VOV4.VN - Cuộc điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là căn cứ có tính pháp lý để đánh giá kết quả thực hiện các chính sách dân tộc giai đoạn 2015-2020, chiến lược phát triển kinh tế xã hội 10 năm 2011-2020. (Chương trình Dân tộc và Phát triển ngày 6/7/2020)

 


Cuộc điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là tài liệu quan trọng để chính phủ chuẩn bị văn kiện phục vụ đại hội đại biểu các cấp tiến
tới Đại hội toàn quốc lần thứ 13 của Đảng. Ảnh: vietnam.unfpa.org

Hoàng Minh/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Phạm Thị Nhung