Pơk uănh mông nar djăt: 30/3/2019

           

VOV4.Mnông: Xã Dà Dờng, nkuăl Lâm Hà,n’gor Lâm Đồng lah xã bôk năp bâh nkuăl geh tâm di đah nkual [on lan mhe ta năm 2016. nău rêh bâh [on lan ăp nar lơ ma rgâl mhe. Nău dơi geh aơ lah bâh geh Đảng bộ, n’gâng kan, mpôl kan tâm rgop ueh đah [on lan ăp mpôl rnoi ta Dà Dờng đah ntrong kan “[on lan g^t, [on lan [ư, [on lan ua\nh nđôi n’hanh geh [on lan do\ng”.

 

            Tât xã nkual [on lan mhe Dà Dờng, nkuăl Lâm Hà, n’gor Lâm Đồng, mpôl he dơh mâp saơ ăp ngih jay têh ueh đah rnoh khlăy rhiăng rkeh prăk bâh [on lan nu^h rnoi đê|, ta năp tach jâng gung tiu, cà phê. N’hanh ba. Rnăk vâl wa Bon Dơng Ha Chàng hôm ntơ lah Bap Phượng, a thôn 1 xã Dà Dơng, lah ngoăy tâm âk nu^h ntoh lư tâm nău pah kan jan sa tuch tăm ta ntu\k.

            “Rnăk vâl hên du\t âk lah [ư cà phê n’hanh [ư ba. Rnăk vâl hên mô geh âk neh tuch tăm, kanu\ng geh klâp ma 11 tât 12 tấn cà phê rnglăy, hôm ba r^ klâp ma 3 tấn. ua\nh nsum nău wa\ng sa rnăk vâl le\ geh mbơm oi”.

            N’hao nău rêh nău wa\ng sa an nu^h [on lan đah nău kan mhe lah ntrong kan gay ma xã Dà Dờng rdâk njêng nkual [on lan mhe nâp nâl. A[aơ xã geh 4 rmôt kan tâm kơl mât rong ndrôk êr ta ăp thôn Dà Mpao, Yên Thành, Tân Lâm, Dà Nung A, 1 ntu\k kan ndrel mpeh nău tanh tôk, 1 rmôt kan tăm biăp kao công nghệ mhe, 1 rmôt kan mât tăm cà phê n’hanh du [on tanh cheh way ơm ta thôn Dà Mpao. Ntoh lư kơt [on pah kan [ư tanh cheh thôn Dà Mpao, le\ kơl an âk oh yuh geh rnoh geh âk, nkre lah ntop mât rbăy nău văn hoá way ơm bâh [on lan. Wa Long Ding K’Ba, ta thôn Dà Mpao, xã Dà Dơng nkoch.

            “Gâp way [a [ơ geh nău kop ji mô dơi geh nău dơi pah kan tuch tăm, jêng gâp nsrôih tanh cheh, lah geh nu^h rvăt r^ gâp tăch, lah mô geh nu^h rvăt r^ gâp so\k rgâl nhong, gay ma geh prăk do\ng”.

            Đah âk ntrong kan mbơh nău mbơh tơih, n’gâng kan ta xã Dà Dơng le\ kơl an nu^h [on lan g^t na nê| ăp nău ntru\nh nău kơl an bâh Đảng, ngăn lah mpeh bôk nău kan rdâk njêng nkual [on lan mhe, gay ma nsum soan du nuih n’ơhâm ndrel [ư dơi ăp bôk nău kan. Ăp năm ba năp, nu^h [on lan Dà Dơng le\ tâm rgop êng ăp nău kan ta ntu\k rêh jêng. Kanu\ng tâm năm ba năp nơh, xã le\ rdâk njêng geh rlău 5 km trong bê tông, trong dak bât le\ tâm di to\ng nău to\ djrah an 2.100ha neh pah kan. Bu ranh [on Dơng Gur Ha Long rhơn an g^t:

            “Gâp [a [ơ mbơh tơih an [on lan mpeh nău ntru\nh trong kan bâh Đảng, nău kơl pháp luật bâh ngih dak, gơih pah kan jan sa kơt lah [ư ba, [ư cà phê, mât chăm kơl an oh kon hăn nti tât lôch tât du\t…ntơm nơh, nău rêh bâh [on lan ach o du\t ji ngot, piăng sa mô to\ng, ao nsoh mô geh,oh kon mô geh hăn nti. Hôm a[aơ djăt t^ng Đảng, ngih dak [on lan le\ hun hao ăp nău n’hanh rnăk vâl hên hăn lor bôk năp gay ma [on lan [ư t^ng n’hanh ndrel hun hao”.

            Năm 2016, xã Dà Dờng le\ geh n’gor Lâm Đồng kơp dơn nău geh 19 nău mpo\ng nkual [on lan mhe. Aơ lah xã bôk năp bâh nkuăl Lâm Hà mpeh bôk nău kan nsum aơ.

            Năm ba năp nơh râng geh du hê nu^h bâh xã geh rlău 51 rkeh prăk. Lam xã kanu\ng hôm nha geh 79 rnăk ach o, geh tât 2,5%.

            N’gâng kan n’hanh nu^h [on lan xã Dà Dơng dôl nsum soan nsum nuih n’hâm nsrôih t^ng nău mpo\ng xã nkual [on lan mhe t^ng trong mhe ta năm 2020. wa Lê Hồng Quang, groi kruanh UBND xã Dà Dơng an g^t.

            “Rdâk njêng nkual [on lan mhe r^ mpôl hên [ư t^ng bôk nău kan [onlan g^t, [onlan nchră, [on lan [ư, [on lan ua\nh n’hanh [on lan do\ng. yor ne\ ma rgum geh rnoh tâm rgop bâh [on lan, mô tâm nglah  nu^h yuan mô lah rnoi đê|, le\ rngôch tâm ban da dê, an geh [ư t^ng rdâk njêng nkual [on lan mhe. Yơn lah, gay ma nâp nâl r^ mpôl hên dôl nsrôih [ư t^ng nău ntru\nh 1980 bâh Thủ tướng chính phủ gay ma n’hao nău mpo\ng nkual [onlan mhe, rdâk njêng mbơh dăn nkual [on lan mhe t^ng trong mhe tâm let năp tay.

            Mpôl hên dôl rgum mbơh tơih rgo\ jă [on lan rgâl mhe ăp rnoh neh btơm tăm mô ueh jêng gay ma rgâl jêng tăm biăp kao công nghệ mhe, tâm ban kơt rgum rdâk njêng nău kan tâm kơl kan nsum pah kan jan sa jêng nău tâm rgop gay ma hun hao pah kan jan sa, n’hao nău geh”.

Nu^h rlang: Thị Đoắt

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng