Tăng ngăn hâi: 24/10/2020

 

 

VOV4.Sêdang -  Hnăng hôp ‘’ Cháu nguăn Pôa Hồ ‘’ roh má  9 hơnăm 2020 po tung 2 hâi lơ 24 [ă 25/10, a pơlê kong xiâm Hà Nội. {ă tơdroăng ‘’ Reăng xú le#m pleăng ăm Pôa’’ , Hneăng hôp veăng ai 344 ngế cho đo#i viên, vâi o ki ai hnoăng hriâm rơkê lo ing mâu kong pơlê, pơlê kong kân tung lâp tơnêi têa.

A Hneăng hôp ‘’ Cháu nguăn Pôa Hồ’’ roh má 9 kô pêi hên tơdroăng môi tiah: leh hiăng mơjiâng pro klêi tơmeăm khoăng  ‘’ Xua vâi o ki hơ ui pâ’’ a kong pơlê Phú Thọ, kăn pơkuâ xiâm ngăn hnê hriâm [ă hnê tuăn ngôa rơkê  trâm mâ, diâp bâng kơdeăn khe#n ăm 63 ngế ‘’ Cháu nguăn Pôa Hồ’’ ki kơhnâ rơkê [ă Leh khe#n kơdeăn khe#n cháu nguan Pôa Hồ tung lâp tơnêi têa roh má 9  po a hâi lơ 25/10. Mâu kăn ki veăng lăm ngăn Văn Miếu Quốc Tử Giám, Kơpong tíu tơbâ Hoàng Thành Thăng Long [ă  Tíu mơhno tơbleăng un tơmeăm Hồ Chí Minh. Hneăng hôp Cháu nguăn Pôa Hồ  tung lâp tơnêi têa kô veăng pro troh lâp lu, po rơdâ inâi mâu đô#i vie#n, vâi o ki rơkê hriâm kơhnâ tung mâu tơdroăng cheăng , hlối mơhno nhên ki tơ-[rê pêi pro tro tung tơdroăng mơhnhôk ‘’ Vâi o Việt Nam  tơ’noăng pêi pro tiô 5 tơdroăng Pôa Hồ hnê’’ tung 5 hơnăm hdrối.

 

Gương tơplôu tơbleăng 

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định