VOV4.Mnông: N’hao nău way kan ơm tahen wa Hồ, ur sai tahen ơm Hoàng Nhật Tân ta thôn 7, xã Ea Tur, nkuăl cư Kuin, n’gor Dak Lăk rgum hun hao wa\ng sa đah nău kan tăm tâm breh tiu đah cà phê, lah nu^h rlet nău jêr jo\t  [ư wa\ng sa blău ta ntu\k.

 

              Wa Hoàng Nhật Tân deh năm 1955, lah nu^h kan ta ntu\k kan mât ua\nh tahen ơm ta thôn 7 xã Eaktur, nkuăl Cư Kuin, n’gor Dak Lak. Năm 1973, wa lăp hăn tahen, geh pă kan ta ntu\k kan xăng dầu bâh Đoàn 559, Trung đoàn 671 tât râng tâm lơh đah Mỹ. khay 6 năm 1981, bar hê ur sai s^t [on tơm Hưng Hà, Thái Bình. Rnăk vâl pah kan lo\ mir ăp năm mô to\ng sa, mô geh ndơ do\ng, ur sai wa nchră hăn ta nam pah kan wa\ng sa mhe. Ntu\k rlu jâng bôk năp lah ta nkuăl Dak Mil, Dak Nông, lôch ne\ tât khay 4 năm 1985, nchoăn  s^t gu\ nkre ta thôn 7 xã Eaktur, nkuăl Cư Kuin.

                          Rnôk bôk năp, bar hê ur sai geh 2 ha neh [ư cà phê. Yor mô to\ng rnoh dak to\, cà phê mô geh âk play n’hanh kh^t kro. Đah nău m^n bâh du hê tahen, mô plơ\ ruch ta năp ach o, wa m^n ua\nh nău kan tăm cà phê tâm breh đah tiu. Nău ntru\nh rgâl nău kan jêng tăm tâm breh, tât a[aơ, 2 ha cà phê ranh ntơm nơh le\ lah mir cà phê tâm tâm breh ueh nđir. Wa jêng nu^h bôk năp tâm thôn [ư nău kan tăm tâm breh aơ. A[aơ, rnăk vâl wa geh 1,6ha cà phê tăm tâm breh đah tiu n’hanh 5 ha cao su. Đah nău kan cà phê tăm tâm breh đah tiu, tâm năm 2015 mhe nơh, wa geh rlău 5 tấn cà phê, 1,8 tấn tiu. Le\ nău geh du năm rlău 400 rkeh prăk. Wa Hoàng Nhật Tân nkoch:

Bâh mpang ti  dơm, ua\nh năl nu^h tahen s^t r^ ăp nău kan an geh nsrôih pah kan jan sa đah soan kan nơm. Ur sai nsrôih pah kan, do\ng mpêt nkrem, tâm rgop rvăt tay neh kan, pơk hvi tay rnoh neh tăm. Lôch ne\ I ur tăch tay ndơ êng đo\ng, I sai [ư mir. A[aơ hôm nha geh 1,6 ha cà phê n’hanh 5 lô cao su.

            Tâm thôn [on, rnăk vâl wa le\ [ư t^ng ăp nău ntru\nh bâh ta ntu\k, tât râng to\ng ăp nău kan yor thôn leo [ư. Rlău ma ne\, wa hôm nha nta nău npih kơl an ăp rnăk êng ndrel hun hao wa\ng sa kơt lah tâm mbơh nău kan mât chăm mô lah an rnăk mô to\ng pah p^t ndơ do\ng manh mô so\k prăk kon n’hanh nta nău nơih an ăp mom ndăm tâm thôn geh nău kan. Wa Nguyễn Đình Viện- kruanh Hội cựu chiến binh thôn 7, xã Eaktur, nkuăl Cư Kuin an g^t:

            Lôch rnôk rlet le\ nău jêr jo\t bâh kăl e, rnăl vâl ur sai wa Tân le\ nsrôih rong kon n’hanh [ư tay neh mir gay ma hun hao wa\ng sa. Rơh hun hao pơk hvi tay nău tăch cà phê le\ nta tay nău nơih tâm nău pah kan jan sa an âk mom ndăm kơt lah nchoăn rdeng ndơ an bu, n’hanh kơl an âk rnăk jêr jo\t êng. Nsrôih tât râng nău kan ntu\k rêh jêng, hăn bôk năp ntop ta rnoh tơm prăk ta ntu\k, tơm prăk ngih dak…ua\nh nsum rnăk vâl ta rnoh dơi kơl hăn lor bôk năp, lah nu^h tahen ơm way ơm bâh tahen wa Hồ, rnăk vâl ur sai wa Tân le\ dơi [ư nău ne\. đah nău m^n “tâm rlong lah ro\ng dak, ro\ng dak lah tâm rlong” gay ma [ư nău ntoh ang an ăp nu^h êng kơt nti n’hanh [ư t^ng.

            Wa Phan Viết Long- kruanh Hội cựu chiến binh xã Eaktur, nkuăl Cư Kuin an g^t: nău ntru\nh bâh cựu chiến binh xã lah ăp nu^h kan ndrel tâm kơl hun hao wa\ng sa, kơl an ăp rnăk ach o. năm 2015, ntuưk kan geh 458 nu^h kanu\ng geh 3 nu^h ach o. nău geh nsum mpeh wa\ng sa kơt lah mbơm oi da dê, rnoh nu^h geh oi n’hanh sâm geh klâp ma 35%. Ăp năm, ntu\k kan rgo\ jă nău tâm rgop prăk, gay ma an ăp nu^h kan geh nău rêh jêr jo\t manh mô kơp prăk kon. Rlău ma ne\ hôm nha geh “bôk nău kan do\ng mpêt nkrem t^ng nău wa Hồ nti” rdâk njêng ngih tâm ro\ng an nu^h ach o. wa Phan Viết Long, kruanh Hội cựu chiến binh xã Eaktur ngơi:

            năp lor ma lah t^ng nău Nghị quyết bâh trung ương hội, n’gor tât nkuăl, tâm ne\ gay ma mât đăp mpăn ăp nu^h kan ndrel pah kan hun hao wa\ng sa ueh, r^ nău ma rnâng kan leo kan tâm ban kơt ta nkuăl ndơ\ mbơh nău mpo\ng nsrôih ne\ lah rgo\ jă le\ ăp oh nô cựu chiến binh nti ăp nău kan khoa học mhe do\ng tâm nău kan mât rong n’hanh tuch tăm, kơt lah rnăk vâl wa Tân, rlău ma nău gơih r^ do\ng kơt nău kan wa\ng sa mpeh tơm tâm breh cà phê n’hanh tiu, tâm rnôk nu^h [on lan văr ne\ ê ho\ geh r^ rnăk vâl wa Tân le\ geh [ư t^ng nău kan ne\ hôm.

            Hun hao đah nău dơi kan nơm bâh săk nơm gay ma rdâk njêng rnăk vâl geh nău rêh hơm răm, đăp mpăn, wa Hoàng Nhật Tân tâm di lah nu^h tahen wa Hồ.

 

Nu^h rblang: Thị Đoắt


NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng