Bi mni kơ Awa Hô (Ca ngợi Bác Hồ)

Nău mprơ: Êđê

Nu\ih mprơ: Aduôn Khuen

{on Kla, xă Êa Ana, nkuăl Krông Ana, n’gor Daklak

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng