Từ khóa
Tìm kiếm trong
Tìm theo chuyên mục
Tìm từ ngày Đến ngày
Hệ thống tìm thấy 99 kết quả

Jơnau tơnggit dơ\ 7, ngai 24-05-2014

Jơnau tơnggit dơ\ 7, ngai 24-05-2014

Ngày phát hành 10:16 | 19/4/2019

Lượt nghe: 520

{lo\k dơ\ng 1 khei ‘năr kơ Tây Nguyên – Năr [ar, ‘năr 30-6-2015

{lo\k dơ\ng 1 khei ‘năr kơ Tây Nguyên – Năr [ar, ‘năr 30-6-2015

Ngày phát hành 10:16 | 19/4/2019

Lượt nghe: 497

Pâ tơdroăng roh mê nah a Tây Nguyên – Hâi 2 lơ 30.06.2015

 Pâ tơdroăng roh mê nah a Tây Nguyên – Hâi 2 lơ 30.06.2015

Ngày phát hành 10:16 | 19/4/2019

Lượt nghe: 272

Anih lơh broa\ jơnau đơs Việt Nam ngan ngồn geh mut ngui ma\y pờ tơlik FM pràn 20 KW tàm Vĩnh Phúc (Dơ\ 7, ngai 25-07-2015).

Anih lơh broa\ jơnau đơs Việt Nam ngan ngồn geh mut ngui ma\y pờ tơlik FM pràn 20 KW tàm Vĩnh Phúc (Dơ\ 7, ngai 25-07-2015).

Ngày phát hành 10:16 | 19/4/2019

Lượt nghe: 195

Pô ngă bruă ba mđung êlan mđung asa\p blu\ - knăm 1 hruê 07.09.2015.

Pô ngă bruă ba mđung êlan mđung asa\p blu\ - knăm 1 hruê 07.09.2015.

Ngày phát hành 10:16 | 19/4/2019

Lượt nghe: 268

Kah dùl tơngai Tây Nguyên ( Dơ\ 3, ngai 30-6-2015).

Kah dùl tơngai Tây Nguyên ( Dơ\ 3, ngai 30-6-2015).

Ngày phát hành 10:16 | 19/4/2019

Lượt nghe: 483

Rađiô nơ\r pơma Việt Nam io\k yua kmăi rapor FM pran 20KW tơ\ dêh char Vĩnh Phúc - ‘năr 6 năr 25-7-2015

Rađiô nơ\r pơma Việt Nam io\k yua kmăi rapor FM pran 20KW tơ\ dêh char Vĩnh Phúc - ‘năr 6 năr 25-7-2015

Ngày phát hành 10:16 | 19/4/2019

Lượt nghe: 247

Hồ Chí Minh lướt chơớc lêy c’lâng trông dấc k’tiếc:G’lúh lướt clá tr’ang

Hồ Chí Minh lướt chơớc lêy c’lâng trông dấc k’tiếc:G’lúh lướt clá tr’ang

Ngày phát hành 10:16 | 19/4/2019

Lượt nghe: 227

Ban Dân tộc (VOV4)

Ban Dân tộc (VOV4)

Ngày phát hành 10:16 | 19/4/2019

Lượt nghe: 136

Ban Dân tộc (VOV4) là đơn vị sự nghiệp trực thuộc Đài Tiếng nói Việt Nam, là đầu mối tổ chức, quản lý điều hành các chương trình phát thanh tiếng dân tộc thiểu số của Đài.

Bh’nơơn âng bh’rợ tr’thi x’rặ: đợ manuýh vêy pr’ắt bh’rợ liêm chr’nắp. g’lúh 5

Bh’nơơn âng bh’rợ tr’thi x’rặ: đợ manuýh vêy pr’ắt bh’rợ liêm chr’nắp. g’lúh 5

Ngày phát hành 10:16 | 19/4/2019

Lượt nghe: 343

Hệ phát thanh dân tộc VOV4

Hệ phát thanh dân tộc VOV4

Ngày phát hành 10:16 | 19/4/2019

Lượt nghe: 170

Xay moon pazêng tác phẩm bơơn ch’ner báo chí k’tiếc k’ruung g’lúh 10- c’moo 2015

Xay moon pazêng tác phẩm bơơn ch’ner báo chí k’tiếc k’ruung g’lúh 10- c’moo 2015

Ngày phát hành 10:16 | 19/4/2019

Lượt nghe: 136

Đài p’rá VN bơơn ch’ner Báo chí VN đắh HIV/AIDS g’lúh 4.

Đài p’rá VN bơơn ch’ner Báo chí VN đắh HIV/AIDS g’lúh 4.

Ngày phát hành 10:16 | 19/4/2019

Lượt nghe: 378

Khaw tin 19H harei 28/4 saong 6h30 harei 29/4

Khaw  tin 19H  harei 28/4 saong 6h30 harei 29/4

Ngày phát hành 10:16 | 19/4/2019

Lượt nghe: 197

Người dân tộc thiểu số đói nghèo một phần do “đói thông tin” *

Người dân tộc thiểu số đói nghèo một phần do “đói thông tin” *

Ngày phát hành 10:16 | 19/4/2019

Lượt nghe: 346

VOV4.VN – Vì sao phải phát thanh tiếng dân tộc? Theo ông Đỗ Văn Chiến, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng, Chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc, với đặc điểm nước ta có 53 dân tộc thiểu số, “một bộ phận không biết tiếng Việt, do vậy phải phát thanh tiếng dân tộc để họ nghe, hiểu, tiếp cận với chủ trương của Đảng và Nhà nước; giữ gìn tiếng nói, chữ viết, văn hóa; làm đa dạng không gian giao tiếp, tăng cường giao lưu…”. VOV4.VN trân trọng trích phát biểu của ông Đỗ Văn Chiến tại Hội thảo “Định hướng phát triển tiếng dân tộc thiểu số trên sóng Đài TNVN” (5/2017).

Pơxiâm po hneăng hôp tơ’noăng pâ nhoa#m tơnêi têa roh má 9 a pơlê kong xiâm Hà Nội – Hâi 1 lơ 07.12.2015

Pơxiâm po hneăng hôp tơ’noăng pâ nhoa#m tơnêi têa roh má 9 a pơlê kong xiâm Hà Nội – Hâi 1 lơ 07.12.2015

Ngày phát hành 10:16 | 19/4/2019

Lượt nghe: 193

Pơ gơ\r hop ako\m mă 2, Kuo#k ho#i jăl XIV – Năr 4, ‘năr 20-10-2016

Pơ gơ\r hop ako\m mă 2, Kuo#k ho#i jăl XIV – Năr 4, ‘năr 20-10-2016

Ngày phát hành 10:16 | 19/4/2019

Lượt nghe: 211

Padưr t’bấc phủ sóng VOV đhị vel đông tỉnh Kon Tum

Padưr t’bấc phủ sóng VOV đhị vel đông tỉnh Kon Tum

Ngày phát hành 10:16 | 19/4/2019

Lượt nghe: 305

Hdơr kơ sa wưng ti Dap kngư – knăm 2 hruê 30.06.2015.

Hdơr kơ sa wưng ti Dap kngư – knăm 2 hruê 30.06.2015.

Ngày phát hành 10:16 | 19/4/2019

Lượt nghe: 380

Hdor glăi sa rơnuk pơ kual }ư\ Siang. Hrơi 2, lơ 30-6-2015

    Hdor glăi sa rơnuk pơ kual }ư\ Siang. Hrơi 2, lơ 30-6-2015

Ngày phát hành 10:16 | 19/4/2019

Lượt nghe: 505

Sang mđung asa\p blu\ Việt Nam mphu\n ba yua măi mđung asa\p FM ho\ng ai ktang 20Kw ti ]ar Vĩnh Phúc - knăm 6 hruê 25.07.2015.

Sang mđung asa\p blu\ Việt Nam mphu\n ba yua măi mđung asa\p FM ho\ng ai ktang 20Kw ti ]ar Vĩnh Phúc -  knăm 6 hruê 25.07.2015.

Ngày phát hành 10:16 | 19/4/2019

Lượt nghe: 219

Nkah du rơh Tây Nguyên - Nar bar, lơ 30-6-2015

Nkah du rơh Tây Nguyên - Nar bar, lơ 30-6-2015

Ngày phát hành 10:16 | 19/4/2019

Lượt nghe: 254

Đài Tiếng nói Việt Nam ntơm lăp do\ng máy phát FM nău dăng 20 KW ta n’gor Vĩnh Phúc. (Nar prao, lơ 25-7-2015)

Đài Tiếng nói Việt Nam ntơm lăp do\ng máy phát FM nău dăng 20 KW ta n’gor Vĩnh Phúc. (Nar prao, lơ 25-7-2015)

Ngày phát hành 10:16 | 19/4/2019

Lượt nghe: 218

Rơ’jiu xiâm Việt Nam pơxiâm xúa kơmăi ‘no hyôh FM ivá 20KW a kong pơlê Vĩnh Phúc – Hâi 6 lơ 25.07.2015

Rơ’jiu xiâm Việt Nam pơxiâm xúa kơmăi ‘no hyôh FM ivá 20KW a kong pơlê Vĩnh Phúc – Hâi 6 lơ 25.07.2015

Ngày phát hành 10:16 | 19/4/2019

Lượt nghe: 272

Truền thống chắp hơnh- nhâm mâng bhr’dang lướt ooy ha y chroo.

Truền thống chắp hơnh- nhâm mâng bhr’dang lướt ooy ha y chroo.

Ngày phát hành 10:16 | 19/4/2019

Lượt nghe: 274

Khoa GGWLPA m[s dêh ]ar ta bơkơtuai kơ tơlơi bơwih [ong – mơnuih mơnam

Khoa GGWLPA m[s dêh ]ar ta bơkơtuai kơ tơlơi bơwih [ong – mơnuih mơnam

Ngày phát hành 10:16 | 19/4/2019

Lượt nghe: 113

Hệ phát thanh dân tộc VOV4

Hệ phát thanh dân tộc VOV4

Ngày phát hành 10:16 | 19/4/2019

Lượt nghe: 184

Mu\t pơrjum dờng pơlòng kờ` gơboh mờ dà lơgar gùt lơgar dơ\ 9 bơyai lơh tàm càr lơgar Hà Nội (Dơ\ 2, ngai 07-12-2015)

Mu\t pơrjum dờng pơlòng kờ` gơboh mờ dà lơgar gùt lơgar dơ\ 9 bơyai lơh tàm càr lơgar Hà Nội (Dơ\ 2, ngai 07-12-2015)

Ngày phát hành 10:16 | 19/4/2019

Lượt nghe: 249

Mu\t pơrjum dơ\ 2, Gơnoar ala mat dà lơgar kơnă XIV. (Dơ\ 5, 20- 10- 2016)

Mu\t pơrjum dơ\ 2, Gơnoar ala mat dà lơgar kơnă XIV. (Dơ\ 5, 20- 10- 2016)

Ngày phát hành 10:16 | 19/4/2019

Lượt nghe: 126

Mphu\n po\k klei bi k[^n tal 2 Quốc hội gưl XIV – kna\m pa\, hruê 20/10/2016.

Mphu\n po\k klei bi k[^n tal 2 Quốc hội gưl XIV – kna\m pa\, hruê 20/10/2016.

Ngày phát hành 10:16 | 19/4/2019

Lượt nghe: 151

Tổng giám đốc Đài p’rá Việt Nam bhrợ bhiệc đhị Bình Định

Tổng giám đốc Đài p’rá Việt Nam bhrợ bhiệc đhị Bình Định

Ngày phát hành 10:16 | 19/4/2019

Lượt nghe: 250

Cau lơh broă pờ tơlik jơnau đơs (Dơ\ 2, 07- 09- 2015)

Cau lơh broă pờ tơlik jơnau đơs (Dơ\ 2, 07- 09- 2015)

Ngày phát hành 10:16 | 19/4/2019

Lượt nghe: 284

Quốc hội tâm nchră mpeh wa\ng sa- rêh jêng kon nu^h

Quốc hội tâm nchră mpeh wa\ng sa- rêh jêng kon nu^h

Ngày phát hành 10:16 | 19/4/2019

Lượt nghe: 106

Quốc hội cribơyai bè lơh sa- mpồl bơtiàn

Quốc hội cribơyai bè lơh sa- mpồl bơtiàn

Ngày phát hành 10:16 | 19/4/2019

Lượt nghe: 121

Họp báo bhiệc bhan phát thanh prang k’tiếc k’ruung g’lúh XIII

Họp báo bhiệc bhan phát thanh prang k’tiếc k’ruung g’lúh XIII

Ngày phát hành 10:16 | 19/4/2019

Lượt nghe: 130

Bh’rợ ta luôn “Cher đoọng t’dzoọt a ham bhrôông – Cher đoọng pr’ặt tr’mông”

Bh’rợ ta luôn “Cher đoọng t’dzoọt a ham bhrôông – Cher đoọng pr’ặt tr’mông”

Ngày phát hành 10:16 | 19/4/2019

Lượt nghe: 155

Dóo pa tệêt lâng ra bh’nơơn đơơng chô, doó bhrợ đoọng vêy ta haanh déh, cóh 20 c’moo hay, bh’rợ cher đoọng a ham tình nguyện ơy ta bhrợ k’rơ liêm, t’pấh bấc ơl đợ manuýh ting cher đoọng. Z’lấh rau cr’pân âng c’la đay, k’ức p’lêê da dul ơy lâng xoọc ting xoọc ting đoọng a ham đay 3 c’xêê muy chu “Cher đoọng t’dzoọt a ham bhrôông – Cher đoọng pr’ặt tr’mông”, chroi k’rong bhrợ váih muy c’lâng tr’ang cóh bh’rợ thi đua chắp kiêng k’tiếc k’ruung.

Pơxiâm po hneăng hôp rôh má péa, Kuo#k ho#i hneăng 14 – Hâi 4 lơ 20.10.2016​

Pơxiâm po hneăng hôp rôh má péa, Kuo#k ho#i hneăng 14 – Hâi 4 lơ 20.10.2016​

Ngày phát hành 10:16 | 19/4/2019

Lượt nghe: 130

Quốc hội moót ooy t’ngay ta’moóh tr’nơợp

Quốc hội moót ooy t’ngay ta’moóh tr’nơợp

Ngày phát hành 10:16 | 19/4/2019

Lượt nghe: 142

Xa’nay bh’rợ nghệ thuật “Cr’noọ bhrợ têng cha-bhưng ang vel bhươl”

Xa’nay bh’rợ nghệ thuật “Cr’noọ bhrợ têng cha-bhưng ang vel bhươl”

Ngày phát hành 10:16 | 19/4/2019

Lượt nghe: 92

Hà Tĩnh: Bắt vụ vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam

Hà Tĩnh: Bắt vụ vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam

Ngày phát hành 10:16 | 19/4/2019

Lượt nghe: 307

VOV4.VN - Tại khu vực Cửa khẩu Quốc tế Cầu Treo, lực lượng chức năng tỉnh Hà Tĩnh vừa phát hiện, bắt giữ 3 đối tượng người Lào vận chuyển ma túy từ Lào về Việt Nam. Tang vật thu giữ gồm 25kg ma túy đá, 52 bánh hê-rô-in.

Quốc hội bi trông kơ brua\ duh mkra yang [uôn

Quốc hội bi trông kơ brua\ duh mkra yang [uôn

Ngày phát hành 10:16 | 19/4/2019

Lượt nghe: 115

Danakdak paparsap Cam – uyut sahabat randap di urang Cam

Danakdak paparsap Cam – uyut sahabat randap di urang Cam

Ngày phát hành 10:16 | 19/4/2019

Lượt nghe: 293

Đài p’rá Việt Nam lâng Đại học Thuỷ lợi ký pazưm bhrợ truyền thông

Đài p’rá Việt Nam lâng Đại học Thuỷ lợi ký pazưm bhrợ truyền thông

Ngày phát hành 10:16 | 19/4/2019

Lượt nghe: 109

Bắc Cạn: hỗ trợ 40 học sinh hoàn cảnh khó khăn

Bắc Cạn: hỗ trợ 40 học sinh hoàn cảnh khó khăn

Ngày phát hành 10:16 | 19/4/2019

Lượt nghe: 249

VOV4.VN - Ngày 05/08, tại tỉnh Bắc Cạn, Bộ Lao động Thương binh và xã hội phối hợp với Ngân hàng chính sách xã hội, Trung tâm tin tức VTV24 tổ chức chương trình “cặp lá yêu thương” hỗ trợ, giúp đỡ 40 học sinh hoàn cảnh đặc biệt khó khăn.

Ntơm pơk rơh họp tâl bar, Quốc hội khoá XIV- Nar poăn, lơ 20-10-2016

Ntơm pơk rơh họp tâl bar, Quốc hội khoá XIV- Nar poăn, lơ 20-10-2016

Ngày phát hành 10:16 | 19/4/2019

Lượt nghe: 288

Bh’cộ Đài P’rá Việt Nam đương hơnh C’bhúh cán bộ Bh’cộ, K’đhơợng lêy báo chí Lào

Bh’cộ Đài P’rá Việt Nam đương hơnh C’bhúh cán bộ Bh’cộ, K’đhơợng lêy báo chí Lào

Ngày phát hành 10:16 | 19/4/2019

Lượt nghe: 154

Tsaz yênhx nta suôz luk Hmôngz hnuz 18-6-2018

Tsaz yênhx nta suôz luk Hmôngz hnuz 18-6-2018

Ngày phát hành 10:16 | 19/4/2019

Lượt nghe: 98

Diện tích rừng phòng hộ giảm 2% mỗi năm

Diện tích rừng phòng hộ giảm 2% mỗi năm

Ngày phát hành 10:16 | 19/4/2019

Lượt nghe: 300

VOV4.VN - Công bố hiện trạng rừng toàn quốc 2017 của Bộ Nông nghiệp và phát triển nông thôn cho thấy, diện tích rừng phòng hộ đang có xu hướng giảm trung bình khoảng 2% mỗi năm.

Chất lượng apêê tác phẩm âng VOV ting t’ngay ting ha dưr dal

Chất lượng apêê tác phẩm âng VOV ting t’ngay ting ha dưr dal

Ngày phát hành 10:16 | 19/4/2019

Lượt nghe: 338

Kuo#k ho#i pơ ma nuh găh mu\k drăm, tơ pôl​

Kuo#k ho#i pơ ma nuh găh mu\k drăm, tơ pôl​

Ngày phát hành 10:16 | 19/4/2019

Lượt nghe: 124

Radio haong urang ngak

Radio haong urang ngak

Ngày phát hành 10:16 | 19/4/2019

Lượt nghe: 401

105 tác phẩm bơơn ch’ner báo chí k’tiếc k’ruung c’moo 2017

105 tác phẩm bơơn ch’ner báo chí k’tiếc k’ruung c’moo 2017

Ngày phát hành 10:16 | 19/4/2019

Lượt nghe: 115

VOV bhrợ têng bh’rợ déh hơnh apêê vận động viên vêy bh’nơơn dal cóh Asiad

VOV bhrợ têng bh’rợ déh hơnh apêê vận động viên vêy bh’nơơn dal cóh Asiad

Ngày phát hành 10:16 | 19/4/2019

Lượt nghe: 127

Khaw tin biar harei 30-6-2014

Khaw tin biar harei 30-6-2014

Ngày phát hành 10:16 | 19/4/2019

Lượt nghe: 520

Bạc Liêu khai mạc giải đua ghe Ngo

Bạc Liêu khai mạc giải đua ghe Ngo

Ngày phát hành 10:16 | 19/4/2019

Lượt nghe: 424

VOV4.VN - Trong khuôn khổ "Ngày hội Văn hóa, Thể thao và Du lịch đồng bào Khmer Nam Bộ” lần thứ 7, hôm nay (17/11), tỉnh Bạc Liêu đã khai mạc giải đua ghe Ngo tại huyện Phước Long.

VOV nắc cher đoọng 1 tỷ đồng ha Đội tuyển Olympic bóng đá pân juýh Việt Nam bơơn pay Huy chương Đồng

VOV nắc cher đoọng 1 tỷ đồng ha Đội tuyển Olympic bóng đá pân juýh Việt Nam bơơn pay Huy chương Đồng

Ngày phát hành 10:16 | 19/4/2019

Lượt nghe: 78

Hội nghị báo chí prang k’tiếc k’ruung k’rong xay bh’rợ c’moo 2015

Hội nghị báo chí prang k’tiếc k’ruung k’rong xay bh’rợ c’moo 2015

Ngày phát hành 10:16 | 19/4/2019

Lượt nghe: 312

Hơn 13 nghìn hộ sinh sống tại những nơi có nguy cơ cao ảnh hưởng lũ quét, sạt lở đất

Hơn 13 nghìn hộ sinh sống tại những nơi có nguy cơ cao ảnh hưởng lũ quét, sạt lở đất

Ngày phát hành 10:16 | 19/4/2019

Lượt nghe: 264

VOV4.VN- Do tác động của biến đối khí hậu, nên tại các tỉnh miền núi phía Bắc những năm gần dây thường xuyên xảy ra lũ ống, lũ quét, sạt lở đất. Hiện nay, vẫn còn hơn 13 nghìn hộ đang sinh sống tại những nơi không đảm bảo an toàn có nguy cơ cao ảnh hưởng lũ quét, sạt lở đất.

Cxiv tsa Đangv hnuz 18-6-2018

Cxiv tsa Đangv hnuz 18-6-2018

Ngày phát hành 10:16 | 19/4/2019

Lượt nghe: 182

Cấp gạo hỗ trợ nhân dân tỉnh Lai Châu gặp thiên tai

Cấp gạo hỗ trợ nhân dân tỉnh Lai Châu gặp thiên tai

Ngày phát hành 10:16 | 19/4/2019

Lượt nghe: 275

VOV4.VN - Sáng nay 10/8, thừa uỷ quyền của Thủ tướng Chính phủ, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ ký Quyết định xuất cấp gạo dự trữ quốc gia cho tỉnh Lai Châu.

Tơdrong jang oe\i sa tơ je# hăm kon pơlei đơ\ng Kơdră che\p pơgơ\r te\h đak Trần Đại Quang

Tơdrong jang oe\i sa tơ je# hăm kon pơlei đơ\ng Kơdră che\p pơgơ\r te\h đak Trần Đại Quang

Ngày phát hành 10:16 | 19/4/2019

Lượt nghe: 74

Lấh 200 pr’loọng đông cóh Lào Cai dưr zi’lấh đha’rứt tu chóh t’nơơm Actiso

Lấh 200 pr’loọng đông cóh Lào Cai dưr zi’lấh đha’rứt tu chóh t’nơơm Actiso

Ngày phát hành 10:16 | 19/4/2019

Lượt nghe: 172

Nghệ An: cháy rừng do nắng nóng

Nghệ An: cháy rừng do nắng nóng

Ngày phát hành 10:16 | 19/4/2019

Lượt nghe: 221

VOV4.VN - Hai vụ cháy rừng liên tiếp bùng phát trên diện rộng thuộc địa bàn hai xã Nam Kim và Khánh Sơn, huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An

Khau tin 10g30-14g30 harei 22/8

Khau tin 10g30-14g30 harei 22/8

Ngày phát hành 10:16 | 19/4/2019

Lượt nghe: 28

Cóh zr’lụ ch’ngai bha dắh vêy Đài nắc pr’zớc lướt đh’rứah

Cóh zr’lụ ch’ngai bha dắh vêy Đài nắc pr’zớc lướt đh’rứah

Ngày phát hành 10:16 | 19/4/2019

Lượt nghe: 574

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ pấh hơnh déh ngai tr’haanh cóh bh’rợ p’têết pazưm bhrợ têng ha’rêê đhuốch lâng pazao đoọng ch’ner g’lúh thi báo chí xrặ ooy vel bhươl t’mêê

Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ pấh hơnh déh ngai tr’haanh cóh bh’rợ p’têết pazưm bhrợ têng ha’rêê đhuốch lâng pazao đoọng ch’ner g’lúh thi báo chí xrặ ooy vel bhươl t’mêê

Ngày phát hành 10:16 | 19/4/2019

Lượt nghe: 80

Kơdră che\p pơgơ\r te\h đak Trần Đại Quang: Chăl sơnăm bơ\ jang păng dôm tơdrong kơnăl hơ iă kơ Trần Đại Quang

Kơdră che\p pơgơ\r te\h đak Trần Đại Quang: Chăl sơnăm bơ\ jang păng dôm tơdrong kơnăl hơ iă kơ Trần Đại Quang

Ngày phát hành 10:16 | 19/4/2019

Lượt nghe: 91

Quốc hội nắc tơợp bhrợ g’lúh ta moóh lâng ta ơơi râu ta moóh

Quốc hội  nắc tơợp bhrợ g’lúh ta moóh lâng ta ơơi râu ta moóh

Ngày phát hành 10:16 | 19/4/2019

Lượt nghe: 65

Râu xay moon âng apêê xơợng đài ooy c’bhúh bha ar xrắ: “Pa dưr đảng viên: Gram griing răng, a băng cắh âi pậ”

Râu xay moon âng apêê xơợng đài ooy c’bhúh bha ar xrắ: “Pa dưr đảng viên:  Gram griing răng, a băng cắh âi pậ”

Ngày phát hành 10:16 | 19/4/2019

Lượt nghe: 70

Nắc đhị cr’chăl pa xul, c’bhúh bha ar xrắ n’nâu âi bơơn đớp bấc boóp p’rá âng ma nứih xơợng đài xay moon, c’bhúh bha ar xrắ n’nâu xay moon crêê xa nay thời sự cóh bh’rợ Pa dưr Đảng công cơnh bh’rợ cán bộ xoọc đâu xoọc bơơn zấp ngai k’rang tước.

Kuo#k ho#i hôp ‘na tơdroăng cheăng kâ rêh ối pơlê pơla

Kuo#k ho#i hôp ‘na tơdroăng cheăng kâ rêh ối pơlê pơla

Ngày phát hành 10:16 | 19/4/2019

Lượt nghe: 99

Tơợp bhrợ bhiệc bhan vòng chung kết World Cup 2018 đhị Nga

Tơợp bhrợ bhiệc bhan vòng chung kết World Cup 2018 đhị Nga

Ngày phát hành 10:16 | 19/4/2019

Lượt nghe: 155

Cxiv tsa đangv hnuz xiêz 3-9-2018

Cxiv tsa đangv hnuz xiêz 3-9-2018

Ngày phát hành 10:16 | 19/4/2019

Lượt nghe: 94

T'RUÍH PA XƯL T'NGAY 22/10/2018

T'RUÍH PA XƯL T'NGAY 22/10/2018

Ngày phát hành 10:16 | 19/4/2019

Lượt nghe: 136

Tợơ lấh t’nooi bha ar xrặ “Pa dưr đảng viên: Cram griing răng, a băng cắh âi pậ” âng k’bhúh Phóng viên Đài P’rá Việt Nam đhị zr’lụ miền Trung pa xưl cóh VOV1 lâng đhị t’ruíh pa xưl p’rá Cơ Tu, ơy bơơn đớp bấc rau boóp p’rá âng apêê xợơng đài, t’nooi bha ar xrặ xay moon đăh xa nay thời sự cóh bh’rợ bhrợ pa dưr Đảng cung cơnh bh’rợ cán bộ xoọc đâu bơơn xã hội k’rang tước.

Phát sóng kênh Thời sự VOV1 và kênh phát thanh dân tộc VOV4 tại Tuyên Quang và các tỉnh lân cận

Phát sóng kênh Thời sự VOV1 và kênh phát thanh dân tộc VOV4 tại Tuyên Quang và các tỉnh lân cận

Ngày phát hành 10:16 | 19/4/2019

Lượt nghe: 2333

VOV4.VN - Đài Tiếng nói Việt Nam và UBDN tỉnh Tuyên Quang công bố Quyết định phát sóng kênh Thời sự VOV1 và kênh phát thanh dân tộc VOV4 của Đài Tiếng nói Việt Nam tại khu vực Tuyên Quang và các tỉnh lân cận.

ꪉꪮꪙ ꪶꪕ ꪖꪳ 2 ꪣꪳ 14 ꪁꪾ ꪹꪚꪙ 01 ꪜꪲ 2019 – ꪮꪫꪥꪲ ꪚꪱꪙ ꪀꪣꪸ ꪱꪊ ꪊꪉꪴ ꪹꪮꪉ

ꪉꪮꪙ ꪶꪕ ꪖꪳ 2 ꪣꪳ  14 ꪁꪾ ꪹꪚꪙ 01 ꪜꪲ 2019 – ꪮꪫꪥꪲ ꪚꪱꪙ ꪀꪣꪸ ꪱꪊ ꪊꪉꪴ ꪹꪮꪉ

Ngày phát hành 10:16 | 19/4/2019

Lượt nghe: 82

Tsaz yênhx nta suôz luk Hmôngz hnuz 24.12.2018

Tsaz yênhx nta suôz luk Hmôngz hnuz 24.12.2018

Ngày phát hành 10:16 | 19/4/2019

Lượt nghe: 32

Lầy tzình phát sinh ìu miền vả thứ 3 hoi 26/3/2019

Lầy tzình phát sinh ìu miền vả thứ 3 hoi 26/3/2019

Ngày phát hành 10:16 | 19/4/2019

Lượt nghe: 28

VOV pa xul FM 88Mhz đhị tỉnh Tuyên Quang lâng zr’lụ đăn đêếc

VOV pa xul FM 88Mhz đhị tỉnh Tuyên Quang lâng zr’lụ đăn đêếc

Ngày phát hành 10:16 | 19/4/2019

Lượt nghe: 104

Tơ iung pơjing tơring tơrang ‘nao – Lơ trong tơle\ch jang vă pơro\ đe\ch

Tơ iung pơjing tơring tơrang ‘nao – Lơ trong tơle\ch jang vă pơro\ đe\ch

Ngày phát hành 10:16 | 19/4/2019

Lượt nghe: 59

Phát sóng kênh VOV1, VOV4 tại Tuyên Quang và các tỉnh lân cận

Phát sóng kênh VOV1, VOV4 tại Tuyên Quang và các tỉnh lân cận

Ngày phát hành 10:16 | 19/4/2019

Lượt nghe: 1697

VOV4.VN - Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV) và UBND tỉnh Tuyên Quang tổ chức Lễ công bố quyết định phát sóng kênh Thời sự VOV1 và kênh chương trình phát thanh tiếng dân tộc VOV4 tại tỉnh Tuyên Quang và khu vực lân cận. (Chương trình ngày 12/10/2018)

Lầy tzình phát sinh ìu miền vả thứ 3, hnoi 08/01/2019

Lầy tzình phát sinh ìu miền vả thứ 3, hnoi 08/01/2019

Ngày phát hành 10:16 | 19/4/2019

Lượt nghe: 55

Măt tra#n tơnêi têa tơmâng to\ng kum tơmeăm Têt ăm rơpo\ng kơtiê sôk ro Têt kuăn ngo

Măt tra#n tơnêi têa tơmâng to\ng kum tơmeăm Têt ăm rơpo\ng kơtiê sôk ro Têt kuăn ngo

Ngày phát hành 10:16 | 19/4/2019

Lượt nghe: 22

VOV4.Sêdang - Tơmâng to\ng kum Têt ăm mâu ngế kơtiê drêng troh Têt Lo hơnăm nếo cho tơdroăng pêi pro ki tro, veăng kum ăm mâu rơpo\ng kơtiê sôk ro Têt tiô khôi hmâ hdroâng mơngế, rơtế veăng sôk ro mê, Măt tra#n tơnêi têa Việt Nam rêm râ hiăng mơ-eăm tơbleăng hên tơdroăng cheăng pêi tơmâng kum ăm mâu ai hnoăng tơnêi têa ki kơtiê, mâu ngế kơtiê hiăng pêi pro tơ-[rê khât.

Tsaz yênhx nta suôz lul Hmôngz hnuz xiêz 3-9-2018

Tsaz yênhx nta suôz lul Hmôngz hnuz xiêz 3-9-2018

Ngày phát hành 10:16 | 19/4/2019

Lượt nghe: 65

Cxiv tsa Đangv hnuz 24.12.2018

Cxiv tsa Đangv hnuz 24.12.2018

Ngày phát hành 10:16 | 19/4/2019

Lượt nghe: 66

Tsaz yênhx nta suôz luk Hmôngz hnuz 18-2-2019

Tsaz yênhx nta suôz luk Hmôngz hnuz 18-2-2019

Ngày phát hành 10:16 | 19/4/2019

Lượt nghe: 28

Kuo#k ho#i tơpui ‘na Tơdroăng tơkêa bro Luât Hnê hriâm ‘mâi rơnêu

Kuo#k ho#i tơpui ‘na Tơdroăng tơkêa bro Luât Hnê hriâm ‘mâi rơnêu

Ngày phát hành 10:16 | 19/4/2019

Lượt nghe: 70

VOV4.Sêdang - Măng t^ng hiăng luâ, Kuo#k ho#i tơpui tơno a hngêi hôp kân ‘na tơdroăng pơkâ Luât Hnê hriâm ki ‘mâi hơ’lêh. Tối ‘na tơdroăng ki hnê hriâm, hlá mơ-éa hriâm, hơ’lêh tung hnê hriâm, tơ’noăng, kiêm tra, mâu thái cô rơkê tiô pơkâ [ă hên ki ê cho mâu tơdroăng ki xiâm châ hên ngế kăn tơku\m tơpui tơno. Minh Hường prếi Lại Hoa, prế ki chêh hlá tơbeăng ai chêh tối.

Tsaz yênhx nta suôz luk Hmôngz hnuz xiêz 6-10-2018

Tsaz yênhx nta suôz luk Hmôngz hnuz xiêz 6-10-2018

Ngày phát hành 10:16 | 19/4/2019

Lượt nghe: 67

Pa lứih Trạm sóng FM âng Đài P’rá Việt Nam đhị chr’hoong đảo Lý Sơn

Pa lứih Trạm sóng FM âng Đài P’rá Việt Nam đhị chr’hoong đảo Lý Sơn

Ngày phát hành 10:16 | 19/4/2019

Lượt nghe: 119

Tsaz yênhx nta suôz luk Hmôngz hnuz 28-6-2018

Tsaz yênhx nta suôz luk Hmôngz hnuz 28-6-2018

Ngày phát hành 10:16 | 19/4/2019

Lượt nghe: 124

Tsaz yênhx nta suôz lul Hmôngz hnuz 27-9-2018

Tsaz yênhx nta suôz lul Hmôngz hnuz 27-9-2018

Ngày phát hành 10:16 | 19/4/2019

Lượt nghe: 51

ꪉꪮꪙ ꪶꪕ ꪖꪳ 2 ꪣꪳ 18 ꪁꪾ ꪹꪚꪙ 02 ꪜꪲ 2019 - ꪔꪉꪰ ꪵꪔꪉ ꪎꪮꪣ ꪵꪜꪉ ꪒꪱꪉ: ꪩꪺꪉ ꪕꪙꪲ ꪹꪋ ꪵꪀꪉ ꪩꪱꪉ ꪣꪮꪙ

ꪉꪮꪙ ꪶꪕ ꪖꪳ 2 ꪣꪳ  18 ꪁꪾ ꪹꪚꪙ 02 ꪜꪲ 2019 - ꪔꪉꪰ ꪵꪔꪉ ꪎꪮꪣ ꪵꪜꪉ ꪒꪱꪉ: ꪩꪺꪉ ꪕꪙꪲ ꪹꪋ ꪵꪀꪉ ꪩꪱꪉ ꪣꪮꪙ

Ngày phát hành 10:16 | 19/4/2019

Lượt nghe: 44

Kơdroh ki hơhngế kơtăn pơla mâu ki kro [ă kơtiê a mâu kơpong

Kơdroh ki hơhngế kơtăn pơla mâu ki kro [ă kơtiê a mâu kơpong

Ngày phát hành 10:16 | 19/4/2019

Lượt nghe: 73

VOV4.Sêdang - Hneăng hơnăm 2016 – 2020, troh mơ’nui hơnăm 2018, kơxo# rơpo\ng kơtiê tung lâp tơnêi têa ối dâng 6%, kơdroh 1 troh 1,3% tâng pơchông [ă 2017, hiăng ai 8 tơrting hluăn ing kơtiê tung tâi tâng 64 tơring kơtiê tiô pơkâ 30a, 14 tơring châ kâ tiô tơdroăng pơkâ 30a hluăn ing tơdroăng xơpá. Laga, tơdroăng ki ôh tá tơ’mô pơla kro [ă mơdro\ng, kơxo# rơpo\ng kơtiê a mâu kong ngo kơpong hdroâng kuăn ngo xuân ối hlo hên.

Cxiv tsa đangv hnuz xiêz 03.12.2018

Cxiv tsa đangv hnuz xiêz 03.12.2018

Ngày phát hành 10:16 | 19/4/2019

Lượt nghe: 85

khai tin ilamu

khai tin ilamu

Ngày phát hành 10:16 | 19/4/2019

Lượt nghe: 394

Tsaz yênhx nta suôz luk Hmôngz hnuz xiêz 03.12.2018

Tsaz yênhx nta suôz luk Hmôngz hnuz xiêz 03.12.2018

Ngày phát hành 10:16 | 19/4/2019

Lượt nghe: 47

P’căn Trương Thị Mai pấh bhiệc bhan Hơnh déh Hội ma nứih k’bang pưa Việt Nam

P’căn Trương Thị Mai pấh bhiệc bhan Hơnh déh Hội ma nứih k’bang pưa Việt Nam

Ngày phát hành 10:16 | 19/4/2019

Lượt nghe: 2

ꪉꪮꪙ ꪶꪕ ꪖꪳ 2 ꪣꪳ 2 ꪁꪾ ꪹꪚꪙ 12 ꪜꪲ 2018 - ꪵꪫꪙ ꪵꪏꪉ ꪹꪔꪉ ꫛ 70 ꪔꪺꪥ ꪒꪱꪉ

ꪉꪮꪙ ꪶꪕ ꪖꪳ 2 ꪣꪳ  2 ꪁꪾ ꪹꪚꪙ 12 ꪜꪲ 2018 - ꪵꪫꪙ ꪵꪏꪉ ꪹꪔꪉ ꫛ 70 ꪔꪺꪥ ꪒꪱꪉ

Ngày phát hành 10:16 | 19/4/2019

Lượt nghe: 68

Cxiv tsa Đangv hnuz 18-2-2019

Cxiv tsa Đangv hnuz 18-2-2019

Ngày phát hành 10:16 | 19/4/2019

Lượt nghe: 41

Đài P’rá Việt Nam-nắc xay moon zập zêng xa nay đắh Apêê t’ngay cấp dal APEC

Đài P’rá Việt Nam-nắc xay moon zập zêng xa nay đắh Apêê t’ngay cấp dal APEC

Ngày phát hành 10:16 | 19/4/2019

Lượt nghe: 355

Cóh Apêê t’ngay cấp dal APEC 2017, Đài P’rá Việt Nam bơơn pay dua nắc Hãng phát thanh nền kinh tế c’la đong (host radio). Apêê t’ngay nâu ta bhrợ têng tợơ 6-11/11 đhị thành phố Đà Nẵng, k’ha riêng cán bộ, phóng viên, kỹ thuật viên âng Đài P’rá Việt Nam trực tiếp pa bhrợ cóh bh’rợ nâu, xay moon bấc râu xa nay tước đhanuôr cóh k’tiếc k’ruung hêê lâng đăh k’tiếc k’ruung lơơng cóh zập đăh c’lâng xa nay âng Đài P’rá Việt Nam.

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Phạm Thị Nhung