Joi g^t mpeh nău kan ngăn ta ntu\k an saơ, tâm ban kơt âk ntu\k êng, rnôk geh [ư bôk nău kan rdâk njêng nkual [on lan mhe, Đạ Huoai le\ geh ăp njoat hăn kơt lah: njêng rnâng kan nt^m leo ăp gâl kan, mbơh tơih, rgo\ jă n’hanh rgum rdâk njêng ăp nău mpo\ng kan t^ng nău mpo\ng bâh ngih dak mpeh nkual [on lan mhe. Yơn lah, tâm nău nt^m đă n’hanh leo kan, Đạ Huoai le\ geh ăp ntrong kan m,he tâm di đah nău geh ngăn ta ntu\k, na nê|:tâm nău nt^m đă, nkuăl Đạ Huoai geh ăp nău ntru\nh ndrel đah rdâk njêng nkual [on lan mhe đah nău [ư t^ng rơh rgo\ jă nti n’hanh pah kan t^ng nău m^n ueh ang Hồ Chí Minh” n’hanh [ư t^ng Nghị quyết Trung ương 4 khoá 11. cán bộ, dảng viên, na nê| lah cán bộ, đảng viên leo kan ăp ntu\k kan, n’gâng kan, ăp ntu\k an geh hăn lor bôk năp tâm nău tât rdâk njêng nkual [on lan mhe, nkre lah, rdâk njêng, ua\nh nđôi n’hanh pơk hvi nău kan ntoh lư tâm ăp ntrong kan. Mbra dơi lah nkoch tât ăp nău kan geh săk rngăy kơt lah: rdâk njêng trong hăn ta nkual [on lan t^ng ntrong kan “{on lan [ư nău kan, ngih dak kơl ndơ do\ng”, “Nar pơh ueh nđir n’hanh ăp trong hăn ueh”, “Tring hăn mô geh ndok”, “Bu ur donh rgum ndok”, “Tâm rgop prăk kơl an bu ur ach o”, “Mom ndăm tât râng [ư trong hăn ta nkual [on lan”, “Câu lạc bộ mom ndăm pah kan an nău geh bâh 100 rkeh rpăk/ha”, “Câu lạc bộ pah kan tăm sầu riêng 200 rkeh prăk/ha”..ntơm geh bâh nău ngăn, [on lan lah nu^h geh dơn nău dơn bâh bôk nău kan rdâk njêng nkual [on lan mhe jêng nkuăl Đạ Huoai geh nău ntru\nh, rnôk [ư ntuh kơl rdâk njêng nkual [on lan mhe, bâh ăp rph r[un nchră ta thôn, [on, nu^h [on lan le\ tâm nchră, dơn nguay săch rdâk njêng ăp ntil ndơ geh ns^t tay nău geh ueh, na nê| an khân păng n’hanh đă rnâng kan ua\nh nđôi ntuh kơl, bâh ne\, ntrôl nău kan , n’hao nău dơi pah kan, njrăng roh rui tâm nău ntuh kơl, mô lah, rnôk [ư ăp nău kan ta ntu\k, ăp gâl kan uỷ, n’gâng kan an geh [ư ueh nău kan: [on lan g^t, [on lan nchră, [on lan [ư, [on lan ua\nh nđôi.

            Yor nău way kan le\ rngôch nu^h [on lan bâh nkuăl geh pah kan jan sa, rnoh nău rêh hôm đê|…jêng nkuăl geh nău ntru\nh rnôk [w rdâk njêng ntung trong u\nh nar, nău rêh jêng mpeh nt^m nti, dak si, văn hoá..rlău ma nău ndăn rnoh prăk ntuh kơl bâh tơm prăk ngih dak n’hanh rgo\ jă ăp doanh nghiệp ta ntu\k, nkuăl aơ rgum le\ soan [on lan đah nău kan: ăp rnăk geh rnoh rêh râng geh mbơm oi n’hanh têh ndro\ng mbra tâm rgop prăk, hôm ăp rnăk jêr jo\t, ach o, dăch ach o mbra rgum tâm ntop kan nar kan. Đah ntrong kan ne\, ăp rnăk geh rnoh rêh tâm ban n’hanh mbơm oi mbra ntop prăk, hôm ăp rnăk jêr jo\t, ach o, dăch ach o mbra rgum rnoh prăk nar pah kan. Đah ntrong kan ne\, tâm ăp năm ba năp, Đạ Huoai le\ rgum geh bar pe jât rmen prăk tâm ntu\k [on lan gu\ gay ma tâm rgop nău kan ndơ do\ng, ntung trong, điện- trong-ngih nti-trạm, na nê| lah rdâk njêng trong hăn nkual [on lan. Đah ntrong kan “{on lan [ư nău kan, ngih dak kơl ndơ kan”, Đạ Huoai lah ntu\k bôk năp ta n’gor [ư t^ng dơi nău kan rgum soan [on lan gay ma rdâk njêng trong hăn nkual [on lan, geh UBND n’gor pă an Bằng khen, [ư ua\nh năl nău kan, pơk hvi ta lam n’gor. Nău du\t nkah lah: lôch geh [ư lôch nău ntuh kơl rdâk njêng trong hăn nkual [on lan t^ng nău nchrăp ne\, nkuăl Uỷ pă nău kan an Mặt trận, ăp ntu\k kan đoàn rgo\ jă [on lan mât, ndrăy, n’hao nău dơi kan bâh le\ ntrong kan [ư trong nkual [on lan, tâm ban kơt ăp nău kan êng.

            Ta meng ne\, gay ma n’hao nău geh, đăp mpăn nău rêh an [on lan, nkualư ua\nh njrăng nău kan ntuh kơl rgâl mhe tơm tăm t^ng ntrong kan an tâm di đah nău ơm geh n’hanh ntu\k tăch rgâl. Bâh ta nău ne\, tâm ăp năm ba năp, nkuăl Đạ Huoai le\ rgum ntuh kơl prăk, mbơh ndơ\ khoa học kĩ thuật n’hanh rgo\ jă [on lan rgâl jêng pah kan owo ăp ntil ndop đah tơm sầu riêng bâh ta ntu\k đah sầu riêng mhe n’hanh du đê| ntil tơm sa play an geh wa\ng sa âl. Rlău ma ne\, ntu\k kan mât tăm tâm breh đah ăp ntil tơm tăm êng gay ma n’hao nău geh kơt lah: tăm tơm rbu\t ta nâm bri, tăm chè ta  tơm sầu riêng, tăm điều tâm breh đah sầu riêng.

            Đah ăp ntrong kan aơ, nău [ư t^ng bôk nău kan rdâk njêng nkual [on lan mhe bâh nkuăl Đạ Huoai dơi geh ăp nău geh du\t têh. Tât a[aơ, 8/8 xã bâh nkuăl le\ geh nău mpo\ng mpeh nkual [on lan mhe, bar xã lah Đạ Oai, Hà Lâm geh 16/18 nău mpo\ng mbra lôch 2 nău mpo\ng hôm e ta du\t năm 2014; 3 xã geh Mađaguôi, Đạ Tồn, Đạ M’ri geh 10-12/18 nău mpo\ng, 3 xã hôm e lah Đạ Ploa,Đoàn Kết, Phước Lộc geh 6/19 nău mpo\ng.
NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng