Thông tin cơ sở, Bộ Thông tin n’hanh Truyền thông kan nsum đah Sở Thông tin n’hanh Truyền thông, Sở Giáo dục n’hanh Đào tạo n’gor Đăk Nông [ư pla n’hơ mbrô “Hoàng Sa, Trường Sa bah Việt Nam – Ăp ndơ an năl saơ kăl e n’hanh nău tâm di”.

Pla n’hơ ndjôt an ăp nu^h uănh ăp bản đồ ơm yău bah Việt Nam, bản đồ bah ăp dak phương Tây n’hanh Trung Quốc, ndơ ơm yău mpeh rnôk njêng, t^ng [ư nău dơi dak lêng, gôl dak tâm ban kơt nkoch n’hơ ăp rup gui ue\h lăng mpeh neh dak, kon nu^h Việt Nam…Nkre, pla n’hơ an 40 păng si [u\t ơm yău, bản đồ ma rup si năl di ăp ndơ an saơ kăl e, nău tâm di an saơ nău [ư tơm bah Việt Nam đah bar ndru gôl dak Hoàng Sa n’hanh Trường Sa. Ta rnôk pla n’hơ, nu^h hăn uănh hôm dơi joi g^t mpeh săk geh n’hanh nău dơh bah dak lêng, gôl dak Việt Nam tâm hun hao wăng sa dak lêng; tâm ban kơt gung trong, trong nchrăp bah Đảng n’hanh Ngih dak he tâm nău nkra ăp nkô| nău geh tât [ư tơm bah Việt Nam đah bar ndru gôl dak Hoàng Sa n’hanh Trường Sa./.

Nu^h rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương