Tăng ngăn hâi: 7/4/2020

VOV4.Sêdang - Tiô Kơ koan xiâm khăm pơlât kuăn kiâ kong, ối tung Khu xiâm pơkuâ ‘na pêi chiâk deăng [a\ mơnhông thôn pơlê xêo troh hâi lơ 6/4, lâp tơnêi têa hiăng ai 44 kong pơlê, pơlê kong kơdrâm tâi pơrea\ng châi klêa chu châu Phi. Ki ê 19 kong pơlê xuân u ối laga bu iâ. Xêo troh hâi lơ 5/4, kơxo# chu thế prâu tah dâng 300 to.

Tiah mê, troh nôkố hiăng châ mơdât tâi tâng pơrea\ng châi klêa chu châu Phi tung lâp tơnêi têa. Kơ koan xiâm khăm pơlât kuăn kiâ kong pơchân, mơhé hiăng mơdât pơrea\ng châi klêa chu châu Phi, laga pơrea\ng châi klêa chu châu Phi nôkố tá hâi ai pơkeăng vaccine hbrâ mơdât pơrea\ng tơdrêng amê pơrea\ng châi klêa chu châu Phi kô ối rêh pakong kong prâi.

Hên tíu păn mơnăn mơnôa iâ êt, tơprâ tơpru\ng tá hâi pêi pro mâu troăng tơniăn sinh hok, lơ tơniăn mơgrúa le\m hbrâ mơdât pơrea\ng ối iâ cho xiâm kối pro pơrea\ng kô pơtối xông tâ tú. Kơvâ pơkuâ pêi chiâk deăng pơchân kuăn pơlê [a\ kong pơlê pôi tá tơngôu, kô pro pơrea\ng pơtối vêh xông tâ tú.

 

            A Sa Ly tơplôu [a\ tơbleăng

BÂNG RƠKONG KHU KUĂN NGO KƠPONG TÂY NGUYÊN 

Tíu ối-pêi cheáng: 19A Lê Duẩn-Pơlê kong kơdrâm Buôn Ma Thuột, kong pơlê Dak Lak 
Kăn
 xiâm: Vũ Hải Định

Kăn phõ: Hoàng Trung Dũng