VOV4.VN - Đối với dân tộc Hà Nhì, tính cộng đồng trong làng bản biểu hiện khá tập trung không chỉ trong sản xuất mà còn cả trong lĩnh vực văn hóa tinh thần, văn hóa, tôn giáo, tín ngưỡng. (Chương trình ngày 13/11/2017)
HỆ PHÁT THANH DÂN TỘC VOV4
Địa chỉ: 58 Quán Sứ - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Giám đốc: Tạ Đức Toàn
Phó Giám đốc: Đặng Thị Huệ