(VOV2)- Ngày 1/12/2016, Di sản thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu tam phủ của người Việt đã chính thức được UNESCO ghi danh tại danh sách di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại.(Chương trình ngày 3/12/2016)
BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Phạm Thị Nhung