VOV4.M’nông: Năm 2011, Bôk nău kan rdâk njêng [on lan mhe dơi an [ư le\ ntop tay soan rđăt an xã Đak Djrăng, xã geh du\t âk [on lan rnoi mpôl đê| ta nkuâl Mang Yang, n’gor Gia Lai. Tât a[aơ xã le\ t^ng [ư geh 12/19 rnoh tât kan n’hanh dôl rgum lam soan, nsrôih [ư lôch jêh bôk nău kan dja. Bah kơi aơ lah nkô| tâm ôp đah wa Đinh Gônh, Bí thư Đảng uỷ xã đak Djrăng mpeh rdâk njêng [on lan mhe ta ntu\k.

            Ơi wa Đinh Gônh, xã Đak Djrăng lah du xã geh âk [on lan rnoi mpôl đê| gu\ rêh, ndr^ gay t^ng [ư jăp bôk nău kan rdâk njêng [on lan mhe ri xã moh geh trong nchrăp mêh?

            Wa Đinh Gônh: Gay t^ng [ư bôk nău kan rdâk njêng [on lan mhe xã tâm pă cán bộ, đảng uỷ viên mât uănh t^ng thôn [on, ndrel đah ăp n’gâng kan, nsum mpôl nkoch trêng, rgo\ jă kônh wa râng bôk nău kan. Nơm geh bôk nău kan dja bah Đảng, Ngih dak mât uănh ntop kơl, mô dơn bar [on jêr jo\t ma ăp [on êng [a [\a geh điện, trong bê-tông soih aih lam [on lan đo\ng. Yơn lah, a[aơ nha hôm 4 [on mô to\ng jay rgum [on đo\ng.

            Tâm rnôk an [ư bôk nău kan ta ntu\k moh geh ndơ jêr jo\t mêh?

            Wa Đinh Gônh: Jêr jo\t ri geh đo\ng yor nkual geh âk [on lan rnoi mpôl đê|, du đêt rnăk nha mô to\ng neh tuch tăm, hôm mpeh dak si, bảo hiểm an [on lan đo\ng…yơn [on lan du\t u\ch t^ng [ư. Rnôk rgo\ jă [on lan rong neh gay an Ngih dak [ư trong. Kônh wa m^n lah, nău rdâk njêng, pơk trong ns^t tay nău geh an he, nsong hăn, nchuăn rdeng ndơ dơh ue\h, jêng bol ma sreh jăng bar pe mbor cà phê, tiêu, kônh wa nha [ư đo\ng. Nt^t kơt ta [on Đe Hrak, [on lan du\t nsrôih t^ng [ư. Hôm mpeh nău rnă njrăng, đăp mpăn rêh jêng ri xã dja du\t đăp mpăn, kônh wa tâm rnglăp, mô geh nu^h djăt t^ng nău bu nsu\k nsôr.

            Ơ, nău tâm rnglăp le\ ns^t tay soan dăng kơl an xã t^ng [ư geh nău dơi bôk nău kan dja. Dơi g^t xã Đak Djrăng lah du xã tuch tăm mât rong dơm, phâm may uănh mpeh nău ntop kơl hun hao tuch tăm an nu^h [on lan ta ntu\k mêh?

            Wa Đinh Gônh: Bôk nău kan rdâk njêng [on lan mhe le\ kơl du\t âk an kônh wa mpeh tơm –kon ntil, kơt ntil ba, ndrôk deh kon…nu^h [on lan hôm dơi nta trong dơh manh tơm prăk gay hun hao pah kan jan sa. Nơm geh kơt nê| ăp rnăk ach o geh ndơ ma ma hun hao tuch tăm mât rong, t^ng kơn nsan hao tâm nău rêh. Rđ^l đah 5 năm bah năp nơh ri nău rêh bah kônh wa ho\ mbơm oi hôm. Bah meng nê, kônh wa tâm kơt nti nsum mpeh trong tăm tiêu, cà phê. Lôch nê, r^ng geh t^ng bôk nu^h ta xã lơn ma hao, geh nklăp 22 rkeh prăk/nu^h/năm. Aơ lah nău geh du\t âk rđ^l đah ntơm nơh.

            Ơ hơi wa, đah ăp ntil ndơ ơm geh ta xã, bôk nău kan rdâk njêng [on lan mhe ta xã moh rnôk [ư lôch mêh?

            Wa Đinh Gônh: Xã dôl ma rgum ăp tơm soan, nsum soan t^ng [ư bôk nău kan. Nu^h [on lan tâm xã le\ g^t wât bôk nău kan dja ns^t tay nău geh an he nơm jêng du\t gơih nđơr. Bah meng nê, tâm ban geh nău rêh wa\ng sa bah xã geh mbơm oi rđ^l đah ăp xã êng [a [a\ đo\ng. Nt^t kơt [on Plei Brêp wa\ng sa du\t mbơm geh, đoàn viên, druh ndăm tâm [on gơih nđơr pah kan jan sa, trong leo tâm rlong pah kan jan sa hao dăng. Tâm [on jay prêh dăp, ndeh cày, ndeh độ, ndeh công nông do\ng an nău kan tuch tăm mât rong ăp to\ng. Êng ndeh honda lah ndeh khlay prăk 50, 60 rkeh prăk da dê…ndeh độ, ndeh máy cày do\ng an nău kan tuch tăm ri tâm 60 rnăk [on lan le\ geh 30 bôk hôm, êng ndeh công nông ri geh ăp jay.

            Uănh nsum bôk nău kan rdâk njêng [on lan mhe bôk năp le\ kơl [on lan rdâk njêng dơi nhih jay, mir ba, gung trong di rnoh ue\h. N’hanh đah nău nsum soan bah nu^h [on lan ri tât năm 2018 mbra t^ng [ư dơi bôk nău kan dja.

            Ơ, dăn lah ue\h wa le\ râng rơh tâm ôp dja.

Nu^h rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng