Pơk uănh mông nar djăt: 17/8/2019

 

 

Mât kơl nău rêh an nu^h [on lan

Wa Dương Mah Tiệp- Bí thư nkuăl Uỷ, kruanh UBND nkuăl Ia Grai an g^t: Đảng bộ nkuăl le\ rgum leo kan [ư t^ng trong kan hun hao wa\ng sa- rêh jêng t^ng nău m^n Nghị quyết Đại hội 12 bâh Đảng, bâh ne\ le\ dơi geh ăp nău dơi têh khlăy ta le\ rngôch ăp ntrong kan. Tuch tăm le\ rgâl t^ng trong pah kan drăp ndơ, nău ngăch hun hao râng geh rlău 10%/năm, nău geh du hê nu^h năm 2018 geh bơi tât 30 rkeh prăk.

Nkuălle\ rgum ăp ntrong kan nt^m đă n’hanh tâm rgop ăp rnoh kan an nău kan n’huch ach o. tât a[aơ, rnoh rnăk ach o jur hôm 7,24%. Mhe aơ, bâh rnoh prăk rlău 1,6 rmen prăk bôk nău kan n’hụuch ach o nâp nâl, nkuăl kơl an 42 rnăk hun hao pah kan jan sa, hun hao bah ach o.

Lah nkuăl n’har bri geh rnoh [on lan rnoi đê| geh bơi tât du n’gul, UBND nkuăl Ia Grai le\ nt^m đă ăp n’gâng kan, ntu\k kan mât ua\nh tâm rgop âk rnoh nu^h kan n’hanh nău kơl, ntuh kơl rdâk njêng ndơ do\ng ntung trong tơm khlăy, nta nău dơh nơih n’hao nău rêh nu^h [onlan, [ư rgâl nău rêh ta nkual [on lan. Wa Siu Nghiệp- kruanh UBND xã Ia O an g^t: “Ntrong kan chính trị bâh xã rgum kơl an [on lan rgâl mhe tơm tăm, kon rong, jut jăng ăp nău mô tâm di, do\ng nău mhe tâm khoa học kĩ thuật ta nău pah kan jan sa. Nkre lah, tâm rgop đah ăp ntu\k kan ta ntu\k doh rklaih pă nău kan an [on lan ta ntu\k, ntop đăp mpăn nău rêh, n’huch rnoh ach o jur hôm 8,5%.

Wa Nguyễn Văn Đính- kruanh ntu\k kan Dân tộc nkuăl Ia Grai an g^t, tâm 3 năm ba năp, nkuăl le\ rdâk njêng n’hanh mât nkra mhe 82 nău kan trong hăn đah le\ rnoh ntuh kơl 37,5 rmen prăk. Ta meng ne\, nkuăl kơl an rlău 300 ndrôk ntil, pă an rlău 350 tấn phân poh ăp ntil, [ư 2 nău nchrăp kan ntu\k gu\ n’hanh rdâk njêng 8 ntu\k gu\ pah kan an bơi tât 300 rnăk đah rlău 1.100 nu^h, mbơh [ư 1 nău nchrăp kan gu\ kan rgum ta xã n’har bri. A[aơ, nkuăl rdâk njêng tay 19 nău kan mât ua\nh an trong hăn, kơl hun hao pah kan jan sa, nău rêh jêng, pơk hvi nău kan n’huch ach o nâp nâl, ntop [ư lôch nău kan ndơ do\ng nsum, n’hao nău geh pah kan, n’hao nău rêh an nu^h [on lan ta ntu\k.

Nsrôih nti n’hanh pah kan t^ng nău wa.

Ăp năm ba năp, ăp ntu\k kan ta Ia Grai le\ răng dăng [ư nti n’hanh pah kan t^ng nău m^n, ntrong kan Hồ Chí Minh ndrel đah nău [ư t^ng Nghị quyết Trung ương 4 khoá 12, n’hao nău m^n nu^h kan êng n’hanh geh ndu^h kan, nău m^n [ư t^ng kỷ luật. cán bộ, công vhức, viên chức rdâk njêng n’hanh [ư t^ng nău tâm ton tiăr nti săk soan đah ăp nău kan na nê| t^ng nău dơn kan, nău kan geh pă an, rdâk njêng nău kan dăch [on lan, ryơk rnê [on lan, njêng nău rgâl mhe ueh ta ăp ntu\k, ăp n’gâng kan, ntu\k kan.

Ăp n’gâng kan, ntu\k kan way kan bâh nkuăl way tâm rgop đah ăp xã, nkuăl têh gay ma g^t na nê| nkô| nău, doh rklaih năn ăp nău ntoh luh bâh ntu\k kan ba dâng, mô an geh ntuk duh jêr [ư m^n rvê tâm [on lan, rgum rgâl mhe, ndâk nsơm ăp ntu\k kan geh nău kan mô dơi jo\ jong, mbrơi rgâl mhe. Wa Nguyễn Ngọc Anh- Chánh văn phòng HĐND –UBND nkuăl Ia Grai nkoch “ăp rơh nău ntoh lư, nău ji nuih tâm [on lan ma [on lan mât ua\nh geh nu^h leo kan nkuăl rgum nt^m leo, doh rklaih geh săk rnglăy. Kơt lah ntrơn ntu\k gu\ trong hăn der hăn let 3 xã Ia Sao, Ia Dêr, Ia Pêch, pă an ntu\k kan [ư mât đăp mpăn, nău tâm trok neh an [on lan xã Ia Bă, mplơ\ so\k neh geh ru\n in ta rgo\ trong n’gor 674, ntu\k hăn let nkuăl têh Ia Kha geh doh rklaih ngăch ndăn…

Nkre lah, săl rnglăy pah kan rgâl mhe hánh chính, rnoh doh rklaih ăp ntil săm [u\t hành chính di nar le\ hao âk. Ta nkuăl le\ ntoh geh âk nu^h ntoh lư, ngăn lah tâm nău kan tâm rlong “Ia Grai nsum soan rdâk njêng nkual [on lan mhe”. Tât a[aơ, lam nkuălle\ geh 4 xã geh tâm di nkual [on lan mhe”- wa Nguyễn Ngọc Anh an g^t.

Tâm rnoh ăp nu^h ntoh lư geh yuh Rơ Cơm H’Lê- Kruanh Hội Liên hiệp bu ur xã Ia Dêr. Yuh H’Lê le\ nsrôih rgo\ jă mbơh tơih cán bộ, nu^h kan ndrel, bu ur [ư t^ng ueh nău kan “rdâk njêng rnăk vâl 5 mô, 3 kloh”, rơh rgo\ jă “Le\ [on lan tâm rnglăp rdâk njêng nkual [on lan mhe, nkuăl [on têh ueh”, yuh hôm nha rgo\ jă nu^h kan ndrel mbơh nău tă g^t mpeh pah kan, hun hao wa\ng sa rnăk vâl, mât nău kan “nông phe mpêt nkrem” gay ma kơl ăp rnăk jêr jo\t, kơl [ư săm [u\t gay ma ăp nu^h kan ndrel manh prăk ntuh kơl hun hao pah kan jan sa, mât rong, hun hao bah ach o n’hanh n’hao nău rêh jêng.

Tâm nău kan aơ đo\ng, ntrong kan chính trị rêh jêng xã Ia Yok le ua\nh khlăy tât nău rgo\ jă, mbơh tơih nu^h [on lan tâm ndr^h tât râng rbăn nar pah kan n’hanh kơl an rbăn rmen prăk gay ma [ư rlău 15 km trong chai, nâp ueh rlău 15 km trong hăn let thôn n’hanh rlău 12 km trong hăn ta ntuk.

Wa Ksor Hyek-kruanh thôn Dút 1 xã Ia Sao rhơn nkoch: “Gay ma rdâk njêng nkual [on lan mhe tâm nău rêh [on lan rnoi đê|, [on lan le\ nsrôih pah kan jan sa, tât râng tâm rgop prăk bơi tât 800 rkeh prăk [ư 1,2km trong hăn. Ăp rnăk vâl hôm nha [ư ngih ach cho, ndrung n’gar mât rong, [ư nkra ueh ngih jay têh hvi, mât ueh ntu\k gu\ rêh kloh nđir ueh, nău rêh n’hanh ndơ do\ng rgâl mhe ueh to\ng ăp.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định

Phó Giám đốc: Ngô Quang Khương