VOV4.VN - Tà Rụt là một xã nghèo của huyện miền núi Đắc-rông. Trong những năm qua, xã đã thực hiện tốt công tác xây dựng Đảng và phát triển số lượng đảng viên. (Chương trình ngày 12/7/2017)

Việt Phú/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Giám đốc: Tạ Đức Toàn
Phó Giám đốc: Nguyễn Sỹ Hào, Phạm Thị Nhung