VOV4.VN - Chính phủ đã ban hành hơn 130 chính sách nhằm xóa đói giảm nghèo, tạo việc làm, nâng cao đời sống cho đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi. Tuy nhiên, các chính sách còn chồng chéo, thiếu đồng bộ, nhiều chính sách chưa thực sự đi vào cuộc sống. Đây là nhận định được hầu hết các đại biểu đưa ra trên diễn đàn Quốc hội. (Chương trình ngày 8/6/2018)

\

Thu Hòa/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Giám đốc: Tạ Đức Toàn
Phó Giám đốc: Nguyễn Sỹ Hào, Phạm Thị Nhung