VOV4.M’nông: {ư t^ng bôk nău kan “Druh ndăm ndrel ty ndâk njêng thôn [on mhe” yor Trung ương đoàn druh ndăm CS HCM rgo\ jă, druh ndăm Dak Lak le\ lăp du\t gơih nđơr. Đah rbăn druh ndăm tât râng pah kan, rgo\ jă âk nu\ih, 5 năm bah năp, le\ geh bơi 5 rbăn ndơ [ư, pă nău kan an druh ndăm dơi [ư, rgop ntrôl ngăch ndâk njêng thôn [on mhe ta n’gor. Tâm năm tât, Dak Lak mât ueh tay nău du\t n’hâm, m^n [ư bah druh ndăm tâm nău kan ndâk njêng thôn [on mhe bah n’gor. Nău nchih bah Đài TNVN ta Tây Nguyên ôp nô Y Nhuân Byă, Bí thư n’gor đoan druh ndăm CS HCM Dak Lak mpeh nkô| nău aơ. Jă kônh wa n’hanh băl mpôl gu\ djăt.

            Ơi nô Y Nhuân, may mbra an g^t rnôk râng n’hanh rđău đă ăp ntu\k mât bôk kan đoàn tâm nău nsum ti rdâk njêng [on lan mhe đo\ng?

            Ăp năm n’hanh 6 khay bôk năm họp da dê n’hanh uănh khlay t^ng [ư ăp nkô| dja, ăp nkô| khlay so\k nkô| nkre t^ng [ư trong leo kan a[aơ lah “Druh ndăm hăn cho\l lor rdâk njêng n’hanh mât njrăng neh dak, ndrel hăn đah druh ndăm kalơ trong njêng nău kan”. Nkre [ư kơt nê| ri mơ geh nău dơi, mô rgum tâm rnôk khay rdôl kan ri nău dơi ns^t tay mô âk. Nău du\t khlay lah nu^h cán bộ đoàn, nu^h mât bôk gưl nkuâl, gưl xã ân nănh, saơ ntu\k he moh geh bôk nău kan ri an hao ôp nkô| nău đah nkuâl an druh ndăm dơn kan. Lah kâp bu ncho\ng an he ri nău kan mô dơi âk kơt nê|.

            Nău tâl 2 lah rgo\ jă ăp doanh nghiệp, nhih pah kan mpeh đoàn, ăp nhih pah kan nsrôih, nt^t kơt dah âk geh tach pah play, dah âk ntu\k rgum pâl an druh ndăm. Ân geh ntu\k na nê| n’hanh ndơ\ an nhih pah kan nê ju\r [ư na nê|, ndơ\ an nhih pah kan đoàn kan nsum đah n’gâng kan ta ntu\k. Ri ăp ntu\k 10 rkeh prăk gay rvăt lu\ loih choih xi măng, rvăt ăp ntil ndơ geh tât n’hanh druh ndăm nơm [ư na nê| ri geh ntu\k tach pâl rlưn. Lah hôm so\k rnoh prăk nê gay đă bu [ư ri ân geh 30- 40 rkeh mơ geh du tach pah play.

            Ơ, hơi nô, tâm rnôk râng rdâk njêng [on lan mhe kơt nê|, druh ndăm Dak Lak moh ndơ geh jêr jo\t mêh? Tỉnh đoàn le\ phâm [ư gay he klaih rlău ăp jêr jo\t nê?

            Tâm rnôk t^ng [ư ri du đêt cán bộ đoàn nha mô ho\ g^t le\ nău khlay kan bah he mô ho\ ngăch prăl, mô ho\ nănh dăn đă ăp nkô| gay t^ng [ư bôk nău kan dja ơm. Tâm nău kan na nê| ri du đêt nhih pah kan đoàn nha mô ho\ [ư jăp. Tâl 2 lah du đêt nhih pah kan đoàn ri m^n lah t^ng [ư ăp nău kan druh ndăm lah prăk bah ngih dak ndơ\ an druh ndăm [ư, kơt nê| ri mô jêng luh ndơ druh ndăm [ư. Kuăl lah ndơ druh ndăm [ư he ân rgo\ jă êng, [ư êng, hôm lah so\k prăk ngih dak ri mô di lah ndơ bah druh ndăm [ư. Hôm du nău jêr jo\t đo\ng lah du đêt n’gâng kan gưl uỷ nha mô ho\ nănh ndơ\ an druh ndăm dơn [ư đo\ng, klach mô [ư lôch jêng du đêt ntu\k mô ho\ nănh ndơ\ an [ư. Ăp năm dăch aơ ri Ban thường vụ Tỉnh đoàn le\ mbơh kơl an Uỷ ban n’gor rđău đă an ăp nhih pah kan ndơ\ an mpôl druh ndăm dơn [ư du đêt bôk nău kan rdâk njêng [on lan mhe n’hanh geh săm[u\t rđău đă na nê|. Ntơm bah nău jêr jo\t nê he le\ droh  rklaih lor, kơt nê| ăp năm ri n’gâng kan tâm dâng ta ăp xã lah geh ndơ [ư ri nha ndơ\ an Đoàn t^ng [ư ăp nău kan đo\ng, nkô| nău êng [a [a\ nt^t kơt pah kan mât njrăng ntu\k gu\ rêh, nkô| nău mât bôk rdâk njêng lam trong kan chính trị.

            Đah ăp nău dơi le\ geh n’hanh ăp nău ơm g^t kan rhuăt luh tâm bah ri aơ nơh, ndr^ tâm let năp aơ tay druh ndăm Dak Lak phâm [ư tâm nău râng nsum ti rdâk njêng [on lan mhe mêh?

            T^ng [ư nău kan, nău rdâk njêng [on lan mhe ri ân t^ng [ư tay, mô dơi rlu\ n’gle\ ta aơ ôh. Nău mpơl nău khlay kan bah druh ndăm tâm rdâk njêng, hăn lor, dâk êng mât njrăng neh dak, ndrel hăn đah druh ndăm njêng nău kan t^ng nkô| n’hanh t^ng nghị quyết đại hội Đoàn ăp gưl le\ ndơ\ luh. Ban thường vụ tỉnh Đoàn ntro\ng năl tay nău râng rdâk njêng [on lan mhe ân [ư tay du rơh tât ăp xã gay [ư, n’hanh ăp năm geh uănh năl rnoh tât kan dja da dê. Let năp aơ tay ri mbra [ư uănh năl le\ dơi geh, ndơ kan druh ndăm ri g^t na nê| ntu\k [ư, yơn du đêt nău kan êng [a [a\ ri mô ho\ ncho\ng g^t ntu\k jêng ân phâm [ư gay geh ăp nkô| na nê| tay. Hôm tay đo\ng lah ân mbơh kơl đah kruanh rđău kan n’gor, ăp n’gâng kan geh tât gay kan nsum đah mpôl druh ndăm gay t^ng [ư ăp nkô|, nt^t kơt ăp trong leo hun hao wa\ng sa. Ma nău du\t khlay a[aơ ri nău jut jăng ach o lah ngoăy tâm ăp rnoh u\ch tât rdâk njêng [on lan mhe dôl jêr jo\t đo\ng, ri nău ndrel hăn ntop kơl druh ndăm rdâk njêng ăp ntu\k leo [ư hun hao wa\ng sa, ntop kơl druh ndăm njêng nău kan ân njrăng uănh tay đo\ng. Du nău đo\ng lah rdâk njêng lam trong kan chính trị ân way t^ng [ư mbro đo\ng, lah lam trong kan chính trị, ntu\k mât bôk kan đoàn mô dăng ri trong leo kan mô dăng.

            Ơ, dăn lah ue\h nô.

Nu^h rblang: Điểu Thân

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng