Êman đoh kyâo (Voi kéo gỗ)

Dc: Êđê

Dx: Y‘Wan Niê Êban

{on Êa Ktur, xă Êa Ktur, nkuăl C|ư\ Kui`, n’gor Dak Lak

NTU\K RGUM BÔK NTUH NĂU NGƠI RNOI MPÔL ĐÊ| VOV4 NKUAL TÂY NGUYÊN
Mbrô: 19A trong Lê Duẩn, Nkual [on têh Buôn Ma Thuột, n'gor Dak Lak
Giám đốc : Vũ Hải Định
Groi Giám đốc: Hoàng Trung Dũng