VOV4.VN - Công tác dân vận đã góp phần làm thay đổi tư duy, nhận thức của bà con vùng đồng bào dân tộc thiểu số, giúp họ đẩy lùi những hủ tục, mê tín dị đoan, thực hiện xây dựng nếp sống mới... (Chương trình Đại gia đình các dân tộc Việt Nam ngày 6/11/2020)


Làm đường giao thông nông thôn là một trong những phần việc trong chương trình công tác dân vận tại xã Tinh Nhuệ, huyện Thanh Sơn. Ảnh: baophutho.vn

Việt Phú/VOV4

BAN DÂN TỘC (VOV4)
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Trưởng Ban: Tạ Đức Toàn
Phó Trưởng Ban: Nguyễn Sỹ Hào, Trần Sông Thao