VOV4.Mnông: Nkuăl Cư Jút, n’gor Dak Nông tâm ba năp nơh du\t mât ua\nh nta nău nơih kơl an nu^h ach o, rnăk geh nău rêh jêr jo\t, ăp nău dơh nơih gay ma hun hao wa\ng sa bah ach o tâm ne\ geh bôk nău kan rgum le\ ăp rnoh kan gay ma hun hao rdâk njêng pă ngih jay an nu^h ach o, rnăk dăch ach o mô geh ngih jay gu\.

Bôk nău kan ngih tâm rnglăp pă an nu^h ach o dôl geh ăp gâl kan, n’gâng kan n’hanh Mặt trận tổ quốc Việt Nam nkuăl Cư Jut rgum [ư geh săk rnglăy. T^ng ne\, Uỷ ban Mặt trận tổ quốc Việt Nam nkuăl Cư Jút jêng ntung njo\ đah ăp doanh nghiệp, ăp nu^h lo\ng nuih n’hâm đah nu^h ach o. đah ntrong kan pă di nu^h, kloh rjăp, na nê|, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nkuăl Cư Jút le\ [ư ueh nău kan rgo\ jă jay tâm rnglăp kơl an nu^h ach o. kơp bâh bôk năm 2015 tât a[aơ, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nkuăl Cư Jút le\ rgum rgop bâh ăp nu^h n’hanh ntu\k lo\ng nuih n’gâm rdâk njêng mhe geh 5 mblâm ngih tâm rnglăp pă an nu^h ach o.

Wa Y Đêng Niê- Groi kruanh UBMTTQ Việt Nam nkuăl Cư Jút, n’gor Dak Nông an g^t.

Tâm ba năp nơh, đah nău nt^m leo kan bâh nkuăl uỷ, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nkuăl Cư Jút [ư mbơh tơih rdâk njêng ngih tâm rnglăp vơt rhơn Đại hội đảng bộ nkuăl tal 6, a[aơ mpôl hên le\ geh mbơh [ư 5 mblâm ngih tâm rnglăp đah rnoh khlăy ăp ngih lah 35 rkeh prăk ta xã Nam Dong, nkuăl têh Tâm Thắng.

Yuh Nông Thị Ương du rnăk ach o ta thôn 9, xã Nam Dong, nkuăl Cư Jút, n’gor Dak Nông, mbơh: sai yuh roh ơm, săk păng nơm geh nău ji, mô dơi pah kan, kon hôm jê|, jay kanung knơm tâm 7 sào neh tăm bum mbo jêng nău geh ăp năm mô to\ng tâm nău rêh, nău jêr, nău ach o t^ng groi mbro. Mhe aơ, yuh Nông Thị Ương geh pă an ngih jay tâm rnglăp. Yuh du\t rhơn yor bâh ntơm aơ geh ngih jay ueh nâp, mô hôm rvê  truh mih, duh nar tay đo\ng.

Nău rêh bâh rnăk gâp du\t jêr jo\t, sai gâp roh ơm, kon hôm nha jê|, ăp năm nău geh mô âk, gâp dăn njoăl nău lah ueh tât nkuăl le\ an gâp ngih jay aơ.

T^ng nău mbơh bâh wa Y Đêng Niê- groi kruanh Uỷ ban Mặt trân Tổ quốc Việt Nam nkuăl cư Jút, ntu\k dôl nsrôih tâm rgop đah ăp n’gâng kan, ntu\k kan, ăp xã nkuăl têh tât ăp nkual [on lan rgo\ jă [on lan bâh nău tâm pêt tâm ro\ng, ndrel tâm kơl an nu^h ach o, tât râng tâm rgop kơl prăk an nu^h ach o n’hanh rdâk njêng ngih jay tâm rnglăp pă an rnăk mô geh ngih jay gu\.

Gay ma geh nău tâm ban u\ch bâh Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nkuăl Cư Jút le\ nt^m đă Mặt trận Tổ quốc xã, nkuăl têh an geh mbơh kloh rjăp na nê| ta nău do\ng prăk, na nê| lah do\ng prăk nsum an di đah nkô|, di đah nu^h dơi kơl.

T^ng nău nchrăp bâh a[aơ tât le\ năm 2015, Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nkuăl mbra tâm rgop tay đah n’gâng kan ăp xã nkuăl têh, rdâk njêng tay 8 mblâm ngih tâm rnglăp pă an rnăk ach o đah rnoh prăk tâm rgop kơl an nu^h ach o.

Wa Y Đêng Niê- groi kruanh Uỷ ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam nkuăl Cư Jút n’gor Dak Nông an g^t tay.

Nsrôih tât du\t năm 2015, ăp xã, ăp nkuăl têh rdâk njêng geh du\t đê| lah 8 mblâm ngih jay le\ geh tâm nchrăp lor.

Đah nău mât kơl bâh ăp gâl kan đảng, n’gâng kan ăp gâl n’hanh nău tâm rgop na nê| đah ăp n’gâng kan, ntu\k kan, tâm let năp tay mbra geh tay âk ngih jay tâm rnglăp gay ma kơl an ăp rnăk ach o du\t jêr jo\t geh ntu\k gu\ âm đăp mpăn, njêng nău nsrôih an khân păng hun hao tâm nău rêh.

 

 

Nu^h rblang: Thị Đoắt

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng