VOV4.Mnông: Bâh ntơm kăl e, [on lan kan lo\ mir ta xã Lạc Xuân, nkuăl Đơn Dương, n’gor Lâm Đồng way geh tăm êng đah ăp ntil biăp way ơm ta ntu\k jêng lah geh rnôk geh âk, geh rnôk mô geh rph dơm. Âk rnăk [on lan a[aơ le\ nănh do\ng nău pah kan t^ng ntrong tuch tăm công nghệ mhe, rgâl mhe tơm tăm gay ma bah tăm du ntil tơm tăm tâm nău tuch tăm.

 

Ntơm nơh, ăp yan, ta mir tơm bâh rnăk nô Nguyễn Quốc Thanh ta thôn Giãn Dân kanu\ng tăm du ntil tơm kơt lah blân srat mô lah tuh vơr, bắp sú…yor kơt ne\, geh ăp yan yor geh bu tuh, trôk nar mô ueh lăng, ndơ tăm mô jêng r^ rnăk vâl nô roh dơm du\t âk, ăp yan I geh r^ nu^h rvăt mpet rnoh khlăy jêng nău geh mô âk đo\ng. bâh ne\, nô le\ hăn joi kơt nti âk ntu\k gay ma [ư ngih jal, ngih bil n’hanh hăn lor bôk năp ndơ\ nău kan tuch tăm mât rong công nghệ mhe do\ng ta ntu\k. bôk năp, yor mô to\ng prăk, mô tă g^t nău kan jêng knau\ng kanu\ng rlong [ư ta 2 rbăn met vuông neh [ư jay jal, jay bil gay ma tăm biăp, kao t^ng ntrong công nghệ mhe. Lôch ne\ saơ geh săk rnglăy bâh nău kan tuch tăm công nghệ mhe ns^t tay, nô Nguyễn Quốc Thanh le\ mô rlu pơk tay rnoh neh [ư jay jal, jay bil gay ma pah kan. Tât a[aơ, le\ rngôch rlău 1 ha neh tuch tăm bâh rnăk nô Thanh le\ geh nku\m ma jay jal, jay bil đah le\ ntu\k d^ng dak to\ êng n’hanh tâm ăp ntu\k pah kan le\ geh [ư ma máy mok jêng mô ir hoach nar pah kan ma nău geh săk rnglăy du\t âk.

A[aơ, tâm ăp nkual ngih jay jal, jay bil bâh rnăk nô Nguyễn Quốc Thanh ăp yan geh âk ntil biăp, kao ndrel geh pah kan. A[aơ, geh 5 ntil tơm tăm dôl hun hao ueh ta mir tăm lah tơm kao đồng tiền, kao cẩm chướng, hao hồng, mbrăch, blân srat. Nô Nguyễn Quốc Thanh an g^t: “Bâh geh hun hao nău pah kan tuch tăm t^ng ntrong công nghệ mhe jêng rnăk vâl gâp mơ geh tăm âk ntil tơm tăm êng êng. Tăm tâm jay bil, jay jal he mô knơm ta trôk nar, yan khay kơt tăm bah dih kơt ntơm nơh. Geh âk ntil tơm tăm ntơm nơh gâp mô geh tăm yơn a[aơ le\ geh jay bil, jay jal gâp le\ geh tăm, n’hanh du\t ueh jêng. Ntơm nơh kanu\ng tăm du ntil tơm tăm r^ lah ma mô jêng mbra roh dơm le\ du yan, hôm a[aơ, tăm âk ntil tơm tăm r^ rơh tơm aơ he hôm nha geh tơm êng , mô hôm rvê. Rlău ma ne\, tăm âk ntil tơm kơl an he [ư ueh neh, bah tu, bu tuh ntưp trêng”.

Tât a[aơ, lôch 4 năm rgâl mhe tơm tăm, do\ng kơt nău pah kan tuch tăm t^ng ntrong công nghệ mhe, rnăk vâl nô Nguyễn Quốc Thanh mô dơn geh ăp nău geh đăp mpăn ma “le\ geh ndơ sa ndơ nkrem”. Đah rlău 1 ha rnoph neh jay jal, jay bil, ăp năm ns^t tay an rnăk vâl nô nău geh rlău 1 rmen prăk n’hanh pă nău kan an rlău 10 nu^h pah kan ta ntu\k. n’hanh nău kan tuch tăm t^ng ntrong công nghệ mhe ta rnăk nô Nguyễn Quốc Thanh le\ jêng ntu\k kơt ua\nh pah kan  an âk rnăk ta ntu\k tâm ba năp nơh. Đah nău tă g^t kan bâh nơm, nô Nguyễn Quốc Thanh le\ đă mbơh, kơl an âk rnăk [on lan ta ntu\k gay ma rgâl mhe tơm tăm n’hanh do\ng pah kan t^ng ntrong công nghệ mhe gay ma bah nău kan tuch tăm du ntil tơm tăm  n’hanh n’hao nău geh ta du rnoh neh tuch tăm.

Wa Nguyễn Tấn Hùng- groi kruanh UBND xã Lạc Xuân, nkuăl Đơn Dương, n’gor Lâm Đồng an g^t: “Bâh geh do\ng pah kan t^ng ntrong kan tuch tăm công nghệ mhe ma âk ntil tơm tăm mhe le\ geh ndơ\ do\ng geh nău dơi n’hanh ns^t tay săk rnglăy wa\ng sa âk an nu^h [on lan ta ntu\k. tâm let năp tay, mpôl hên mbra ua\nh nchrăp nt^m kơl an [on lan gay ma khân păng hun hao tuch tăm công nghệ mhe t^ng ntrong nâp nâl, săk rnglăy”.

Nu^h rblang: Thị Đoắt

 

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng