Pơk uănh mông nar djăt: 10/9/2016

 

VOV4.Mnông:Dơi kônh wa nsing nơm n’hanh n’gâng kan [on lan nsing nơm, rlău 10 năm bah năp, wa Y Siu Byă (Ama Minh) na nao dơi [ư Kruanh [on M’Duk n’hanh Kruanh rmôt bu ranh [on phường Ea Tam, Tp BMT, n’gor Daklak. Wa lah ntrong leo rnoi rađe du\t n’hâm tâm nău [ư t^ng n’hanh nkoch trêng, rgo\ jă kônh wa [ư t^ng ăp nău ntru\nh, trong hăn bah Đảng, nău kơl bah Pháp luật Ngih dak, rgop kơl kônh wa rklaih ach o, hun hao wa\ng sa. 

 

    Năm 2005, Ama Minh rnôk ne\ 47 năm deh geh săch [ư kruanh [on M’Duk n’hanh kruanh Hội đồng bu ranh [on phường Ea Tam. Năm aơ, 64 năm deh, wa le\ geh rlău 17 năm [ư kruanh [on. Lơ ma âk năm deh, nău ngăch ngăr dêh rmên bâh wa lơ ma mpơl na nê| tâm măt, tâm bâr gơm. Geh [on lan knơm săch, wa way ua\nh năl nău kan rdâk njêng nău tâm rnglăp, dêh dăch yor nău hun hao nsum bâh [on lan du nău kan khlay bôk năp. Ama Minh way dêh dăch đah ăp rnăk vâl, joi g^t nău u\ch ro\ng, tâm kơl đah nău jêr jo\t tâm ban kơt tât râng ndrel đah [on lan nău răm rhơn. Rnăk vâl wa hăn lor bôk năp tâm nău kan đă [on lan do\ng khoa học kĩ thuật, do\ng ntil mhe, srih tăm di khay di yan, hun hao nău kan mât rong gay ma n’hao nău geh. Ăp nău ntru\nh nău kơl bâh Đảng, ngih dak geh wa ngăch g^t, leo hăn bôk năp [ư t^ng n’hanh mbơh tơih, mbơh rblang an [on lan g^t, [ư do. Ăp rnôk tâm [on geh nău tâm lah, tâm rlăch, mom ndăm ngêt ndrănh tâm lah tâm janh, bâh geh nău ngơi n’hanh nău knơm bâh Ama Minh, ăp nău ne\ geh rjiah ngăch. Bu ranh [on Ama Minh ngơi:

“ Le\ rngôch ăp ntil nău gâp [ư lah yor nău tâm ro\ng đah [on lan, gâp mât kơl le\ rngôch ăp nu^h tâm [on, mô dơn nu^h rnoi đê| ta ntu\k ma nđâp oh nô yuan đo\ng. way geh joi trong ueh gay ma [on lan geh nău rêh đăp mpăn. Nău rêh bâh [on lan hun hao, tâm g^t vât ndrel âk lơn r^ der geh ăp nău tih tâm ntu\k rêh jêng. Yor kơt ne\, tâm [on M’Duk mô geh t^ng nău bu nsuk nsôr têk leo t^ng nău mô ueh”.

Đah nău nsrôih kan, dơn kan, g^t vât đah nău way bâh [on lan ta ntu\k, Ama Minh lah ntu\k nsing nơm nău m^n nâp ueh an âk nu^h [on lan ta [on M’Duk. Nău nsrôih kan bâh wa le\ ntop kơl an [on M’Duk mât nâp na nao nău ntơ [on văn hoá tâm âk năm ba năp. Bar pe năm dăch aơ, wa rgo\ jă ăp nu^h lo\ng nuih n’hâm, ntu\k kan phung chroh way geh [ư pă ndơ kơl an ăp rnăk ach o, n’hanh kơl rdâk njêng geh 5 mblâm ngih jay an ăp rnăk jêr jo\t kơl an khân păng đăp mpăn. A[aơ tâm [on kanu\ng hôm geh 29 rnăk ach o (rnoh ê ho\ tât 3%) n’hanh ăp năm rnoh aơ le\ hu\ch đo\ng. nkoch đah bu ranh [on Ama Minh, nu^h [on lan [on M’Duk, bôl lah nu^h Yuan mô lah rdê, ăp nu^h mpơl nău knơm, u\ch ro\ng ryơk rnê. Wa Nguyễn Thị Nguyệt, du hê nu^h [on lan ta [on M’Duk ngơi:

“ Ama Minh kơl âk an [on lan rnoi đê|, nta nău nơih manh prăk gay ma kơl an [on lan ach o bah ach o. wa tâm rgop gay ma [ư 5 ngih tâm rnglăp. Ăp oh mon geh nău rêh jêr jot\, mô geh nău kan wa nta ăp nău dơh nơih gay ma kơl nău pah kan jan sa. Ne\ lah du nău rhơn rnê, nău ueh răm rnôk geh mâp du hê nu^h geh nău blău leo kan kơt wa.

Ama Bích, nkoch đah bu ranh [on Ama Minh:

“ Ama Minh kơl an [on lan du\t âk, kơl an nu^h ach o n’hanh kơl an [on lan tâm [on hun hao pah kan wa\ng sa. Bâh nău ngơi, nău nti nu^h [on lan tâm [on g^t djăt t^ng, kơt wa đă [on lan nklơi jăng ăp nău way mô tâm di kăl e tâm nău gu\ ur so\k sai, tâm nău rêh ăp nar, rêh di đah pháp luật bâh ngih dak.

Ua\nh năl mpeh nău kan bâh Ama Minh đah ntu\k rêh jêng, wa Y Sêr Mlô, groi kruanh UBND phường Ea Tam, nkuăl [on têh Buôn Ma Thuột, n’gor Daklak ngơi:

“ Wa Y Siu Byă lah kruanh [on gơih nđơr n’hanh nsrôih kan, nkre lah nu^h geh nău knơm le\ geh nu^h [on lan săch âk năm aơ. Đah nău kan lah kruanh [on, nu^h geh nău knơm n’hanh lah kruanh Hội đồng bu ranh [on wa le\ nsrôih rgo\ jă [on lan [ư t^ng ueh ăp nău ntru\nh, nău kơl bah Đảng n’hanh pháp luật bâh ngih dak.

Ăp nău ntop kan bâh wa Ama Minh le\ ntop an rdâk njêng nău tâm rnglăp le\ mpôl rnoi, [ư t^ng ăp nău kan tâm rlong ro\ng dak, ntrôl nău hun hao ăp nău kan bâh [on M’Duk. Mbra dơi lah bu ranh [on Ama Minh lah du nu^h kan ntoh ang nu^h Rđe, lah nău rhơn bâh nu^h [on lan [on M’Duk.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng