{o# đo#i {ok Hô (Bộ đội Bác Hồ)

Nău mprơ: Bahnar

Nu\ih mprơ: Đinh Văn Vinh

Nkuăl têh Kông Chro, nkuăl  Kông Chro, Gialai

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng